Alle onderwerpen

 • Ambtelijke organisatie

  Aan het hoofd van de ambtelijke organisatie staat de gemeentesecretaris (algemeen directeur). Waarnemend gemeentesecretaris Herman Schnitker ondersteunt en adviseert de burgemeester, het college en de door hen ingestelde commissies bij de uitoefening van hun bestuurlijke taken.

 • B & W notulen

  De leden van het college vergaderen iedere dinsdagochtend. Zoals dat hoort in een democratie, worden besluiten genomen bij meerderheid van stemmen. Bij het staken van stemmen geeft de stem van de burgemeester de doorslag. De vergaderingen zijn niet openbaar en inspreken is niet mogelijk. Hieronder vindt u de verslagen van de vergaderingen van het lopende en voorgaande jaar.

 • Beleid en regelgeving

  U kunt al het geldende beleid en de geldende verordeningen (regelgeving) vinden op overheid.nl.

 • College van B&W

  Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college doet dit op basis van een gezamenlijk beleidsprogramma voor 4 jaar.

 • Columns college

  De leden van het college schrijven beurtelings een blog over een actueel thema. Deze columns verschijnen tweewekelijks op de gemeentepagina in De Klaroen onder de titel Blik op ons college.

 • Koninklijke onderscheiding aanvragen

  Een Koninklijke onderscheiding is een erkenning voor persoonlijk bijzonder werk voor de samenleving.

 • Open data

  De Drechtsteden maken een groot aantal gegevens beschikbaar onder de noemer 'open data'. De gegevens zijn voor iedereen toegankelijk op internet.

 • Openbare bekendmakingen

  De gemeente Alblasserdam publiceert wekelijks op de gemeentepagina in huis-aan-huisblad De Klaroen de bekendmakingen.

 • Vacatures

  De gemeente Alblasserdam werkt nauw samen met de Drechtstedengemeenten, onder andere op het gebied van vacatures en stageplaatsen.

 • Verkiezingen

  Hier vindt u informatie over recente of aankomende verkiezingen.

 • Wet open overheid (Woo)

  De Wet open overheid (Woo), voorheen Wet openbaarheid van bestuur (Wob), regelt de toegang van burgers tot informatie die bij de overheid aanwezig is.