Alle onderwerpen

 • B & W notulen

  De leden van het college vergaderen iedere dinsdagochtend over de lopende zaken die spelen binnen de gemeente. Zoals dat hoort in een democratie, worden besluiten genomen bij meerderheid van stemmen. Bij het staken van stemmen geeft de stem van de burgemeester de doorslag.

  De vergaderingen zijn niet openbaar en inspreken is niet mogelijk.

  Hieronder vindt u de verslagen van de vergaderingen van het lopende en voorgaande jaar.

 • Beleid en regelgeving

 • Coalitieakkoord 2022-2026

  De VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben een coalitieakkoord op hoofdlijnen gesloten voor de periode 2022-2026.

 • College van B&W

  Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college doet dit op basis van een gezamenlijk beleidsprogramma voor 4 jaar. Het college bereidt besluiten voor. Ook zorgt ze ervoor dat deze worden uitgevoerd nadat de gemeenteraad ze heeft vastgesteld.

 • Collegeprogramma en uitvoeringsprogramma

  In het collegeprogramma 2022-2026 hebben burgemeester en wethouders de ambities en doelen voor deze collegeperiode beschreven. Dit college kiest er voor om stappen te zetten in het worden van een fit en groen dorp in de polder. De 10 ambities uit het collegeprogramma zijn vertaald in drie opgaves waaraan de gemeente integraal en samen met diverse partners de komende vier jaar aan gaat werken.

 • Columns college

  De leden van het college schrijven beurtelings een blog over een actueel thema. Deze columns verschijnen tweewekelijks op de gemeentepagina in De Klaroen onder de titel Blik op ons college.

 • Openbare bekendmakingen

 • Portefeuilleverdeling

  06 februari 2024

  Het college heeft de onderwerpen uit het coalitieakkoord verdeeld. Veel onderwerpen vragen om een samenhangende aanpak. Daarom kan het voorkomen dat collegeleden samen optreden en onderwerpen in hun samenhang bespreken.

 • Wet open overheid (Woo)

  De Wet open overheid (Woo), voorheen Wet openbaarheid van bestuur (Wob), regelt de toegang van burgers tot informatie die bij de overheid aanwezig is.

 • Koninklijke onderscheiding aanvragen

  Een Koninklijke onderscheiding is een erkenning voor persoonlijk bijzonder werk voor de samenleving.

 • Ambtelijke organisatie

  Aan het hoofd van de ambtelijke organisatie staat de gemeentesecretaris (algemeen directeur). Waarnemend gemeentesecretaris Herman Schnitker ondersteunt en adviseert de burgemeester, het college en de door hen ingestelde commissies bij de uitoefening van hun bestuurlijke taken.

 • Vacatures

  De gemeente Alblasserdam werkt nauw samen met de Drechtstedengemeenten, onder andere op het gebied van vacatures en stageplaatsen.

 • Open data

 • Maak een #PraatjeEnPlaatje met de nieuwe burgemeester

  Sinds 30 maart 2023 is Jan Willem Boersma de burgemeester van Alblasserdam. Via het introductieprogramma #PraatjeEnPlaatje gaat hij kennismaken met het dorp én de inwoners.

 • Verkiezingen