Privacyverklaring

De manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens is vastgelegd in privacybeleid.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die de gemeente verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadressen
 • Kenteken
 • Burgerlijke staat
Bijzondere persoonsgegevens en/of gevoelige persoonsgegevens

Naast gewone persoonsgegevens verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens over u als u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. De volgende bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Godsdienst
 • Politieke voorkeur
 • Medische gegevens
 • Strafrechtelijk verleden
 • Ras of etnische afkomst
 • Inkomensgegevens
 • Vermogensgegevens
 • Biometrische gegevens
 • BSN
Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag

De hierboven genoemde (bijzondere) persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen en op grond van de volgende grondslagen:

Toestemming

U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van de gegevens

Overeenkomst

Gegevensverwerking is noodzakelijk om contractuele verplichtingen na te komen

Wettelijke verplichting

De gegevensverwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting van de gemeente/het openbaar lichaam

Vitaal belang

De gegevensverwerking is noodzakelijk om bedreiging van het leven van de persoon te voorkomen

Publiekrechtelijke taak / Algemeen belang

De gegevensverwerking is noodzakelijk om een taak uit te voeren die welzijn van inwoners beschermt. Zoals de uitoefening van het openbaar gezag

Gerechtvaardigd belang

Voor cameratoezicht ter bescherming van personen en goederen

Bewaartermijn

Wij bewaren de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Delen met derden

Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan derden op grond van een van de hiervoor genoemde grondslagen. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om uw eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, over te laten dragen, het gebruik te beperken of bezwaar te maken tegen een verwerking. Als u gebruik wilt maken van één van deze rechten, open dan de webpagina waar wordt uitgelegd hoe u uw verzoek kunt indienen.

Cookies

Wij gebruiken voornamelijk technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we soms cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via bestuurssecretariaat@alblasserdam.nl. Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Functionaris voor de gegevensbescherming

Voor de Drechtsteden is er een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Deze persoon controleert of de gemeente aan de privacywetgeving voldoet en geeft advies over privacyvraagstukken waar nodig. Heeft u specifieke vragen over het toezicht op de privacy binnen de gemeente of het privacy beleid dan is het mogelijk om deze vraag te stellen aan de FG via de mail: FG@drechtsteden.nl. Let op dat u in deze email geen vertrouwelijke informatie meestuurt, dit om uw eigen privacy te waarborgen. Voor algemene vragen over privacy binnen uw gemeente kunt u terecht bij de privacycoördinator van uw eigen gemeente.

Privacyverklaring Gem

Gem, de virtuele assistent, geeft antwoord op vragen over producten en diensten van de gemeente. Hiervoor zijn geen persoonlijke gegevens nodig. Het kan zijn dat u toch iets persoonlijks deelt. In deze privacyverklaring leest u wat er dan gebeurt.