Wet open overheid (Woo)

De Wet open overheid (Woo), voorheen Wet openbaarheid van bestuur (Wob), regelt de toegang van burgers tot informatie die bij de overheid aanwezig is.

Het uitgangspunt van de wet is dat alle bestuurlijke informatie openbaar is, tenzij een in de Woo genoemde uitzonderingsgrond of andere wetgeving bepaalt dat gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken.

Informatie opvragen

Wilt u informatie opvragen? Dan kunt u een Woo-verzoek indienen bij de gemeente. Wij vragen u uw telefoonnummer te vermelden bij uw Woo-verzoek, zodat bij eventuele vragen telefonisch contact met u opgenomen kan worden. In uw verzoek moet staan over welke bestuurlijke aangelegenheid informatie wordt gevraagd. Bij voorkeur wordt het document genoemd dat u wilt ontvangen. De gemeente zal sneller en beter in staat zijn om een besluit te nemen op het verzoek om informatie als uw verzoek zo concreet en duidelijk mogelijk is.

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan het indienen van een Woo-verzoek contact op te nemen met de Woo-contactfunctionaris. Hij kan u helpen bij het indienen van uw verzoek of mogelijk de informatie aanleveren zonder dat u een officieel verzoek indient.

Voorwaarden

U kunt alleen een Woo-verzoek indienen als u op zoek bent naar overheidsinformatie die opgenomen is in een op een 'gegevensdrager' (bijvoorbeeld op papier, film, foto, tape of een computerbestand). De Woo is niet bedoeld voor het stellen van vragen. Heeft u een vraag? Gebruik dan het contactformulier

Woo-verzoek indienen

Wij vragen u uw telefoonnummer te vermelden bij uw Woo-verzoek, zodat bij eventuele vragen telefonisch contact met u opgenomen kan worden.

Een digitaal verzoek kunt u indienen via het formulier Woo-verzoek. In uw verzoek moet staan over welke bestuurlijke aangelegenheid informatie wordt gevraagd. Bij voorkeur wordt het document genoemd dat u wilt ontvangen. De gemeente zal sneller en beter in staat zijn om een besluit te nemen op uw verzoek om informatie als het verzoek zo concreet en duidelijk mogelijk is.

Een schriftelijk verzoek kunt u sturen naar:
Gemeente Alblasserdam
College van burgemeester en wethouders
Postbus 2
2950 AA Alblasserdam

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan het indienen van een Woo-verzoek contact op te nemen met de Woo-contactfunctionaris. Hij kan u helpen bij het indienen van uw verzoek of mogelijk de informatie aanleveren zonder dat u een officieel verzoek indient.

Kosten

De gemeente kan vergoeding (leges) vragen voor het maken van kopieën, een uittreksel of een samenvatting van de inhoud van een document. Bij Woo-verzoeken die betrekkelijk gering zijn, brengen we over het algemeen geen kosten in rekening.

Verloop

De beslissing op een Woo-verzoek nemen we zo spoedig mogelijk genomen. Uiterlijk moeten we binnen 4 weken een beslissing genomen hebben op het verzoek om documenten openbaar te maken. De beslissing mag één keer voor een periode van ten hoogste twee weken worden uitgesteld. Als dat gebeurt, moet dat schriftelijk en gemotiveerd aan u worden meegedeeld voordat de eerste termijn is verstreken. Als de gemeente verwacht dat een belanghebbende bezwaar zal maken tegen het verstrekken van de informatie, dan mag de gemeente die informatie niet direct aan u verstrekken. De belanghebbende krijgt dan eerst de gelegenheid om de openbaarmaking te voorkomen via een procedure bij de rechtbank.

Wetgeving

De volgende wetgeving is van toepassing:
Wet open overheid