Eén jaar in het college

Deze maand is het een jaar geleden dat het nieuwe college van Alblasserdam is gestart. Een mooi moment om met de vier wethouders – Freek de Gier, Margreet de Deugd, Marten Japenga en Ramon Pardo – terug te blikken op het afgelopen jaar. Waar staat het college nu als het gaat om de maatschappelijke opgaven?

Samen zijn we Alblasserdam

Afgelopen september is het collegeprogramma gepresenteerd. Hierin staan de doelen voor de komende jaren. Belangrijke kaders zijn: verbinding met elkaar, eigen verantwoordelijkheid en saamhorigheid met een betrouwbare overheid. Het bestuur staat voor een daadkrachtige aanpak met oog en oor voor alle stemmen en meningen. De 10 ambities uit het collegeprogramma zijn vertaald in drie maatschappelijke opgaven.

Opgave 1: Een duurzaam, bereikbaar dorp

Marten Japenga is wethouder buitenruimte, duurzaamheid en leefbaarheid. Hij zet zich in voor leefbare en duurzame buurten en wijken. Hij vertelt: ‘Het afgelopen zijn veel mooie stappen gezet. Belangrijke mijlpalen waren het vaststellen van twee belangrijke plannen. Het gaat om het Programma Stedelijk Waterbeheer, over ons rioolstelsel en klimaatadaptatie, en de Duurzaamheidsagenda 2023-2026.’ De gemeente is gestart met het uitwerken van plannen voor het opknappen van bestrating in de buitenruimte, verduurzaming van Alblasserdam, klimaatadaptatie en circulariteit.

In de buitenruimte zijn verschillende plekken opgeknapt. Denk aan de binnentuin aan de Eksterstraat, de voetgangersbrug bij IKC De Twijn en het hondenstrandje bij de Oude Torenbrug, maar ook aan het opnieuw inrichten van Speelterrein Drentsehof en de verbeteringen aan de Baandersstraat. Een andere stap is het ontwikkelen van een buurtaanpak gericht op het terugdringen van overlast. Hierin wordt goed samengewerkt met verschillende partijen.

Opgave 2: Met oog voor elkaar

Margreet de Deugd is wethouder sociaal, jeugd, onderwijs en cultuur. Zij zet zich in voor het verbinden en versterken van de lokale kracht. Over het afgelopen jaar vertelt zij: ‘Ik heb kennisgemaakt met heel veel lokale partners op het terrein van onderwijs, kinderopvang, zorg en welzijn en cultuur. Ik ben erg onder de indruk van wat er allemaal gebeurt door professionals en vrijwilligers. Met betere samenwerking kunnen we meer inwoners beter bereiken.’

In september is het Brughuis officieel geopend. Hierdoor is er één plek voor hulp en ondersteuning. Het is nu belangrijk dat mensen de weg naar het Brughuis vinden. We organiseren daarom verschillende (informatie)bijeenkomsten. Ook is een informatiekaart geldzorgen gemaakt, waarop alle betrokken partijen staan. Daarnaast is gestart met de inloop voor mensen met geheugenproblemen en hun mantelzorger. Dit is het Odensehuis in het Participand. 

In het afgelopen jaar werd duidelijk dat er meer huisvesting nodig is voor de toenemende stroom vluchtelingen. En dat in een lastige tijd waarin ook veel (jonge) Alblasserdammers zoeken naar een eigen woning en waarin we ook willen bijdragen aan voldoende plekken in de regio voor beschermd wonen. Wethouder De Deugd: ‘Er is een plek voor flexwoningen aangewezen. We begrijpen dat bewoners vragen hebben. We luisteren naar de zorgen en proberen hier met elkaar zo goed als mogelijk samen invulling aan te geven.’

Daarnaast wordt er gewerkt aan het creëren van meer arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wethouder De Deugd: ‘Gelukkig zijn er meer participatieplekken gekomen. Ook werken we aan ontwikkelmogelijkheden door werk en opleiding in combinatie aan te bieden. Werk hebben betekent meedoen en dat is belangrijk voor het welbevinden.’

Opgave 3: Thuis in ons dorp

Freek de Gier is wethouder ruimtelijke ontwikkeling, wonen, bereikbaarheid en sport. Hij zet zich in voor ruimtelijke uitdagingen en wonen voor iedereen. Een belangrijke landelijke uitdaging is huisvesting. Ook in Alblasserdam is de woningnood hoog. Daarom wordt hard gewerkt aan passende woningen voor iedereen. Zo is gestart is met de verkenning en/of ontwikkeling van nieuwbouw op diverse locaties, zoals op het Zuidelijk Havengebied, Wipmolenterrein, Kloosterrein en op het terrein van de voormalige manege aan de Polderstraat.

Rondom sport wordt goed samengewerkt met de vele verenigingen uit Alblasserdam. Deze samenwerking wordt voortgezet met een nieuw Sportakkoord. Wethouder De Gier vertelt: ‘Begin dit jaar konden was de aftrap hiervan. Verenigingen en maatschappelijke partners konden meedenken over het nieuwe Sportakkoord. Er zijn veel waardevolle suggesties gedaan. Het is mooi om te zien dat zoveel partijen willen bijdragen aan een fit en groen dorp.’

Daarnaast zijn de werkzaamheden aan Zwembad Blokweer gestart. Wethouder De Gier: "In een fit en groen dorp is het zwembad een belangrijke voorziening. We werken hard aan herstel, zodat het zwembad snel weer in gebruik kan worden genomen.” 

Zelfbewust in samenwerking

Ramon Pardo is wethouder financiën, economie, regionale samenwerking en toerisme. Deze thema’s zijn verweven met alle opgaven. Hierover vertelt hij: ‘De eerste periode was ik vooral gericht op de gemeentelijke financiën. Juist ook bij cijfers moet je gevoel krijgen.’ Een belangrijke eerste mijlpaal was de begroting voor 2023. Inmiddels is daar ook de perspectiefnota 2024-2027 aan toegevoegd.

Vanaf het najaar kwam ook regionale bereikbaarheid en mobiliteit bij zijn takenpakket. ‘Dit gaf verder invulling aan de regionale samenwerking. In praktijk blijkt de samenwerking breder dan alleen de directe regio. Vaak zit ik ook met partijen als de Provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat aan tafel, maar ook met diverse bedrijven.’ Een belangrijke mijlpaal was de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK). Wethouder Pardo legt uit: “Goede samenwerking is noodzakelijk om ons woongebied leefbaar en het werelderfgoed bereikbaar te houden. Deze overeenkomst is een belangrijke stap en geeft veel vertrouwen.’

Door de betrokkenheid bij het onderwerp is hij zelf ook anders gaan nadenken over bereikbaarheid. ‘Ik ben bewuster gaan nadenken over hoe ik beweeg. Voorheen pakte ik vaak de auto. Nu denk ik: kan het ook anders? Na een aantal maanden kwam ik tot de conclusie: ja, dat kan. Zelfs naar het VNG-congres in Groningen ben ik met de trein gegaan. Een mooie bijkomstigheid is dat ik onderweg kon werken.’

Blik vooruit

Het afgelopen jaar zijn er belangrijke stappen gezet richting een fit en groen dorp in de polder. Voor de komende periode zijn er nieuwe kansen, maar ook uitdagingen. Veel projecten die het afgelopen jaar zijn opgestart, gaan nu over in de uitvoeringfase. We vinden het belangrijk om onze beloftes na te komen en zetten ons de komende periode in om de ambities waar te maken. Voor nu wenst het college alle Alblasserdammers een fijne zomerperiode toe, waarin Alblasserdam zichzelf weer op de kaart zet met prachtige evenementen als de Paardenmarkt, het zomerpaspoort en het Havenfestival. Samen zijn we Alblasserdam.
 

Wethouders Alblasserdam, van links naar rechts: Freek de Gier, Ramon Pardo, Margreet de Deugd, Marten Japenga