Zuidelijk Havengebied Alblasserdam

Luchtfoto te ontwikkelen Havengebied

Het Zuidelijk Havengebied is op deze luchtfoto grijs gemarkeerd. Luchtfoto Beeldbank RoVorm. 

Van ambitie naar uitvoering

In het coalitieprogramma 2018-2022 is afgesproken vaart te maken met het realiseren van de ambitie voor het havengebied. Eind 2020 is de camperplaats van het Zuidelijke Havengebied naar de locatie Souburgh verplaatst. Zo is er ruimte ontstaan voor andere functies. 

De locatie Zuidelijk Havengebied komt in het teken te staan van wonen, werken en verblijven. De gemeente wil een plan (laten) ontwikkelen en realiseren voor een woonwijk van ongeveer 90 woningen, waarvan ongeveer 40 in de sociale sector, parkeerplaatsen, een brug richting Landvast en een transferium voor ongeveer 350 auto's.  

Stappen in 2019

In 2019 was voor het gehele zuidelijke gebied een zogeheten uitgiftestrategie opgesteld. Hierin staat hoe het gebied als samenhangend geheel ontwikkeld moet worden. Ook staat in de uitgiftestrategie welke eisen en wensen er vanuit de gemeente (met input van omwonenden, ondernemers en andere betrokkenen) zijn en wanneer de verschillende onderdelen (kunnen) worden uitgevoerd.  

Stappen in 2020

De gemeente heeft in het voorjaar van 2020 gesprekken gevoerd met een tiental ontwikkelaars. Op 1 september 2020 is de aanbesteding uitgeschreven. Vier partijen hebben hierop gereageerd. Begin november 2020 heeft de gemeenteraad bekend gemaakt met welke partij zij een ontwikkelovereenkomst heeft ondertekend. In december 2020 wordt er een enquête (nulmeting) uitgevoerd via het Onderzoekscentrum Drechtsteden voor het bewonerspanel van Alblasserdam en enkele ondernemers uit de omgeving.

Stappen in 2021

Het jaar 2021 staat in het teken van de businesscase en de ontwikkeling van het plan. Het plan moet in stijl, vormgeving, architectuur en beeldkwaliteit aansluiten bij de maritiem-industriële omgeving en bij de ligging nabij het centrum van Alblasserdam. De gemeente Alblasserdam beoordeelt dit. In de maanden januari t/m september 2021 gaat De Langen & Van den Berg/Stevast (DLVDBS) aan de slag met de uitwerking van het plan. Vertrekpunt voor de opgave van DLVDBS zijn o.a. de volgende documenten:

waarbij er ruimte is om de creativiteit en de ervaring van de ontwikkelaar in te zetten om het plan in de volle breedte te optimaliseren. 

Het plan moet uiteraard voldoen aan alle toepasselijke nationale, provinciale en gemeentelijke wet- en regelgeving. Het streven is om de gemeenteraad in het laatste kwartaal van 2021 te laten besluiten over het definitieve plan en het grondbod. 

Onderzoek (Nulmeting) Zuidelijk Havengebied Alblasserdam

De gemeente Alblasserdam heeft in december 2020 via het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) het bewonerspanel, omwonenden en ondernemers (in de omgeving van het Zuidelijk Havengebied) gevraagd om deel te nemen aan een onderzoek voor de ontwikkeling van het gebied. Dit onderzoek is een nulmeting en geeft aan wat op dit moment de mening is over het Zuidelijk Havengebied. De resultaten zijn inmiddels bekend.

Eén van de conclusies is dat de huidige inrichting een laag rapportcijfer krijgt: gemiddeld een 5,0. Van de ondervraagden geeft 58% het gebied nu een ruime onvoldoende. Men vindt het rommelig, leeg, kaal, saai, ongezellig en onaantrekkelijk. 

Veel respondeten geven aan blij te zijn dat er nu (eindelijk) wat gaat gebeuren. Wat onder andere uit de enquête blijkt, is dat woningen belangrijk worden gevonden. Met daarbij aandacht voor (sociale), betaalbare woningen voor ouderen en jongeren. Voldoende parkeergelegenheid, veilgheid, verkeer en groen werden genoemd als aandachtspunt. Daarnaast kwam de wens naar voren voor een aantrekkelijk wandel- en ontspanningsgebied rond de haven. 

Stappen in 2023

Planning oplevering totale project.