Kijk voor de meest actuele informatie over het coronavirus op www.zhzveilig.nl.
Meer informatie vindt u op onze speciale pagina over corona.

Havengebied

Het havengebied van Alblasserdam wordt de komende jaren ontwikkeld tot een woon-, werk en verblijfsgebied in het centrum. In de eerste plaats voor inwoners van Alblasserdam zelf, in de tweede plaats voor bezoekers (recreanten en toeristen) van de Alblasserwaard.
De gemeenteraad heeft deze nieuwe ambitie voor het gebied op 30 mei 2017 vastgesteld.

Luchtfoto te ontwikkelen Havengebied

Het havengebied waarop de nieuwe ambitie betrekking heeft is op deze luchtfoto grijs gemarkeerd. Luchtfoto Beeldbank RoVorm. 

Van ambitie naar uitvoering

Na de vaststelling van de ambitie door de gemeenteraad is programmamanager Madelon Soeteman begonnen om deze te vertalen naar de volgende fase, die van de uitvoering. In 2018 is een prioritering bepaald voor de uitvoering van fase 1. In deze fase wordt gewerkt aan het realiseren van:

  • een verbinding tussen het Raadhuisplein en het havengebied (onder andere een trap die het parkeerterrein van Landvast gemakkelijker bereikbaar moet maken)
  • een verbinding tussen het havengebied Noord en Zuid via een loopbrig over de haven
  • de herinrichting van de parkeerplaats van Landvast (havengebied Noord), zie ook hieronder bij Herinrichting parkeerterrein Landvast
  • de herinrichting van het Zuiderstek

Met omwonenden en belanghebbenden is in het voorjaar van 2018 een nadere verkenning door het gebied gemaakt voor de uitwerking van deze deelgebieden en is een eerste ontwerp gemaakt. Inmiddels zijn de plannen voor de uitvoering iets gewijzigd.

De volgende stappen in 2019

In het coalitieprogramma 2018 - 2022 is afgesproken vaart te maken met het realiseren van de ambitie voor het Havengebied. In 2019 vertrekt de camperplaats van het zuidelijke Havengebied naar een nog te bepalen andere locatie. Dan ontstaat er ruimte voor andere functies.

Het is de bedoeling om dit gebied eerder dan gepland definitief vorm te geven. Dat betekent dat naast de hierboven beschreven activiteiten ook wordt gewerkt aan een versnelde uitgifte van het zuidelijke Havengebied. Deze locatie komt in het teken te staan van wonen, werken en verblijven. Daarnaast moet er ruimte zijn om een transferium aan te leggen.

In het eerste kwartaal van 2019 stelt de programmamanager voor het gehele zuidelijke gebied een zogeheten uitgiftestrategie op. Hierin staat hoe het gebied als samenhangend gebied wordt ontwikkeld. Zo wordt onder meer bepaald welke onderdelen door een ontwikkelaar ontwikkeld kunnen worden en welke door de gemeente zelf. Ook staat in de uitgiftestrategie welke eisen en wensen er vanuit de gemeente (met input van omwonenden, ondernemers en andere betrokkenen) zijn en wanneer de verschillende onderdelen (kunnen) worden uitgevoerd.

Herinrichting openbare ruimte en parkeerterrein Landvast

Bestaande initiatieven van ondernemers worden in 2019 uitgevoerd, zoals het vergroten van het terras op het Zuiderstek en het uitdiepen van een deel van de Alblas om rondvaarten naar Kinderdijk weer mogelijk te maken. Ook hopen we te kunnen starten met de herinrichting van de openbare ruimte, waarvoor omwonenden en ondernemers in 2018 suggesties hebben gedaan.

Dat gebeurt nog niet voor alle gebieden. De parkeerdruk in Alblasserdam en met name in het centrum is groot. Dat neemt toe nu de renovatie van het gemeentehuis begint en er door de bouwwerkzaamheden minder parkeerplaatsen rond het gemeentehuis beschikbaar zijn. Er is nog geen definitieve oplossing hiervoor. Hier wordt aan gewerkt. In afwachting daarvan worden zoveel mogelijk bestaande parkeerplaatsen behouden en wordt daarom de herinrichting en vergroening van het parkeerterrein van Landvast nog niet uitgevoerd.

Aansluiten op regionale ontwikkelingen

Met name vanwege het te realiseren transferium en de strategische regionale functie van het Havengebied, is het belangrijk dat er een goede aansluiting en afstemming is op de regionale ontwikkelingen. In 2019 worden daarom verdere samenwerkingsafspraken gemaakt met de regionale belanghebbende partijen, zoals de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk en buurgemeente Molenlanden.