Flexwoningen 'De Loopplank'

Het college van burgemeester en wethouders van Alblasserdam heeft besloten dat er 46 tijdelijke woningen ('flexwoningen') aan de Pieter de Hoochplaats komen.

Dit is op de plek waar vroeger de christelijke basisschool de Loopplank was gevestigd.

Ruimte op de huizenmarkt

De flexwoningen zijn bestemd voor jongeren, voor mensen die met spoed een huis nodig hebben en voor statushouders. De huizenmarkt staat op dit moment erg onder druk, ook in Alblasserdam. Het is moeilijk om aan een woning te komen. De gemeente wil graag iedereen die dat wil een fijne woonplek bieden in ons dorp. Daarom zijn er voor de komende jaren onder andere plannen voor het realiseren van nieuwbouwwoningen op het Wipmolenterrein, het Zuidelijk Havengebied en Kloos.

Flexwonen voor de kortere termijn 

Voor de kortere termijn wil het college flexwoningen laten plaatsen. Zo komt er sneller meer ruimte op de Alblasserdamse huizenmarkt. Bovendien kunnen we hiermee beter voldoen aan onze opgave om passende huisvesting voor statushouders te regelen. Statushouders, ook wel vergunninghouders genoemd, hebben een verblijfsvergunning en mogen in Nederland blijven wonen. De Rijksoverheid bepaalt elk half jaar hoeveel vergunninghouders in een gemeente gehuisvest moeten worden. Het Rijk heeft daarnaast een dringend beroep op gemeenten gedaan om de situatie die in de asielopvang Ter Apel is ontstaan te ontlasten door asielzoekers of extra statushouders te huisvesten. Samen met de gemeenten in Zuid-Holland Zuid hebben we hier gehoor aan gegeven, waarbij Alblasserdam extra statushouders voor haar rekening neemt en andere gemeenten de asielopgave oppakken. Hiermee draagt iedere gemeente bij aan een (tijdelijke) oplossing voor de ontstane situatie.

Flexwoningen 

De bedoeling is dat de flexwoningen in het eerste kwartaal van 2025 bewoond kunnen worden. Ze blijven maximaal 15 jaar staan. De woningen zijn bedoeld voor mensen die moeilijk passende woonruimte kunnen vinden. Het gaat om zogenoemde 'doorstroomwoningen'. Hiermee wordt bedoeld dat de bewoners zo snel als mogelijk doorstromen naar een normale, permanente woning om zo weer ruimte te bieden aan anderen in de flexwoning. In elke woning kunnen één of twee personen wonen. 

Na onderzoek bleek de locatie aan de Pieter de Hoochplaats het meest geschikt om op korte termijn flexwoningen te plaatsen. We hebben daarbij onder meer gekeken naar de grootte van een locatie, wie eigenaar is van de grond, welke voorzieningen al aanwezig zijn, de kosten, de snelheid waarmee de woningen gerealiseerd kunnen worden en de visie op de ontwikkeling van ons dorp (Fit & Groen).

Download het Informatieboekje 46 flexwoningen ‘De Loopplank’

Projectplan

In dit projectplan staan alle belangrijke randvoorwaarden omschreven, zoals de aanleiding van het project, het doel, de opdracht en financiële kaders. Door dit document kan de projectgroep nu echt van start.

De exacte inrichting van de locatie voor de flexwoningen is nog niet bekend. Woonkracht10 gaat een eerste plan uitwerken. Zodra dit is uitgewerkt, organiseren we samen een informatieavond. In de tussentijd kunt u terecht op deze website. Als er nieuwe informatie is, delen wij dit hier.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief over dit project. U ontvangt dan uitsluitend nieuwsbrieven over dit project.

Vragen?

Heeft u nu al vragen of wilt u suggesties met ons delen, kijkt u dan hieronder of uw vraag erbij staat. Zo niet, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen via 14078 of via flexwonen@alblasserdam.nl.

 

Veelgestelde vragen

Vragen over de flexwoningen

Wat zijn flexwoningen?

Flexwoningen zijn tijdelijke woningen. Het is de bedoeling dat de bewoners zo snel mogelijk doorstromen naar een permanente woning. 

Waarom komen deze woningen er?

De huizenmarkt staat op dit moment erg onder druk, ook in Alblasserdam. Het is moeilijk om aan een woning te komen. De gemeente wil graag iedereen die dat wil een fijne woonplek bieden in ons dorp. Daarom zijn er voor de komende jaren onder andere plannen voor het realiseren van nieuwbouwwoningen op het Wipmolenterrein, het Zuidelijk Havengebied en Kloos. Voor de kortere termijn wil het college flexwoningen laten plaatsen. Zo komt er sneller meer ruimte op de Alblasserdamse huizenmarkt.

Waarom komen de woningen op deze locatie en niet ergens anders? 

Na een onderzoek bleek de locatie aan de Pieter de Hoochplaats het meest geschikt om op korte termijn grotere hoeveelheid flexwoningen te plaatsen. We hebben daarbij onder meer gekeken naar de grootte van een locatie, wie eigenaar is van de grond, welke voorzieningen al aanwezig zijn, de kosten, de snelheid waarmee de woningen gerealiseerd kunnen worden en de visie op de ontwikkeling van ons dorp (Fit & Groen). Het college van B&W heeft ingestemd met deze locatiekeuze. Het besluit voor deze locatie is nu door de medewerkers van de gemeente verder vormgegeven, in samenwerking met Woonkracht10 en de klankbordgroep. Uiteraard betrekken we ook de belanghebbenden rondom de locatie bij de realisatie van dit tijdelijke woonproject.

 

Vragen over participatie

Hoe ziet het traject er de komende maanden uit?

Er zijn diverse onderzoeken geweest of nog gaande, waaronder een flora- en faunaonderzoek. De uitkomst van de diverse onderzoeken bepaalt in belangrijke mate hoe snel we over kunnen gaan tot realisatie. Nadat wij de diverse onderzoeksrapporten binnen hebben, informeren wij de gemeenteraad en u als direct-omwonenden over een eventueel aangepaste planning. De planning voor ziet er nu als volgt uit: 

  • Eind april 2024 - Aanvraag omgevingsvergunning 
  • Juli 2024 - Start sloop De Loopplank
  • Oktober 2024 - Bouw- en woonrijp maken locatie 
  • Januari 2025 - Start bouw flexwoningen
  • Eerste kwartaal 2025 - Eerste bewoners arriveren

Planning onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden.

Kan ik nog meepraten gedurende dit project? 

De locatiekeuze staat vast. Het proces om te komen tot een plan is inmiddels uitgedacht. Daarin is aandacht voor participatie. Onder andere door het betrekken van de klankbordgroep De Loopplank. Ook zijn er de komende tijd diverse informatiemomenten, zoals een inloopbijeenkomst op 20 maart, een regelmatig verschijnende nieuwsbrief. De al verzonden nieuwsbrieven zijn te vinden op deze pagina. 

Wat is de rol van de klankbordgroep De Loopplank?

De klankbordgroep is tot stand gekomen na een oproep van de gemeente. Er heeft zich een groep inwoners gemeld, in totaal 6 personen. Deze groep Alblasserdammers kan de gemeente gevraagd en ongevraagd van advies voorzien over het flexwonenproject De Loopplank in Alblasserdam.  

In hoeverre is de klankbordgroep spreekbuis namens de inwoners rondom De Loopplank? 

De klankbordgroep is bedoeld om het participatieproces mee vorm te geven. De andere bewoners worden uiteraard geïnformeerd. 

Hoe kan ik mijn mening geven? 

U kunt contact opnemen per e-mail via flexwonen@alblasserdam.nl of bellen naar 14 078.

Waar kan ik terecht met vragen?

U kunt contact opnemen per e-mail via flexwonen@alblasserdam.nl of bellen naar 14 078.

 

Vragen over het onderzoekstraject

Welke onderzoeken zijn nodig om de bouw van flexwoningen mogelijk te maken? 

Vanzelfsprekend is een stedenbouwkundig onderzoek nodig. Er is een wettelijk verplichte gedegen onderzoek nodig voor de vergunning. Onderdeel daarvan is onder andere een flora- en faunaonderzoek, een archeologisch onderzoek, een stikstofonderzoek, een geluidsonderzoek en een veiligheidsonderzoek. 

Op de locatie zitten ook vleermuizen en mogelijk andere dieren. Wat betekent dit voor de plannen van de gemeente?

Er is een flora en faunaonderzoek uitgevoerd, tegelijk met diverse andere noodzakelijke onderzoeken. De resultaten van deze onderzoeken bepalen in belangrijke mate hoe het vervolgtraject eruitziet. Dat er vleermuizen op deze locatie aanwezig zijn, is inmiddels bekend. Om deze vleermuizen te verplaatsen, worden vleermuiskasten opgehangen. Deze kasten zijn bedoeld om de vleermuizen een andere plek te bieden om te rusten en te nestelen. De kasten zijn in november 2023 gemonteerd op de kopgevels van de flats. Het is noodzakelijk dat de vleermuizen ‘verhuisd’ zijn voordat er gestart kan worden met de sloop van de basisschool ‘De Loopplank’. Nadat de omgevingsvergunning bouw is afgegeven (april 2024), zal de sloop starten. De start van de sloop staat gepland voor juli dit jaar.

Wat merken direct-omwonenden op termijn van de realisatie van de woningen? 

Natuurlijk zal er tijdens een bouwproces sprake zijn van overlast. Uiteraard beperken we dit tot een minimum. De direct-omwonenden worden op tijd en duidelijk op de hoogte gehouden van de sloop- en bouwfase.

Extra woningen betekent ook mogelijk meer overlast. Hoe gaat de gemeente dit aanpakken? 

Dat moeten we nog onderzoeken. 

In het gebied waar de flexwoningen komen, is nu al een parkeerprobleem. Hoe gaat de gemeente hiermee om? 

Dat gaan we onderzoeken. Er ligt een parkeernota met normen, waarbij we voor dit project ook aan die norm moeten voldoen. We nemen de parkeersituatie heel serieus. 

Wat is de rol van Woonkracht10 in dit project? 

Woonkracht10 en gemeente zijn samenwerkingspartners. WK10 gaat de woningen realiseren. De gemeente maakt bouwrijp en zorgt voor de benodigde vergunningen. 

Er is inmiddels een petitie gestart om de realisatie van de woningen tegen te houden. Wat gaat de gemeente hiermee doen?

Wij hebben kennisgenomen van de petitie. Natuurlijk raakt een dergelijk project de direct-omwonenden. In de petitie wordt gesproken over het ontbreken van gedegen onderzoek. Als gemeente hebben we ons te houden aan onze eigen regels, dus zullen ook een stedenbouwkundig onderzoek en een RO-procedure moeten volgen. Met alle daarbij behorende procedures, zoals inspraak, beroep en bezwaar. 

Wat kost het project?

Het flexwonenproject De Loopplank kost 266.100 euro in fase 1 (onderzoeksfase), zoals eerder aangegeven in de oplegger hij de raadsinformatiebrief van d.d. 6 juni 2023. Onderzoek naar subsidie loopt nog. De aanvraag hiervoor bereiden we samen met Woonkracht10 voor.

Wat is er uit het onderzoek gekomen?

 

Vragen over 'Wat en voor wie?'

Welke mensen komen er te wonen? 

De flexwoningen zijn bestemd voor starters, voor mensen die met spoed een huis nodig hebben en voor statushouders.

Hoeveel woningen komen er? 

Op de locatie De Loopplank komen 46 woningen.

Wanneer komen de woningen er? 

Het is de bedoeling dat de woningen in het eerste kwartaal van 2025 bewoond kunnen worden. In juli 2024 start de sloop van de huidige basisschool, in oktober wordt gestart met het bouwrijp maken van de locatie. De bouw start dan in januari 2025. Planning onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden.

Wat zijn statushouders? 

Statushouders, ook wel vergunninghouders genoemd, hebben een verblijfsvergunning en mogen in Nederland blijven wonen. De Rijksoverheid bepaalt elk half jaar hoeveel vergunninghouders in een gemeente gehuisvest moeten worden.

Hoeveel statushouders komen er in Alblasserdam? 

De Rijksoverheid bepaalt elk half jaar hoeveel vergunninghouders in een gemeente gehuisvest moeten worden. Het Rijk heeft daarnaast een dringend beroep op gemeenten gedaan om de situatie die in de asielopvang Ter Apel is ontstaan te ontlasten door asielzoekers of extra statushouders te huisvesten. Samen met de gemeenten in Zuid-Holland Zuid hebben we hier gehoor aan gegeven, waarbij Alblasserdam extra statushouders voor haar rekening neemt en andere gemeenten de asielopgave oppakken. Hiermee draagt iedere gemeente bij aan een (tijdelijke) oplossing voor de ontstane situatie. Ons aandeel in dit regionale bod is het huisvesten van extra statushouders boven op onze reguliere taakstelling, te weten 15 personen extra gedurende vijf jaar.

Onze reguliere taakstelling bedraagt voor de eerste helft van 2023 25 personen en komt in 2023 vermoedelijk boven de 50 uit (in het eerste half jaar van 2023 25 personen, t.o.v. 41 in geheel 2022). Woonkracht10 heeft de afgelopen jaren kunnen voldoen aan de reguliere taakstelling, maar de huidige woningvoorraad is niet meer toereikend voor deze aantallen.

Wat is een spoedzoeker?

Een spoedzoeker is iemand voor wie met spoed een woning nodig heeft. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die uit maatschappelijke opvang komen. Het kan ook gaan om mensen die (tijdelijk) hun huis uit moeten. 

Wat is een starter? 

Een starter is een jonge Alblasserdammer tot 28 jaar die op zoek is naar een woning. De woningen worden gelijk verdeeld over de drie groepen. Voor starters komen er 15/16 woningen beschikbaar, voor statushouders en spoedzoekers is hetzelfde aantal woningen beschikbaar.

Hoelang blijven de woningen staan? 

De woningen blijven maximaal 15 jaar staan. Het gaat om 'doorstroomwoningen’. Hiermee wordt bedoeld dat de bewoners zo snel als mogelijk verhuizen naar een permanente woning. De bewoners wonen hier dus tijdelijk.

Mijn kind kan ook geen huis vinden. Kan die ook in zo’n flexwoning komen te wonen?

Onze partner Woonkracht10 gaat een toewijzingsbeleid maken.

Wanneer kan ik me inschrijven voor zo’n woning?

Onze partner Woonkracht10 gaat een plan maken. Deze vraag zal later worden beantwoord.

Is er begeleiding voor deze bewoners?

Onze partner Woonkracht10 gaat een toewijzingsbeleid maken, daarna wordt het antwoord op deze vraag ook duidelijk.