Mercon Kloos

Op het buitendijks gelegen voormalige bedrijventerrein Mercon Kloos aan de West Kinderdijk wil een projectontwikkelaar woningen bouwen en een aantal voorzieningen realiseren. Daarvoor is een bestemmingsplanwijziging nodig. Het op 29 mei 2018 door de gemeenteraad vastgestelde stedenbouwkundig plan vormt een belangrijke basis voor het bestemmingsplan.

Bekendmaking opstellen bestemmingsplan

Bekendmaking anterieure overeenkomst tussen gemeente en projectontwikkelaar

Voorontwerp bestemmingsplan

Het voorontwerp bestemmingsplan ligt vanaf donderdag 28 maart 2019 gedurende zes weken ter inzage. We organiseren op 17 april 2019 in Landvast (Haven 4, Alblasserdam) van 19:30 tot 21:00 uur een inloopavond met diverse deskundigen om vragen te beantwoorden. Meer informatie treft u aan in onderstaande bijlagen.

Bekendmaking
Toelichting
Bijlagen bij toelichting
Verbeelding
Regels
Bijlagen bij regels

Bekendmaking MER

Het college van burgemeester en wethouders van Alblasserdam maakt bekend dat op grond van artikel 7.17 van de Wet milieubeheer dat de m.e.r. procedure niet van toepassing is.

Bekendmaking

Aanmeldnotitie MER

Ontwerpbestemmingsplan Kloos

Het college heeft besloten het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen. De stukken staan hieronder. In de bekendmaking van het ontwerpbestemmingsplan leest u hoe u op de voorgenomen ontwikkeling kunt reageren.

Bekendmaking

Link naar ruimtelijke plannen