Bestemmingsplan Kloos en besluit hogere grenswaarden

Het college van burgemeester en wethouders van Alblasserdam maakt bekend dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) het bestemmingsplan " Kloos " op 21 december 2021 door de gemeenteraad gewijzigd is vastgesteld. Het besluit hogere grenswaarden is 23 november 2021 door het college van burgemeester en wethouders van Alblasserdam vastgesteld. Vanaf donderdag 3 februari 2022 liggen de vastgestelde stukken voor zes weken ter visie.

Ter inzage

De beoogde ontwikkeling betreft de bouw van in hoofdzaak maximaal 275 woningen inclusief bijbehorende parkeervoorzieningen op de voormalige bedrijfslocatie Mercon Kloos aan de Oost Kinderdijk te Alblasserdam. De ontwerpplannen en de bijbehorende stukken zijn ook digitaal te zien en te downloaden op deze website en op de website Ruimtelijke Plannen.

Beroep

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag).

Inwerkingtreding van het besluit

Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Als tijdens de beroepstermijn naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening kan worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Voor meer informatie over de hoogte hiervan kunt u contact opnemen met de griffier van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Alblasserdam, 2 februari 2022

Burgemeester en wethouders van Alblasserdam