Ontwerp Bestemmingsplan Kloos en ontwerp besluit hogere grenswaarden

Het college van burgemeester en wethouders van Alblasserdam maakt bekend dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 110c van de Wet geluidhinder het " Ontwerp Bestemmingsplan Kloos" en het Ontwerp besluit hogere grenswaarden vanaf donderdag 22 april 2021 tot donderdag 3 juni 2021 voor een ieder ter inzage ligt. Het voorontwerp bestemmingsplan heeft als Mercon Kloos ter inzage gelegen.

Plangebied

De beoogde ontwikkeling betreft de bouw van in hoofdzaak maximaal 275 woningen inclusief bijbehorende parkeervoorzieningen op de voormalige bedrijfslocatie Mercon Kloos aan de Oost Kinderdijk te Alblasserdam. De ontwerpplannen en de bijbehorende stukken zijn ook digitaal te zien en te downloaden op deze website en op de website Ruimtelijke Plannen.

Zienswijzen

Tijdens de termijn van terinzagelegging bestaat de mogelijkheid schriftelijk op de stukken te reageren door middel van het indienen van een zienswijze. U kunt uw zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Alblasserdam, Postbus 2, 2950 AA, Alblasserdam. Ook het indienen van een mondelinge zienswijze is mogelijk. Hiervoor dient u tijdig, bij voorkeur uiterlijk één week voor het einde van de terinzagelegging, een afspraak te maken met de gemeente Alblasserdam via telefoonnummer 14 078. Het is niet mogelijk telefonisch uw zienswijze kenbaar te maken.


 

Alblasserdam, 21 april 2021

Burgemeester en wethouders van Alblasserdam