Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan

Ten behoeve van het Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan hebben wij drie dorpsgesprekken georganiseerd over verkeer en vervoer in en om Alblasserdam. Tijdens deze dorpsgesprekken wisselden inwoners van gedachten met elkaar en met vertegenwoordigers van belangenverenigingen zoals de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland. Met de opbrengst uit de dorpsgesprekken en de opmerkingen en inzichten van de gemeenteraad wordt het Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan nu verder uitgewerkt.

Het eerste gesprek in mei 2018 ging over de veiligheid voor langzaam verkeer. Het tweede dorpsgesprek in november 2018 over de ontsluiting en bereikbaarheid van Alblasserdam. In het derde dorpsgesprek in mei 2019 mei kwam het openbaar vervoer aan de orde. Alle opmerkingen uit de gesprekken zijn samengebracht in een opmerkingenlijst. Deze lijst kunt u hiernaast downloaden.

Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan

De opbrengst van alle gesprekken verwerken wij waar mogelijk in het Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP). Daarin staan de plannen, maatregelen en beleidskaders op het gebied van verkeer en vervoer voor de komende jaren.
De doelen van het GVVP zijn:

 • een evenwichtige verdeling van het (vracht)verkeer op korte en lange termijn
 • een evenwichtige verdeling van het langzame verkeer op korte en lange termijn
 • aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers zoals voetgangers, fietsers en mensen met een beperking
 • aandacht voor parkeren in het algemeen en in het centrum in het bijzonder

De gesprekken vonden plaats op basis van onderwerpen die wij van tevoren hebben geïnventariseerd en mogelijke oplossingen die wij in kaart hebben gebracht. Op onderstaande plaat komt één en ander duidelijk naar voren. Door op de afbeelding te klikken, opent een interactieve PDF. In de pdf kunt u de diverse onderwerpen aanklikken en de bijbehorende informatie in de basisnota lezen. De volledige basisnota die het uitgangspunt vormde voor alle (dorps)gesprekken kunt u hiernaast downloaden.

Overzichtsplaat verkeer en vervoer

Kaart met ideeën en plannen voor verkeer en vervoer in Alblasserdam, klik erop voor een vergroting in PDF.

1e dorpsgesprek: fietsers, voetgangers en veiligheid

Tijdens het eerste dorpsgesprek op 14 mei 2018 draaide het om kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsers, voetgangers en mensen met een beperking. Ongeveer 80 inwoners, vertegenwoordigers van belangengroepen en raadsleden spraken over onder meer:

 • welke mix van maatregelen heeft Alblasserdam nodig om de verkeersveiligheid te verbeteren?
 • zijn de fietsverbindingen die in het GVVP worden voorgesteld noodzakelijk om het fietsen aantrekkelijker te maken?
 • zijn de huidige voetgangersverbindingen voldoende toegankelijk voor iedereen?

Tijdens de bijeenkomst kwamen als belangrijkste aandachtspunten naar voren:

 • de fietsoversteek Dam-Plantageweg
 • een betere zichtbaarheid van voetgangersoversteekplaatsen
 • meer inzet op handhaving in het algemeen, bijvoorbeeld bij parkeren op trottoirs
 • de situatie Van Eesterensingel-Plantageweg overzichtelijker maken
 • ongewenst gebruik voetpaden door fietsen en brommers aanpakken
 • de groene long intact houden
 • zoveel mogelijk groen behouden
 • bij de inrichting van milieuparkjes en trottoirs rekening houden met mindervaliden

In deze opmerkingenlijstvindt u een weergave van alle gemaakte opmerkingen in aanloop naar en tijdens het eerste dorpsgesprek.

2e dorpsgesprek: ontsluiting en bereikbaarheid

Tijdens een druk bezocht dorpsgesprek op 26 november 2018 stonden vragen centraal als:

 • hoe verdelen we het (vracht)verkeer evenwichtig over de twee ontsluitingswegen Dam-Ruigenhil en Oude Torenweg?
 • welke opvattingen leven er over de verkeerssituatie op en rondom de Dam-Plantageweg?
 • hoe is de bereikbaarheid van, naar en in het dorp in het algemeen?

De reacties op deze vragen richtten zich met name op de onderstaande vraagstellingen die tijdens het tweede deel van de avond verder werden uitgewerkt.

 • moet het traject Dam-Plantageweg open blijven of juist ontmoedigd worden?
 • moet sluipverkeer op het traject Vinkenpolderweg-Edisonweg geweerd worden en zo ja, hoe?
 • wat zijn de voor- en nadelen van een (3e) ontsluiting richting Nieuw-Lekkerland?
 • draagt een oeververbinding bij aan een betere ontsluiting en bereikbaarheid van Alblasserdam en welke locatie is dan wenselijk?

Een weergave van alle gemaakte opmerkingen in aanloop naar en tijdens dit tweede dorpsgesprek vindt u in deze opmerkingenlijst.

3e dorpsgesprek: openbaar vervoer

Het derde dorpsgesprek vond plaats op 14 mei 2019. Op deze avond kon in gesprek worden gegaan over het openbaar vervoer.

De gemeente is weliswaar betrokken bij het mogelijk maken van openbaar vervoer, maar heeft het niet voor het zeggen. De provincie Zuid-Holland is opdrachtgever en vervoerders voeren een dienstregeling uit. Vanuit Alblasserdam uitten zowel inwoners als politici de afgelopen tijd al diverse signalen richting vervoerders. Ideeën en opmerkingen uit het derde dorpsgesprek benutten wij daarom niet alleen voor het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan, maar nemen wij ook mee in onze gesprekken met provincie en vervoerders. Het gezamenlijke doel is hoogwaardig openbaar vervoer voor iedereen.

Aanwezigen bleken onder andere aandacht te vragen voor:

 • voorzieningen bij het te realiseren busstation;

 • informatieverstrekking over reistijden, tarieven en de bestelbus;

 • het belang van het huidige vervoer over water door de waterbus;

 • de benutting van infrastructuur door vervoerders;

 • de toekomst van het openbaar vervoer (bijvoorbeeld een metro, tram, lightrail);

 • voorzieningen bij de haltes, zowel bij bushaltes als bij de waterbushalte;

 • lijnvoering, verbindingen en aansluitingen.

In deze opmerkingenlijst vindt u een overzicht van alle gemaakte opmerkingen over het openbaar vervoer.

Samenspraaknota en discussie raadsleden

Alle opmerkingen uit de gesprekken zijn verzameld in een opmerkingenlijst (zie de beschikbare download onder 'stukken'). Aan de hand van deze lijst is duidelijk geworden wat de samenleving belangrijk vindt om op te nemen in het Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan. Een groot aantal van de opmerkingen in deze samenspraaknota is met elkaar in overeenstemming of vult elkaar aan. Enkele onderwerpen leveren tegenstrijdige belangen op waarover de gemeenteraad zal beslissen. De vier belangrijkste onderwerpen waarover tegenstrijdigheden zijn:

 • Nieuwe weg Nieuw-Lekkerland
 • Vinkenpolderweg
 • Dam-Plantageweg
 • Verbinding Lammetjeswiel / Verbinding Molensingel - Blokweerse molen

Deze punten zijn voorgelegd aan het College van Burgemeester en Wethouders en vervolgens op 4 juli met de gemeenteraad besproken.

Vervolgproces

Met de opmerkingen en inzichten van de raad wordt het Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan definitief uitgewerkt tot een eindrapport. In dit eindrapport zijn de beleidsuitgangspunten, het uitvoeringsprogramma en de financiële dekking opgenomen. Het streven is om deze uitwerking eind 2019 gereed te hebben.

Zodra meer informatie beschikbaar is, ïnformeren wij betrokkenen en belanghebbenden en wordt deze informatie op de gemeentewebsite gedeeld.