Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan

Wij organiseren drie dorpsgesprekken over verkeer en vervoer in en om Alblasserdam. Tijdens deze dorpsgesprekken wisselen inwoners van gedachten met elkaar en met vertegenwoordigers van belangenverenigingen als de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland.

Ook gemeenteraadsleden zijn aanwezig. Het eerste gesprek in mei 2018 ging over de veiligheid voor langzaam verkeer. Het tweede dorpsgesprek in november 2018 over de ontsluiting en bereikbaarheid van Alblasserdam. Het derde dorpsgesprek vindt plaats op 14 mei en gaat over openbaar vervoer.

Voor mensen die niet naar de bijeenkomst kunnen komen, is het mogelijk te reageren via dit contactformulier, social media of een aparte afspraak met de beleidsmedewerker(s) te maken via telefoonnummer 14078.

Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan

De opbrengst van de gesprekken verwerken wij waar mogelijk in het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP). Daarin staan de plannen, maatregelen en beleidskaders op het gebied van verkeer en vervoer voor de komende jaren.
De doelen van het GVVP zijn:

 • een evenwichtige verdeling van het (vracht)verkeer op korte en lange termijn
 • een evenwichtige verdeling van het langzame verkeer op korte en lange termijn
 • aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers zoals voetgangers, fietsers en mensen met een beperking
 • aandacht voor parkeren in het algemeen en in het centrum in het bijzonder

De gemeente heeft voorwerk gedaan door onderwerpen te inventariseren en mogelijke oplossingen in kaart te brengen. Het resultaat ziet u op onderstaande plaat. Door op de afbeelding te klikken, opent een interactieve PDF. In de pdf kunt u de diverse onderwerpen aanklikken en de bijbehorende informatie in de basisnota lezen. De volledige basisnota die het uitgangspunt vormt voor alle (dorps)gesprekken kunt u hiernaast downloaden.

Overzichtsplaat verkeer en vervoer

Kaart met ideeën en plannen voor verkeer en vervoer in Alblasserdam, klik erop voor een vergroting in PDF.

Uitkomsten eerste dorpsgesprek

Tijdens het eerste dorpsgesprek op 14 mei 2018 draaide het om kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsers, voetgangers en mensen met een beperking. Ongeveer 80 inwoners, vertegenwoordigers van belangengroepen en raadsleden hebben gesproken over onder meer:

 • welke mix van maatregelen heeft Alblasserdam nodig om de verkeersveiligheid te verbeteren?
 • zijn de fietsverbindingen die in het GVvP worden voorgesteld noodzakelijk om het fietsen aantrekkelijker te maken?
 • zijn de huidige voetgangersverbindingen voldoende toegankelijk voor iedereen?

Tijdens de bijeenkomst kwamen als belangrijkste aandachtspunten naar voren:

 • de fietsoversteek Dam-Plantageweg
 • een betere zichtbaarheid van voetgangersoversteekplaatsen
 • meer inzet op handhaving in het algemeen, bijvoorbeeld bij parkeren op trottoirs
 • de situatie Van Eesterensingel-Plantageweg overzichtelijker maken
 • ongewenst gebruik voetpaden door fietsen en brommers aanpakken
 • de groene long intact houden
 • zoveel mogelijk groen behouden
 • bij de inrichting van milieuparkjes en trottoirs rekening houden met mindervaliden

In deze opmerkingenlijstvindt u een weergave van alle gemaakte opmerkingen in aanloop naar en tijdens het eerste dorpsgesprek.

Uitkomsten tweede dorpsgesprek

Tijdens een druk bezocht dorpsgesprek op 26 november 2018 stonden vragen centraal als:

 • hoe verdelen we het (vracht)verkeer evenwichtig over de twee ontsluitingswegen Dam-Ruigenhil en Oude Torenweg?
 • welke opvattingen leven er over de verkeerssituatie op en rondom de Dam-Plantageweg?
 • hoe is de bereikbaarheid van, naar en in het dorp in het algemeen?

De reacties op deze vragen richtten zich met name op de onderstaande vraagstellingen die tijdens het tweede deel van de avond verder werden uitgewerkt.

 • moet het traject Dam-Plantageweg open blijven of juist ontmoedigd worden?
 • moet sluipverkeer op het traject Vinkenpolderweg-Edisonweg geweerd worden en zo ja, hoe?
 • wat zijn de voor- en nadelen van een (3e) ontsluiting richting Nieuw-Lekkerland?
 • draagt een oeververbinding bij aan een betere ontsluiting en bereikbaarheid van Alblasserdam en welke locatie is dan wenselijk?

Een weergave van alle gemaakte opmerkingen in aanloop naar en tijdens dit tweede dorpsgesprek vindt u in deze opmerkingenlijst.

Derde dorpsgesprek

Het derde dorpsgesprek vindt plaats op dinsdag 14 mei in cultureel centrum Landvast, Haven 4 in Alblasserdam. De avond start om 19.30 uur en eindigt omstreeks 21.30 uur (inloop 19.15 uur). U kunt dan in gesprek gaan over het openbaar vervoer. U kunt zich tot en met 10 mei aanmelden bij Diana Bravenboer via d.bravenboer@alblasserdam.nl.

Wij organiseren dit dorpsgesprek omdat wij als gemeente op de hoogte willen zijn van uw wensen en ideeën. De gemeente is weliswaar betrokken bij het mogelijk maken van openbaar vervoer, maar heeft het niet voor het zeggen. De provincie Zuid-Holland is opdrachtgever en de vervoerders voeren een dienstregeling uit. Vanuit Alblasserdam zijn de afgelopen tijd zowel door inwoners als vanuit de politiek al diverse signalen richting vervoerders geuit. Wij benutten uw ideeën en opmerkingen dan ook niet alleen voor het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan, maar nemen deze ook mee in onze gesprekken met provincie en vervoerders. Het gezamenlijke doel is hoogwaardig openbaar vervoer voor iedereen.

Vragen die op deze avond onderwerp van gesprek kunnen zijn, zijn:

 • hoe vindt u de rechtstreekse busverdingen van en naar Alblasserdam?
 • vindt u dat de bus vaak genoeg rijdt?
 • wat vindt u van de vaartijden en kades van de waterbus?
 • welke voorzieningen moeten er zijn bij het busstation dat bij de Grote Beer/Helling gaat komen?
 • heeft u ideeën over andere vormen van openbaar vervoer in ons dorp?

Bij de bijeenkomst zijn gemeenteraadsleden en vertegenwoordigers van de provincie en de vervoerders aanwezig. Meer informatie vindt u op de gemeentepagina in de Klaroen.