Perspectief

Als u net als ik afgelopen week het bericht heeft gekregen dat uw dochter of zoon geslaagd is voor de middelbare school, dan schijnt ook voor u echt de zon! Voor hen is een hartelijke felicitatie op zijn plaats. Er ligt een mooie basis en er is perspectief voor de volgende stappen naar de toekomst. Voor hen die de streep (nog) niet over zijn; “Kop op!” Praten over de toekomst met de mensen om je heen, helpt je om op dit moment de juiste beslissing te nemen. Ook voor jullie is er perspectief op een goede toekomst.

De volgende generatie

Onze jeugd heeft de toekomst. Veel van onze en uw inspanningen zijn gericht op een beter perspectief voor de volgende generatie. Het is belangrijk om de volgende generatie ook echt te betrekken door serieus met hen te praten over hun toekomst. Het recente debat tussen de gemeenteraad en de Alblasserdamse jeugd, georganiseerd door Jeugdpunt, was een groot succes. Dit smaakt, wat deze wethouder betreft, naar meer input van jongeren over hun eigen toekomst.  

Het woord 'perspectief' heeft een positieve toon. Je kunt natuurlijk ook een negatief perspectief hebben, maar je moet er 'negatief' voor zetten om dat duidelijk te maken. Als we over de toekomst praten en we zeggen dat we perspectief zien, dan gaat dat meestal over kansen.  

De toekomst van ons dorp

De gemeenteraad en het college praten ook met elkaar over de toekomst van ons dorp. We doen dit vooral tijdens de algemene beschouwingen op 4 juli. We behandelen dan in één raadsvergadering de jaarstukken 2022 (verleden), de 1e bestuurlijke rapportage 2023 (heden) en de perspectiefnota 2024-2027 (toekomst). Als college gaan we het gesprek aan met de gemeenteraad om de randvoorwaarden (kaders) voor een begroting 2024 op te halen en om de perspectieven voor de verdere (financiële) toekomst (tot 2027) te bespreken. 

Betekent zo’n perspectiefnota 2024-2027 dan ook dat onze financiële toekomst er positief uitziet? Zijn er voor de gemeente kansen? Als wethouder financiën ben ik niet negatief over het perspectief voor de gemeente. Zijn er geen hobbels? Zeker wel! Laat mij dit uitleggen. 

Terugkijkend kan ik zeggen dat we het jaar 2022 positief hebben afgesloten. Dit komt ook door (tijdelijk) extra geld van het rijk. Dit jaar loopt het een en ander qua uitvoering redelijk op schema. Voor de gemeente heeft de prijsstijging op producten en de stijgende loonkosten echter grote gevolgen. Het rijk compenseert deze inflatie slechts voor een gedeelte. We moeten de rest van het jaar echt op de uitgaven letten om ook dit jaar positief te kunnen afsluiten. 

De komende jaren

En dan ons toekomstperspectief. Wordt het inderdaad een mooie toekomst of moeten we ons zorgen gaan maken? Zeker nu vanuit Den Haag signalen komen dat op termijn niet alles meer kan worden gecompenseerd? Ik maak hier onderscheid tussen de jaren 2024-2025 en 2026-2027. 

Voor 2024-2025 lijkt het perspectief redelijk goed. Met de middelen die zijn toegezegd in combinatie met onze eigen inkomsten zouden we de ambitie die we hebben goed moeten kunnen invullen. Zowel op sociaal terrein (zorg) als op fysiek terrein (bouwen, bereikbaarheid) blijft ons college ambitieus. Daar horen nu eenmaal intensiveringen en investeringen bij. Wel moeten we voor de eigen inkomsten de actuele prijsstijgingen blijven volgen.

Voor 2026-2027 geldt eerder een winstwaarschuwing. Doordat er geen duidelijke afspraken met het rijk zijn, weten gemeenten nog niet echt waar ze staan. Duidelijk is dat we een periode tegemoet gaan waarin het rijk ook keuzes moet maken. Daarnaast heeft de stijgende rente ook gevolgen voor de rentelasten die onze gemeente betaalt op haar investeringen. 

Regeren is vooruitzien

Op het VNG-congres (13-14 juni) is aangedrongen op bijsturing bij de rijksoverheid op het bezuinigingsperspectief vanaf 2026. De komende tijd onderhandelt de VNG nog stevig door. Als gemeente kunnen we natuurlijk niet gaan staken of stoppen met dienstverlening. Inwoners verwachten bepaalde voorzieningen. Het lijkt ons als college goed om voorbereid te zijn op mogelijk mindere jaren in 2026 en 2027. De positieve resultaten van nu moeten echt in de reserves gestopt worden om mindere jaren door te komen. Naar de begroting 2024 toe moeten we serieus kijken of we de gewenste investeringen en intensiveringen ook op de lange termijn kunnen volhouden of dat het ambitieniveau iets omlaag moet. 

Kortom, een gematigd positief perspectief met een winstwaarschuwing voor de lange termijn. 

Ramon Pardo,
Wethouder

Ramon Pardo 2