Het financieel perspectief

Ieder half jaar praat ik u in deze column bij over het financiële perspectief voor Alblasserdam. De laatste keer deed ik dat in oktober vorig jaar. In die column sprak ik over de begroting en het uitvoeringsprogramma 2024, de onzekerheden op langere termijn en de prijsstijgingen waar we allemaal mee te maken hebben. Ook sprak ik over de wens om het voorzieningenniveau van ons dorp voor 2024 op peil te houden en over het uitsmeren van de ambities van het college over een langere termijn.

2026: het ravijnjaar

Is er na een half jaar veel veranderd? Ten aanzien van de onzekerheden op de lange termijn lijkt het niet. Er zijn verkiezingen geweest, maar als gemeenten hebben we nog steeds geen zekerheid over structurele inkomsten vanaf 2026, die we van het Rijk ontvangen. Er is steeds grotere onzekerheid of een nieuw kabinet de financiële zorgen van gemeenten tijdig zal verhelpen. Deze onzekerheid vanaf 2026 wordt ook wel het ravijnjaar genoemd. Dit ravijnjaar komt steeds dichterbij en niet in beweging komen is voor ons geen optie. 

Voor de meeste gemeenten heeft het ravijnjaar gevolgen. Daarom zijn veel gemeenten zich aan het voorbereiden en het woord bezuinigen valt daarbij steeds vaker. Er zijn verschillende knoppen waar je als gemeente aan kunt draaien om inkomsten en uitgaven in balans te houden. De uitdaging voor iedere gemeente is anders en ook de keuzes die gemaakt gaan worden, zullen variëren. De grote overeenkomst is wel dat dit onderwerp overal op de agenda staat en er met partners over gesproken wordt.  

Wat betekent dit voor Alblasserdam?

Voor Alblasserdam betekent het ravijnjaar een achteruitgang in inkomsten vanuit het rijk van 3 tot 4 miljoen in 2026 en verder. Zoals ik ook in oktober al schreef, betekent deze onzekerheid dat we ons in 2024 gaan voorbereiden op de verschillende scenario’s. 

Hoe ziet deze voorbereiding er in Alblasserdam precies uit? 

Vanuit de gemeentelijke organisatie is er afgelopen periode hard gewerkt om de complete stand van zaken in beeld te brengen en de mogelijke toekomstscenario’s inzichtelijk te maken en uit te werken. Hierbij zijn geen keuzes gemaakt. Met uitzondering van wettelijke taken zijn wel alle mogelijke knoppen en keuzes in beeld gebracht.  

In een aantal werksessies gaat het college nu het gesprek met de gemeenteraad aan. Daarbij hebben we het in detail over de huidige stand van zaken, de dilemma’s die voorliggen, de opties of richtingen die mogelijk zijn en de gewenste koers die iedere gemeentefractie hierin zou willen bewandelen.

Begin juli zal er in de perspectiefnota 2025 een koers worden gepresenteerd door het college hoe we de meerjarenbegroting 2025-2028 willen gaan invullen. Daarbij zal er dus al enige duidelijkheid komen over keuzes. Er is dan wederom voor de raad de mogelijkheid om de kaders richting vaststelling van de begroting 2025 in november mee te geven. In november besluit de raad definitief over de meerjarenbegroting die dan voorligt met bijbehorende keuzes. 

Lastige keuzes

Het maken van keuzes zal het komende jaar lastig zijn en mogelijk pijn gaan doen voor ons, onze (maatschappelijke) partners en de hele samenleving. Natuurlijk hoopt iedereen dat de inkomsten vanuit het rijk zullen meevallen maar daar kunnen we niet op rekenen. In mijn volgende financiële column over een half jaar zal ik u weer informeren over de gekozen koers! 

Ramon Pardo
Wethouder financiën 

Ramon Pardo