17 november 2022

OPENBARE BESLUITENLIJST

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

17 NOVEMBER 2022

Afbeelding 1

Locatie:Digitaal

Aanwezig:

Leden: de heer Jaap Paans, Burgemeester; de heer Marten Japenga, Wethouder; de heer Frederik de Gier, Wethouder; mevrouw Margreet de Deugd-Bos, Wethouder; de heer Ramon Pardo Kruidenier, Wethouder; mevr. Simone van Heeren, Gemeentesecretaris

OPENING

1 Opening/Agenda

Burgemeester opent de vergadering.

BESPREEKSTUKKEN

Ramon Pardo Kruidenier

2 7e wijziging GR Dienst Gezondheid en Jeugd - Voorstel Afbeelding 2

1. Het college toestemming te geven, als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen, voor haar besluit van 15-11-

2022 om in te stemmen met de zevende wijziging van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid.

2. Geen zienswijze op te stellen in verband met de wijziging van de Bijdrageverordening Jeugdhulp.

3. Onder voorbehoud van toestemming van de raad in te stemmen met de zevende wijzing van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid.

4. Het mandaatbesluit uitvoering Jeugdwet gemeente Alblasserdam vast te stellen.

5. De Regeling adviescommissie bezwaarschriften Jeugdwet gemeente Alblasserdam vast te stellen.

Conform.SLUITING

3 Sluiting

Burgemeester sluit de vergadering.

Vastgesteld in de vergadering van 22 november 2022

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,

de secretaris,