Parkeervisie

Het College van Alblasserdam ontwikkelt een parkeervisie om de parkeerdruk te verlichten en een duurzaam parkeerbeleid tot 2030, met vooruitzichten tot 2040, te bereiken.

Waarom is een parkeervisie nodig?

In Alblasserdam neemt het aantal auto's toe, maar er is niet altijd genoeg plek meer om  te parkeren. Het College van Alblasserdam onderzoekt  hoe de parkeersituatie in het dorp verbeterd kan worden. Er wordt een parkeervisie ontwikkeld die kijkt naar het toekomstige parkeerbeleid tot en met 2030 met  vooruitzichten tot  2040.

Inwoners en belanghebbenden denken mee over parkeeroplossingen

Tussen 27 maart en 10 april 2024 hebben de inwoners van Alblasserdam de mogelijkheid gehad hun mening te delen via een enquête. Er zijn daarnaast participatiebijeenkomsten georganiseerd voor scholen, kerken, winkeliers, horeca en ondernemers op de bedrijventerreinen.

Ontwerp parkeervisie 

Met de input die tijdens de participatie via enquêtes en bijeenkomsten is ontvangen, heeft het College van Alblasserdam een ontwerp parkeervisie opgesteld. Dit ontwerp ligt van 11 juli tot en met 9 september ter inzage. In deze periode is het voor iedereen mogelijk om een zienswijze in te dienen, zodat alle inwoners en belanghebbenden hun feedback kunnen geven. Dit kan mondeling of schriftelijk.

Ga naar de terinzagelegging 

Documenten