Bomenverordening

Op 19 december 2023 heeft de gemeenteraad van Alblasserdam de nieuwe bomenverordening vastgesteld. Daarmee vervalt de oude verordening uit 2008. De nieuwe verordening wordt opgenomen in het omgevingsplan in het kader van de Omgevingswet die op 1 januari 2024 van kracht is.

Download de Bomenverordening 2023

Wat is een bomenverordening?

We willen dat Alblasserdam een fit en groen dorp is. Daarom is er een nieuwe bomenverordening opgesteld. Hierin staan de regels over het beschermen, kappen en aanplanten van groen.

De basis van de bomenverordening wordt gevormd door het "Beleidskader groen en bomen Alblasserdam 2023",  zoals dat door het college is vastgesteld. In het beleid wordt toegelicht hoe de regels in de bomenverordening tot stand zijn gekomen. Mocht er discussie zijn over de regels, dan kan met het beleid worden bepaald hoe en welke regels we moeten aanhouden. Bekijk het beleidskader.

Groene kaart

Een belangrijk onderdeel van het nieuwe beleid bestaat uit de zogenaamde "Groene kaart". Hierop staan groene zones aangewezen. Deze groene zones zijn voor het dorp belangrijke groene structuren en elementen. Ze bestaan o.a. uit de "Groene Long", de belangrijkste wegen in Alblasserdam en het beschermd dorpsgezicht. Bekijk de Groene kaart.

Binnen de groene zones hebben bomen en groen een hogere bescherming gekregen dan in de rest van Alblasserdam. Met de vaststelling van deze groene zones vervalt de lijst van individuele beschermwaardige bomen. De nieuwe regels zijn:

  • Alle bomen met een doorsnede dikker dan 15 cm en alle gemeentelijke beplanting binnen de groene zones hebben nu een 'beschermwaardige status'. Deze zijn hierdoor vergunningplichtig. 
  • Bij particuliere tuinen (eigendom van inwoners) groter dan 150 m2, onbebouwd, gelegen binnen de groene zones, geldt dat als meer dan 20% van het groen in een tuin vervangen wordt door verharding er ook een vergunning nodig is.
  • Bomen buiten de groene zones, met een doorsnede dikker dan 40 cm zijn ook beschermwaardig en vergunningplichtig. 
  • Bomen die in het kader van herplantplicht zijn geplant, zijn altijd beschermwaardig en daarmee vergunningplichtig ongeacht de dikte van die boom.

Alle gemeentelijke bomen waren vergunningplichtig. Nu geldt dit alleen voor de beschermwaardige bomen. Voor de overige bomen hoeft dus, in het kader van beheermaatregelen voortkomend uit de BVC (Boom Veiligheid Controle), geen kapvergunning te worden aangevraagd. De gemeente heeft wel de plicht om de kap en de reden tot kap te publiceren zodat inwoners en belanghebbenden hierover zijn geïnformeerd. Deze meldingsplicht geldt eveneens voor gemeentelijke beplantingen buiten de groene zones.

In het stroomschema is alles nog eens overzichtelijk weergegeven. Met dit schema wordt duidelijk gemaakt of een vergunning noodzakelijk is.

Compensatieplicht bomen en beplanting

Voor alle gemeentelijke bomen en beplanting en voor alle beschermwaardige bomen van particulieren of derden, die worden gekapt, geldt een zogeheten compensatieplicht. Dit betekent dat groen dat weggaat, moet worden gecompenseerd met nieuw groen. Daarmee zorgen we ervoor dat de waarde van het groen behouden blijft en waar mogelijk verbeterd. Als het compenseren van groen in uitzonderlijke situaties niet mogelijk blijkt, kan er een bedrag worden gestort in het groenfonds. Hiermee kan de gemeente op een andere plek in het dorp de verdwenen bomen of beplanting compenseren.

Ruimtelijke ontwikkelingen

Voor ruimtelijke ontwikkelingen, zoals de bouw van woningen of de reconstructie van een straat, is  in het beleid vastgelegd dat er altijd een QuickScan voor groen en bomen moet worden gedaan. Hiermee wordt onder andere gekeken naar: hoeveel moet de straat opgehoogd worden? Wordt er in de kroonprojectie (kroondiameter plus 1,5 meter) gebouwd/gewerkt? kunnen de wortels beschadigd raken? wordt er mogelijk grondwater weggepompt? Enzovoort.  Mochten er bomen negatief beïnvloed worden of vanwege de ontwikkeling verwijderd moeten worden, dan moet dit met een BEA (Boom Effect Analyse) worden onderbouwd. 

Protocol afhandeling meldingen en klachten

Tot slot heeft het college, gelijktijdig met de bomenbeleid, het "Protocol afhandeling meldingen en klachten over bomen in Alblasserdam" vastgesteld. Hiermee ligt vast wat de gemeente Alblasserdam verstaat onder gegronde overlast van bomen, en zo ja, hoe de gemeente in voorkomende gevallen handelt. Hiervan is een publieksversie gemaakt die kan worden ingezien.