Gemeentebestuur bespreekt de toekomst van Alblasserdam

Het gemeentebestuur gaat dinsdagavond 4 juli in gesprek over de toekomst van Alblasserdam. Dat gebeurt tijdens de algemene beschouwingen. Daar bespreken we zaken als: Welke financiële keuzes maken we? Welke accenten kiezen we?

Tijdens deze vergadering worden diverse stukken behandeld:

  • jaarstukken 2022
  • 1e bestuurlijke rapportage 2023
  • perspectiefnota 2024-2027  

Ook de randvoorwaarden voor de begroting van 2024 en de perspectieven voor de verdere (financiële) toekomst tot 2027 komen aan bod.

Een terugblik

We hebben het jaar 2022 met een positief saldo afgesloten. Dat komt vooral door incidentele meevallers. Het resultaat van 2,7 miljoen gebruiken we om het eigen vermogen te versterken. Zodat we mogelijke tegenvallers in de toekomst goed kunnen opvangen. 

Huidige jaar

De uitvoering van alle werkzaamheden en projecten in 2023 verloopt aardig volgens schema. Maar ook wij hebben te maken met de prijsstijgingen van producten en diensten en stijgende loonkosten. Het Rijk compenseert deze kosten slechts gedeeltelijk. Dus we moeten goed op onze uitgaven blijven letten. We streven ernaar om ook 2023 met een positief saldo af te sluiten.

Uit de jaarrekening blijkt dat de gemeente op dit moment een gezonde financiële positie heeft. Maar we willen er ook voor zorgen dat dat zo blijft. 

Een vooruitblik

Voor de boekjaren 2024 en 2025 is het financiële perspectief redelijk goed. Met de toegezegde middelen vanuit het Rijk en de reguliere belastinginkomsten, zijn we in staat om veel van onze ambitieuze plannen te realiseren. Bijvoorbeeld die op het gebied van zorg, bouwen en bereikbaarheid. 

Voor 2026-2027 moeten we een winstwaarschuwing geven. Doordat er nog geen afspraken zijn met het Rijk, weten we niet hoe het gemeentelijke huishoudboekje er dan uitziet. Dat geldt niet alleen voor Alblasserdam, maar voor alle Nederlandse gemeenten. Het is duidelijk dat er een periode aanbreekt, waarin het Rijk keuzes moet gaan maken.

Voor Alblasserdam gaat het om een gat van 3 miljoen euro in de begroting van 2027. Daarnaast heeft de stijgende rente gevolgen voor de rentelasten die onze gemeente betaalt op investeringen. Tot slot vinden we het belangrijk dat de gemeentebelastingen meebewegen met de inflatieontwikkeling.  

Bijsturen

Op het VNG-congres in juni 2023 is aangedrongen op bijsturing van de bezuinigingsplannen van het Rijk vanaf 2026. De VNG blijft daarvoor de komende tijd stevig onderhandelen. Ondertussen bereiden wij ons voor op verschillende scenario's. Want we kunnen niet zomaar stoppen met onze dienstverlening aan inwoners.

Daarom reserveren we de positieve resultaten van nu alvast voor de mogelijk magere jaren van 2026 en 2027. Ook bij het opstellen van de begroting voor 2024 kijken we of we de gewenste investeringen en intensiveringen op langere termijn kunnen volhouden of dat we het beter is om het ambitieniveau nu al te verlagen. Zo zorgen we dat we onder alle omstandigheden financieel goed voorbereid zijn op de toekomst.