Kind erkennen

Krijgen 2 mensen samen een kind en zijn ze niet getrouwd of hebben een geregistreerd partnerschap? Dan heeft het kind wettelijk gezien 1 ouder: de biologische moeder. De vader of duomoeder erkent eerst het kind om juridisch gezien de ouder te worden van het kind. De persoon die het kind erkent hoeft niet de biologische ouder te zijn.

Erkennen houdt in:

 • u krijgt een zorg- en op­voe­dings­plicht voor het kind
 • het kind krijgt erf­recht
 • het kind kan bij de er­ken­ning uw ach­ter­naam krij­gen

Het erkennen regelt u vóór of ná de geboorte. Lees ook op deze pagina de informatie over ouderlijk gezag.

Kosten en afhandelen

Erkennen is gratis. Wij maken direct de erkenningsakte op.

Regelen

U komt samen met de biologische moeder en op afspraak naar de balie van de gemeente.

Afspraak voor erkennen kind

Goed om te weten

 • bij het erkennen van het 1e kind kiest u wel­ke ach­ter­naam het kind krijgt: die van de moe­der of van de er­ken­ner
 • ie­der kind erkent u apart. Dus ook een 2e of vol­gend kind uit een re­la­tie. Dat gaat niet au­to­ma­tisch
 • de moe­der moet al­tijd toe­stem­ming ge­ven voor er­ken­ning. Oók bij een 2e of vol­gend kind uit een re­la­tie
 • erkennen is niet nodig als u en uw partner getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben. Beide partners nemen wij als ouders op in de geboorteakte
Achternaam kind kiezen

Bij het erkennen van het 1e kind kiezen beide ouders de achternaam van dit kind. De biologische moeder geeft haar toestemming hiervoor. Dit doet u samen persoonlijk aan de balie van de gemeente. Al uw volgende (erkende) kinderen uit dezelfde relatie krijgen deze gekozen achternaam.

Vanaf 4 oktober 2023 kunt u kiezen voor een gecombineerde achternaam van de ouders. Dit is alleen mogelijk voor kinderen die naar verwachting in 2024 geboren worden. Meer informatie leest u op de website van de Rijksoverheid.

Erkennen vóór of ná geboorte

Erkennen tijdens de zwangerschap

 • Dit heeft erkenning van de ongeboren vrucht
 • Dit kan in elke ge­meen­te in Ne­der­land 
 • Bij een 1e kind komen beide ouders samen naar de balie van de gemeente
 • Bij een 2e of vol­gend kind geldt: de moe­der geeft op­nieuw toe­stem­ming. Dat kan schrif­te­lijk (pdf). Een 2e of vol­gend kind uit de­zelf­de re­la­tie krijgt au­to­ma­tisch de­zelf­de ach­ter­naam als het 1e kind
 • Het voor­deel van er­ken­ning tij­dens de zwan­ger­schap: het kind heeft ju­ri­disch ge­zien met­een 2 ou­ders.Ook als er voor de ge­boor­te­aan­gif­te iets ge­beurt met de per­soon die het kind heeft er­kend 

Erkennen bij de geboorteaangifte

 • Dit moet in de gemeente waar het kind geboren is
 • Het kind krijgt eerst de achternaam van moeder. In de geboorteakte staat alleen de moeder als ouder van het kind
 • Na de erkenning nemen we de andere ouder op. Pas dan krijgt het kind de door u gekozen achternaam
 • Erkennen tijdens de geboorteaangifte is een erkenning ná geboorte

Erkennen na de geboorteaangifte

 • Dit kan in elke ge­meen­te in Ne­der­land 
 • Bij het erkennen van een kind tot 12 jaar komt de natuurlijke moeder mee naar de balie van de gemeente
 • Bij het erkennen van een kind vanaf 12 tot 16 jaar komen de natuurlijke moeder en het kind mee naar de balie van de gemeente. Zij geven allebei persoonlijk toestemming voor de erkenning
 • Bij het erkennen van een kind vanaf 16 jaar komt het kind met de ouders naar de balie van de gemeente. Hij/zij geeft dan toestemming voor de erkenning en kiest zelf de achternaam
 • De er­ken­ning geldt van­af de da­tum dat u het kind er­kent, niet van­af de ge­boor­te
 • De naam van de er­ken­ner komt op pa­gi­na 2 van de ge­boor­te­ak­te te staan. Net als bij erkennen bij de geboorteaangifte 

Identiteitsbewijs

Als door het erkennen de achternaam van het kind verandert, is een identiteitsbewijs met oude gegevens niet meer geldig. Deze levert u in bij de gemeente. U betaalt voor een nieuw identiteitsbewijs.

Meenemen naar uw afspraak
 • een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs van beide ouders
 • een bewijs dat u niet getrouwd bent in het buitenland wanneer u ná uw 17e jaar in het buitenland gewoond heeft
 • als de moe­der schrif­te­lijk toe­stem­ming geeft: de toe­stem­mings­ver­kla­ring (pdf)  
Kind in het buitenland geboren

Wilt u een kind erkennen dat in het buitenland geboren is? Kom dan eerst naar de balie voor meer informatie. U hoort dan precies van ons wat u voor de erkenning nodig heeft.  

Ouderlijk gezag

Het is belangrijk dat ouders gezamenlijk het gezag over hun kinderen uitoefenen. En dat beide ouders nauw betrokken zijn bij de verzorging en opvoeding van kinderen. Gezamenlijk gezag is bijvoorbeeld belangrijk als u:

 • een verhuizing doorgeeft of een reisdocument aanvraagt
 • met een minderjarige naar het buitenland reist
 • uw kind inschrijft op school of een kinderdagverblijf
 • u een medische beslissing moet nemen of het medisch dossier van uw kind wil inzien

Gezamenlijk gezag is ook belangrijk bij de juiste berekening van toeslagen of als 1 van de ouders die gezag heeft overlijdt.

Vanaf 1 januari 2023 gezamenlijk gezag door erkenning

Vanaf 2023 geldt dat ongehuwde en niet-geregistreerde partners automatisch gezamenlijk het ouderlijk gezag krijgen met de moeder. Dit gebeurt als zij hun kind erkennen. Zij hoeven het gezag niet langer samen met de moeder aan te vragen bij de rechtbank.

Gezag alleen bij moeder?

Dan geven (verklaren) moeder en erkenner dit tijdens de erkenning aan. Op de geboorteakte van het kind is dit te lezen.  

Is het kind voor 1 januari 2023 erkend?

Dan moeten de ouders het gezamenlijk gezag wel regelen. Ook als het kind na 1 januari 2023 wordt geboren.

Hoe vraag ik gezag aan?

 

Als ouders kunt u samen online een gezamenlijk verzoek indienen bij de rechtbank. Dit is eenvoudig, gratis en duurt slechts 10 minuten. In de meeste gevallen geldt dat daarna de erkenner het gezamenlijk gezag met de moeder over het kind krijgt. Formulier gezamenlijk gezag aanvragen op de website van de Rechtspraak

Meer informatie

Gezag na overlijden

Voor het geval u beiden komt te overlijden, kunt u als ouders kosteloos het gezag over uw minderjarige kinderen regelen. U wijst daarvoor een voogd aan.

Online aanvraag ouderlijk gezag
Gezag na overlijden
Formulier schriftelijke aanvraag ouderlijk gezag (pdf, 705 kB)

Meer informatie

Heeft u vragen? Vul dan het contactformulier in. Binnen 5 werkdagen krijgt u antwoord van ons.