Nieuwsbrief 6

Deze nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom het project Flexwoningen Alblasserdam “De Loopplank”. In deze nieuwsbrief informeren we u over de stand van zaken. Dat doen we via deze nieuwsbrief en via de website van de gemeente Alblasserdam: www.alblasserdam.nl/flexwonen. U kunt ons een vraag stellen via het e-mailadres flexwonen@alblasserdam.nl.

Inloopbijeenkomst De Loopplank goed bezocht

Woensdag 20 maart jl. organiseerden de gemeente Alblasserdam en woningcorporatie Woonkracht10 een inloopbijeenkomst in voormalige basisschool De Loopplank. Tijdens deze bijeenkomst werden de plannen gepresenteerd voor de 46 te realiseren flexwoningen op deze locatie. De bijeenkomst werd door zo’n 150 direct-omwonenden en andere belangstellenden bezocht. 

Bezoekers van de inloopbijeenkomst kregen dankzij presentatieborden een duidelijk beeld hoe de flexwoningen eruit komen te zien. Medewerkers van de gemeente Alblasserdam en Woonkracht10 gaven de bezoekers daarnaast informatie over onder andere de sloop van de school, de toekomstige bewoners en wanneer de bouw van start gaat.

Positief verrast 

De afgelopen maanden is, mede dankzij de bijdrage van de klankbordgroep, het plan uitgewerkt. Margreet de Deugd, wethouder gemeente Alblasserdam: ‘Veel bezoekers gaven aan positief verrast te zijn door de uitstraling van de flexwoningen. Tegelijk leven er ook zorgen, waar we in de komende tijd aan gaan werken. De flexwoningen bieden woonmogelijkheden voor de gekozen doelgroepen: Alblasserdamse starters tot 28 jaar, spoedzoekers en statushouders. De woningen worden gelijk verdeeld over deze drie groepen. Het is de verwachting dat de eerste bewoners in het eerste kwartaal van 2025 hun intrek nemen in de woningen. Ieder woning die we kunnen toevoegen aan de Alblasserdamse woningmarkt, is er één!’

Toekomst

In de diverse gesprekken met direct-omwonenden werd duidelijk dat er ook zorgen leven. Het gaat om twijfels over de leefbaarheid, veiligheid en saamhorigheid in de directe omgeving van de Pieter de Hoochplaats. De gemeente Alblasserdam en Woonkracht10 hebben deze zorgen gehoord en Woonkracht10 zal bij de uitwerking van de beheerafspraken, gezamenlijk met bewoners, extra aandacht geven aan de leefbaarheid. 

Woonkracht10-bestuurder Erwin Zwijnenburg: ‘Veel mensen hebben hun zorgen uitgesproken en het is aan ons om daar zo goed als mogelijk rekening mee te houden. Als de eerste bewoners over een jaar arriveren en we zorgen dan voor een goede start met duidelijke beheerafspraken die ook gehandhaafd worden, keert mogelijk het vertrouwen van omwonenden terug. Op dit moment begrijp ik dat men eerst wil zien en dan geloven.’

Wie komen er wonen?

Nu bekend is hoe de flexwoningen eruit komen te zien en omwonenden daar over het algemeen positief over zijn, leven er nieuwe vragen. Wie komen er wonen en hoe gaan we dat doen met alle nieuwe mensen in de buurt? We hebben 3 doelgroepen op het oog. 

  • Alblasserdamse jonge starters, jongeren die nu nog thuis wonen en wel graag zelfstandig willen gaan wonen.
  • Daarnaast richten we ons op spoedzoekers. Dit zijn mensen die of op dit moment of binnenkort geen woning meer hebben en bekend zijn bij het maatschappelijk werk in Alblasserdam. Met al deze huurders gaan we eerst persoonlijk het gesprek aan. We willen graag weten waar zij vandaan komen, wat hun huidige situatie is en wat zij bij willen dragen aan de buurt. 
  • Als laatste groep komen er statushouders wonen. Dit zijn vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben en dus in Nederland mogen blijven. Ook met hen gaan we gesprekken voeren. 

We zijn in gesprek met een organisatie die gaat helpen bij het vormen van een community en nieuwe huurders ondersteunt. Ook u, als huidige bewoner, kunt bij hen terecht.   

Nieuwe bestemming speeltoestellen De Loopplank

Op het voormalige schoolplein van De Loopplank stonden een aantal speeltoestellen. De korfbalvereniging CKC Kinderdijk heeft de gemeente gevraagd of zij deze toestellen mochten hebben. Onlangs heeft de vereniging de speeltoestellen zelf gedemonteerd en worden ze in Kinderdijk weer opgebouwd. Fijn dat ze zo een nieuwe bestemming gekregen hebben!

46 woningen

Woonkracht10 en de gemeente hebben tijdens de inloopbijeenkomst in De Loopplank een ontwerp gepresenteerd met 46 woningen. Op de plek van de voormalige basisschool zullen 46 flexwoningen gebouwd worden. Deze woningen staan hier voor een periode van tenminste 15 jaar. Het plan voor dit aantal woningen is mede tot stand gekomen na overleg met de klankbordgroep. 

Afronding 1e fase klankbordgroep

De leden van de klankbordgroep hebben ons advies gegeven. Vanaf de start waren er 6 personen betrokken bij het meedenken over de flexwoningen. Dat was niet altijd makkelijk. Het was een weg met een aantal hindernissen en heuvels en dalen. Niet alle leden van de klankbordgroep waren het eens met de uiteindelijk gekozen variant en niet alle 6 zijn akkoord gegaan. De rol van de klankbordgroep was die van adviseur. Zij gaven adviezen op de voorstellen van de gemeente en Woonkracht10 en deden dat met hart en ziel. Ook voor andere omwonenden. Een ruime meerderheid van de klankbordgroep was tevreden met het gepresenteerde plan. Een mooi resultaat wat ons betreft. Op 2 april hebben we de klankbordgroep bedankt met een bos bloemen en een cadeaubon. De 1e fase zit erop. We gaan met 4 personen uit de klankbordgroep verder. De overleggen zijn minder frequent en zullen gaan over de sloop- en bouwplannen. Allen nogmaals hartelijk dank voor jullie tijd en energie!  

Beheercommissie 

We hebben tijdens het inloopmoment goed naar u geluisterd. Wij hebben uw vragen gehoord over hoe we de nieuwe locatie gaan beheren. We richten daarom op termijn een beheercommissie op. Die commissie wordt actief nadat de flexwoningen zijn opgeleverd, tot aan de oplevering blijft de huidige klankbordgroep actief. In de beheercommissie zitten vertegenwoordigers van de gemeente, Woonkracht10, het maatschappelijk werk en een aantal omwonenden. Wilt u zich hiervoor aanmelden? Wij komen hier binnenkort graag bij u op terug.

Planning

De voorlopige planning voor De Loopplank ziet er als volgt uit: 

  • Eind april/begin mei: aanvraag volledige Omgevingsvergunning
  • Eind mei: ter inzageligging ontwerp besluit
  • Eind juli: definitief besluit klaar voor ter inzagelegging
  • Half augustus: ter inzagelegging definitieve besluit
  • Eind september: rechtsgeldige Omgevingsvergunning
  • Half oktober: start sloop voormalige basisschool De Loopplank
  • 2e kwartaal 2025: eerste bewoners nemen intrek in woningen

Wij zullen u vanzelfsprekend via de nieuwsbrief op de hoogte houden!