Nieuwsbrief 5

Deze nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom het project Flexwoningen Alblasserdam “De Loopplank”. In deze nieuwsbrief informeren we u over de stand van zaken. Dat doen we via deze nieuwsbrief en via de website van de gemeente Alblasserdam: www.alblasserdam.nl/flexwonen. U kunt ons een vraag stellen via het e-mailadres flexwonen@alblasserdam.nl.

Buurtbakkie en ‘t Hoochhuys

Het eerste Buurtbakkie was op 26 oktober. We gingen met collega’s van Woonkracht10 en de Gemeente Alblasserdam op pad met het Buurtbakkie. We namen een ‘bakkie’ thee of koffie mee en stonden buiten met onze tent voor De Hooch II. Het doel was om informatie te geven over het bouwen van Flexwoningen op de plek van ‘De Loopplank’.

Het was een mooie opkomst. Meer dan 60 omwonenden kwamen langs. We vertelden waar we nu staan met het project. Ook konden we duidelijk vertellen welke doelgroepen er straks komen te wonen: starters uit Alblasserdam, statushouders en spoedzoekers. Sommige buurtbewoners waren ongerust, anderen stelden vragen, gaven aan af te wachten en maakten zich op dit moment geen grote zorgen. 

Op 22 november waren de huurders opnieuw uitgenodigd. Deze keer in De Hooch III, in ’t Hoochhuys. Daar was weinig belangstelling voor; we spraken daar maar vier mensen. We hebben daarom besloten om de volgende ontmoetingen weer buiten te doen, voor de ingang van De Hooch II. Bij slecht weer wijken we uit naar de hal van deze flat. 

Let op! Het volgende Buurtbakkie is op donderdag 18 januari 2024 van 16.00 – 18.00 uur. 

Overleg met wethouder De Deugd

Op 29 november is er een ontmoeting geweest tussen een deel van de klankbordgroepleden en wethouder De Deugd. De wethouder wilde graag een raadsinformatiebrief toelichten aan de klankbordgroep en luisteren naar de wensen en ideeën die in de klankbordgroep leven. Het was een goed gesprek. Van beide kanten zijn er zaken duidelijk geworden. De conclusie die de klankbordgroep en de wethouder gezamenlijk trokken: met elkaar in gesprek zijn en blijven is belangrijk. Wilt u ook met de klankbordgroep in gesprek? U kunt hen bereiken via emailadres idee.klankbordgroepflexwoningen@gmail.com. Stel uw vragen en geef uw ideeën mee! Dat wordt door de leden van de klankbordgroep gewaardeerd. 

Volgende klankbordgroepvergadering

De volgende klankbordgroepvergadering staat gepland op 6 februari. Tijdens die vergadering komen twee aannemers hun plan presenteren hoe de woningen en de omgeving eruit komen te zien. De klankbordgroep geeft de gemeente en Woonkracht10 hun wensen en ideeën mee. In maart 2024 organiseren de gemeente en Woonkracht10 samen een informatiemarkt, waarin alle omwonenden kennis kunnen nemen van de uitstraling van de woningen en het groen hieromheen. 

Aanvraag omgevingsvergunning Flexwoningen

Op woensdag 20 december 2023 is de omgevingsvergunning voor de bouw van de Flexwoningen aangevraagd. De vergunning ligt maximaal 14 weken ter beoordeling bij de gemeente. Dit bestaat uit 8 weken behandeltermijn en een mogelijkheid om 6 weken op te schorten. Daarna ligt de vergunning 6 weken voor het publiek ter inzage. 

Vleermuizen en Sloop ‘De Loopplank’

De mitigerende maatregelen (verhuizing van de vleermuizen) in de vorm van tijdelijke vleermuiskasten zijn inmiddels getroffen. Dat is ruim voor de gewenningsperiode van drie maanden in de actieve periode (dit is de periode tussen 1 april – 31 oktober). De sloop van de bestaande school staat gepland rondom de zomer van 2024. Daarna kan de gemeente het terrein verder bouwrijp maken.

Samenwerking met de regio: zij asielzoekers, wij statushouders

Alblasserdam hoort bij de regio Zuid-Holland-Zuid. In deze regio zijn de gemeentes samen verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers en de huisvesting van statushouders. Alblasserdam maakt samen met gemeentes in de regio afspraken over de opvang van deze groepen. Uitgangspunt: Alblasserdam zorgt voor plekken voor statushouders, terwijl andere gemeentes asielzoekers onderdak bieden. Waarom doen we dit zo? 

Afspraken

In diverse omliggende gemeentes is er al een asielopvang of zal die in de komende tijd gerealiseerd worden. In die asielzoekerscentra wordt een hoger aantal asielzoekers opgevangen, zo wordt daardoor een deel van de Alblasserdamse asielzoekers opgevangen. Alblasserdam neemt in ruil hiervoor een deel van de huisvesting van statushouders van die gemeentes voor haar rekening. Het is de verwachting dat een deel van deze statushouders in de flexwoningen van De Loopplank komen wonen. De kracht van Alblasserdam is ons dorpsnetwerk aan verenigingen en stichtingen als de SWA. Het sterke dorpsnetwerk in Alblasserdam geeft statushouders een kans op een nieuwe start.

Verschil statushouders en asielzoekers

Asielzoekers zijn gevlucht uit hun eigen land en wonen tijdelijk in Nederland. Zij wonen in een asielzoekerscentrum. Veel gemeentes in Nederland vangen op dit moment asielzoekers op. Het aantal wordt bepaald aan de hand van het inwoneraantal van de gemeente. Asielzoekers worden statushouders op het moment dat ze, na een nauwkeurige screening, een verblijfsvergunning krijgen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) koppelt deze vergunninghouders aan gemeenten. Gemeenten moeten zorgen voor passende woonruimte voor statushouders.

Verdeling 

De woningen van De Loopplank vergroten het totale woningaanbod in het dorp. 33% van de woningen wordt gereserveerd voor statushouders, de andere 33% gaat naar starters (jonge Alblasserdammers tot 28 jaar) en 33% naar spoedzoekers (bijvoorbeeld mensen die door een scheiding een huis zoeken). Het gaat daarbij per doelgroep om ongeveer 15 woningen.

Commissievergadering en vergadering gemeenteraad

Op 12 december was er een commissievergadering van de gemeenteraad. Tijdens die avond is er onder andere gesproken over een raadsinformatiebrief ‘Voortgang Flexwoningen Alblasserdam De Loopplank’. Deze brief is bedoeld om de gemeenteraad te informeren over de stand van zaken rondom De Loopplank. Het gaat onder andere over het stedenbouwkundig plan (40 of 47 woningen), de ruimtelijke procedure, de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en Woonkracht10 en de projectplanning. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 19 december zijn deze stukken door de raad als ingekomen stuk geagendeerd. Wilt u kennisnemen van deze raadsinformatiebrief of andere stukken die tijdens de vergaderingen zijn besproken? Kijk dan op raad.alblasserdam.nl en zoek op datum 19 december.

Openbaarheid stukken

De afgelopen maanden heeft de gemeente diverse onderzoeken uitgevoerd of laten uitvoeren. Dit betreft onder andere een onderzoek naar flora en fauna, een bodemonderzoek enzovoort. De resultaten van deze onderzoeken zijn openbaar en kunt u binnenkort lezen via www.alblasserdam.nl/flexwonen.

Kerstmarkt Pieter Hoochplaats groot succes

Op 14 december werd door Woonkracht10 een kerstmarkt georganiseerd voor huurders van de flats van de Pieter de Hoochplaats. Ook de direct omwonenden waren als ‘naaste buren’ uitgenodigd. De kerstmarkt was een groot succes. Er zijn zeker 150 bewoners geweest voor een lekkernij en een kop koffie of thee. Iedereen mocht gratis een oliebol of appelbeignet komen halen.

Huurders en omwonenden waren enorm blij met deze actie. Er ontstonden mooie gesprekken tussen bewoners onderling maar ook met Woonkracht10, de gemeente en de SWA. En er zijn nieuwe connecties gemaakt. Dat is mooi voor de verbinding. Zoals een bewoner zei: ‘’Even geen gedoe over al die narigheid’’. Daar doen we het natuurlijk voor!

Samen met de gemeente Alblasserdam en de SWA kijken we terug op een mooie kerstviering en een mooie afsluiting van een bewogen jaar. Al met al een groot succes en iets dat wij zeker gaan herhalen!

Wij wensen u fijne feestdagen en een gezond en gelukkig nieuwjaar!