Publiekrechtelijke beperkingen

Als u een huis of stuk grond koopt (volgens het Burgerlijk Wetboek een onroerende zaak) is het van belang te weten wat u er wel of niet mee mag of wat u er juist mee moet.

Zo kan een bestemmingsplan, een status als monument of een plicht tot bodemsanering uw mogelijkheden beperken of vergroten. De Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb) moet de registratie van alle beperkingen van de overheid (publiekrechtelijke beperkingen) verbeteren, zodat u als koper of eigenaar makkelijker inzicht heeft in de beperkingen die voor uw gebouw of stuk grond gelden.

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb)

Op grond van de Wkbp zijn burgemeester en wethouders verplicht de volgende beperkingen te registreren in het register van het Kadaster, de BRK-PB:

  • beperkingenbesluiten van de gemeente
  • een op het beperkingenbesluit betrekking hebbende beslissing in administratief beroep
  • een op het beperkingenbesluit betrekking hebbende rechterlijke uitspraak
  • besluiten waarbij een beperkingenbesluit wordt vernietigd, ingetrokken of gewijzigd

Binnen 4 dagen na de bekendmaking van een beperkingenbesluit moet het besluit worden ingeschreven in het beperkingenregister.

Raadplegen register publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb)

U kunt het Wkpb-register raadplegen via het Kadaster. Zo komt u te weten of er een beperking op een perceel, gebied, gebouw, etc. rust. U kunt de klantenservice van het Kadaster bellen via telefoonnummer 088-1832200 of u kunt Kadaster Online raadplegen via www.kadaster.nl.

Informatie over bodemverontreiniging

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) heeft bodeminformatie over bijvoorbeeld de volgende onderwerpen:

  • uitgevoerde bodemonderzoeken
  • of er tanks in de grond zitten of hebben gezeten
  • bodembedreigende bedrijfsactiviteiten, nu of vroeger
  • gedempte watergangen

Voor meer informatie kijkt u op de website van de OZHZ of u belt naar 078-7703117.