Kijk voor de meest actuele informatie over het coronavirus op www.zhzveilig.nl.
Meer informatie vindt u op onze speciale pagina over corona.

Publiekrechtelijke beperkingen

Als u een huis of stuk grond koopt (volgens het Burgerlijk Wetboek een onroerende zaak) is het van belang te weten wat u er wel of niet mee mag of wat u er juist mee moet.

Zo kan een bestemmingsplan, een status als monument of een plicht tot bodemsanering uw mogelijkheden beperken of vergroten. De Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb) moet de registratie van alle beperkingen van de overheid (publiekrechtelijke beperkingen) verbeteren, zodat u als koper of eigenaar makkelijker inzicht heeft in de beperkingen die voor uw gebouw of stuk grond gelden.

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb)

Op grond van de Wkbp zijn burgemeester en wethouders verplicht een beperkingenregister op te zetten en daarin te registreren:

 • beperkingenbesluiten van de gemeente
 • een op het beperkingenbesluit betrekking hebbende beslissing in administratief beroep
 • een op het beperkingenbesluit betrekking hebbende rechterlijke uitspraak
 • besluiten waarbij een beperkingenbesluit wordt vernietigd, ingetrokken of gewijzigd

Binnen 4 dagen na de bekendmaking van een beperkingenbesluit moet het besluit worden ingeschreven in het beperkingenregister.

Totaaloverzicht beperkingen

De Wkpb zorgt ervoor dat het voor u als koper of eigenaar eenvoudig is een totaaloverzicht van die beperkingen te krijgen. In de wet wordt uitgegaan van registratie op 2 niveaus:

 • de gemeente registreert de gemeentelijke beperkingen
 • het Kadaster registreert de beperkingen van Rijk, provincies en waterschappen

Deze twee registraties zijn met elkaar verbonden en via het Kadaster en de gemeentelijke balies te raadplegen.

Verklaring uit Wkpb-register aanvragen

U vraagt een verklaring uit het Wkpb-register aan bij de gemeente waarin het perceel waarover u informatie wilt hebben, gelegen is. U kunt de documenten op 2 manieren aanvragen:

 • telefonische aanvraag: U kunt telefonisch een verklaring uit het Wkpb-register aanvragen door te bellen met de afdeling Buitenruimte via 14078. De afdeling Buitenruimte vult dan telefonisch met u het aanvraagformulier in. U krijgt de verklaring per post thuisgestuurd.
 • aanvraag per brief: U kunt per brief een verklaring aanvragen uit het Wkpb-register. Hiervoor moet u in uw brief uw persoonsgegevens (naam en adres) en het betreffende perceelnummer vermelden. U vermeldt ook dat het om een verklaring in het kader van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen gaat. U kunt de brief versturen naar: Gemeente Alblasserdam Postbus 2 2950 AA Alblasserdam. U krijgt de verklaring per post thuisgestuurd.

U mag een verklaring uit het Wkpb-register ook voor iemand anders aanvragen.

Meesturen met uw aanvraag

U neemt of stuurt met uw aanvraag mee het nummer van het brondocument waarvan u een afschrift wilt hebben, mee. Het documentnummer kunt u opzoeken via de website van het Kadaster.

Geldigheidsduur verklaring

Uw verklaring uit het Wkpb-register is een momentopname. Nadat uw afschrift is afgegeven kan een nieuwe publiekrechtelijke beperking zijn vastgesteld. De verklaring heeft dan ook een beperkte geldigheidsduur.

Informatie over bodemverontreiniging

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) heeft bodeminformatie over bijvoorbeeld de volgende onderwerpen:

 • uitgevoerde bodemonderzoeken
 • of er tanks in de grond zitten of hebben gezeten
 • bodembedreigende bedrijfsactiviteiten, nu of vroeger
 • gedempte watergangen

Voor meer informatie kijkt u op de website van de OZHZof u belt naar 078 770 31 17.