Omgevingswet

De Omgevingswet regelt alles voor de ruimte waarin we wonen, werken en leven. Denk aan water, wegen, natuur, monumenten en het bouwen of uitbreiden van nieuwe woningen of gebouwen.

Het is belangrijk dat u fijn kunt leven in uw gemeente. Inwoners, bedrijven en organisaties krijgen daarom meer ruimte om hun ideeën in te brengen. Vaak is wel toestemming (‘vergunning’) van de gemeente nodig om de ideeën uit te voeren. We kijken daarbij of het past in onze toekomstvisie, een fijne leefomgeving, de bereikbaarheid én de gezondheid.

Wat verandert er?

Nu zijn er nog veel aparte wetten en regels voor de omgeving waarin we leven. Zoals voor bodem, water, wegen, milieu, monumenten, natuur, geluid en nieuwbouw. Deze losse regels staan nu vaak de ontwikkeling van innovatieve, duurzame initiatieven in de weg. Die initiatieven zijn nu juist belangrijk, want we staan voor ingewikkelde keuzes en de beschikbare ruimte is beperkt. Denk bijvoorbeeld aan de omschakeling naar duurzame energie. Daarom worden 26 wetten en een paar honderd regelingen op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigd en gebundeld in één Omgevingswet. Zo wordt de komende jaren duidelijk welke nieuwe ideeën wel of niet mogelijk zijn. De fysieke leefomgeving wordt meer in samenhang gezien. De gemeente kijkt mee en adviseert over wat waar kan. 

Wat betekent dit voor u als inwoner?

Als u bijvoorbeeld iets wilt bouwen of verbouwen aan uw huis of tuin, krijgt u te maken met de Omgevingswet. Het is dan aan u om na te gaan of u daar een vergunning voor nodig heeft. Dat checkt u vanaf 1 januari 2024 op het nieuwe omgevingsloket op www.omgevingswet.overheid.nl. Dit loket heet ook wel het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Hier werken alle overheden samen zodat u op één plek alle informatie vindt die u nodig heeft. 

Omgeving betrekken bij uw plan en uw mening geven over plannen die iets veranderen aan uw omgeving

Heeft u een idee of plan voor uw huis, straat, wijk of voor de hele gemeente? Dan is het belangrijk om te weten hoe buurtbewoners of bedrijven in uw buurt hierover denken. Betrek hen dus zo vroeg mogelijk bij uw idee of plan. Zo komt u samen tot een goed plan dat aan de regels voldoet. Andersom, als uw buren, de gemeente of andere initiatiefnemers een vergunning aanvragen die iets verandert aan uw omgeving, mag u daar ook iets van vinden. Het betrekken van de omgeving noemen we participatie. Soms is participatie verplicht. In ons participatiebeleid vindt u meer informatie.

Begrippen van de omgevingswet

Hier leggen we uit wat de begrippen van de Omgevingswet betekenen:

Omgevingsvisie

In de omgevingsvisie staat hoe we de omgeving in de gemeente de komende jaren willen ontwikkelen. Hierbij kunt u denken aan bereikbaarheid, het bouwen van woningen en de mate waarin we de omgeving kunnen aanpassen aan klimaatverandering. Bij nieuwe plannen, ontwikkelingen en ideeën kijken we of deze passen bij de omgevingsvisie. Elke gemeente moet uiterlijk in 2024 haar omgevingsvisie hebben vastgesteld. We zijn op het moment bezig om een omgevingsvisie op te stellen. De afgelopen jaren hebben inwoners hun ideeën voor ons dorp kunnen delen. Op basis daarvan is het accent 'fit en groen in de polder' gekozen voor de visie. Een fit en groen dorp in de polder heeft als doel: aanpassen aan de klimaatverandering, de klimaatverandering tegengaan, het opnieuw gebruiken van grondstoffen en gezondheid. U leest meer op praatmee.alblasserdam.nl

Omgevingsplan

Het omgevingsplan omvat alle regels voor de hele gemeente. Hierin ziet u of een gebied bijvoorbeeld een park, een woongebied of een bedrijventerrein is. Het omgevingsplan vervangt de bestaande bestemmingsplannen en is een uitwerking van de omgevingsvisie. Het is belangrijk dat nieuwe plannen ook in het omgevingsplan passen. Heeft u vragen over de regels die gelden in uw gemeente? Hoe uw nieuwe plan of idee daarin past? Neem gerust contact met ons op of kijk op het omgevingsloket (vanaf 1 januari 2024).

Omgevingsprogramma

De gemeente kan omgevingsprogramma’s schrijven voor verschillende thema’s die passen in het omgevingsplan. Daarin staat hoe we het beleid in uw omgeving uitvoeren. Denk hierbij aan:

  • wonen
  • verkeer
  • gezondheid
  • veiligheid
  • de mate waarin we de omgeving kunnen aanpassen aan klimaatverandering
  • veranderingen waarbij we steeds beter rekening houden met het milieu (energietransitie)
Intake- en omgevingstafel

Voordat u een aanvraag indient, kun u een conceptverzoek indienen. Zo kunt u laten controleren of de aanvraag compleet is en of de juiste informatie is ingevuld. Dit voorkomt onnodige vertraging en kosten. Voor complexe aanvragen is er de 'intake- en omgevingstafel'. Dit is een uitgebreidere vorm van het overleg, waarbij – afhankelijk van het soort plan – ook partijen als de omgevingsdienst, het waterschap, de provincie of andere overlegpartners aanschuiven.

Omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning is een officiële toestemming van de overheid om een bepaalde activiteit uit te voeren. Vaak moet u hiervoor betalen (leges). Wilt u weten of u een omgevingsvergunning nodig heeft voor uw plan? Doe dan de vergunningscheck op het omgevingsloket (vanaf 1 januari 2024).

Het nieuwe omgevingsloket

In het omgevingsloket kunt u zien of:

  • u een melding moet doen als u een nieuw project of idee heeft;
  • er een vergunning nodig is voor uw project én welke dat moet zijn;
  • u de omgeving moet betrekken bij het aanvragen van een vergunning;
  • welke meldingen of aanvragen u heeft gedaan.

U kunt ook direct uw vergunning aanvragen of een melding doen via DigiD of e-Herkenning.

www.omgevingswet.overheid.nl (vanaf 1 januari 2024)

Wet kwaliteitsborg (Wkb)

Vanaf 1 januari 2024 moet u, als u een nieuwe woning gaat bouwen, iemand inschakelen die meekijkt of het gebouw aan de technische regels en veiligheid voldoet. Zo’n persoon wordt kwaliteitsborger genoemd.

De gemeente voerde eerder deze controles uit. Vanaf 1 januari 2024 dus niet meer. De gemeente blijft wel in de gaten houden hoe dit nieuwe proces gaat en of iedereen zich aan de afspraken houdt. De Wkb gaat per 1 januari 2024 alleen voor nieuwbouw gelden en pas zes maanden later voor verbouwingen. Je hoeft als initiatiefnemer bij verbouwingen dus pas vanaf 1 juli 2024 een kwaliteitsborger in te schakelen.

Waar kan ik meer informatie vinden?

De komende maanden zullen we de informatie over de Omgevingswet op onze website regelmatig actualiseren en aanvullen.

Neem contact met ons op