Samenspraaknota

Rapport verwerking samenspraak GVVP


Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan Alblasserdam

Naar een evenwichtige en gezonde spreiding van de verkeer– en vervoerstromen.

Afbeelding 1VerwerkingSAMENSPRAAKGemeente Alblasserdam

Afdeling Buitenruimte

29 mei 2019


INHOUDSOPGAVE

pagina

1. SAMENVATTING

2. INLEIDING

3. RESULTAAT VAN DE SAMENSPRAAK

BIJLAGEN Bijlage 1: Actielijst

Bijlage 2: AANBEVELINGEN uit het GVVP

Bijlage 3: Overzicht reacties samenspraak (deze bijlage wordt separaat via internet aangeboden).1. SAMENVATTINGOp 19 december 2017 is de basisnota GVVP door de gemeenteraad vrijgegeven voor samenspraak met de inwoners en belanghebbenden in Alblasserdam. Inwoners en belanghebbenden konden kennis nemen van de basisnota via de website van gemeente Alblasserdam en met diverse berichten in o.a. de Klaroen, waarin paginagroot informatie is verstrekt over de basisnota. De samenspraak heeft in twee stappen plaats gevonden; eerst heeft overleg plaats gevonden met belangengroepen en vervolgens zijn drie dorpsgesprekken georganiseerd.

Gebleken is dat de samenspraak door de deelnemers werden gewaardeerd. Het feit dat men in staat werd gesteld mee te denken en mee te praten over ontwikkelingen op het gebied van verkeer en vervoer, werd positief ontvangen. De samenspraak heeft resultaat gehad; wensen en suggesties zijn gedaan, variërend van kleine wensen (waaraan direct tegemoet gekomen kan worden) tot ‘grote’ overpeinzingen hoe iets zou kunnen worden aangepakt. De samenspraak heeft geleid tot aanvulling op de inhoud van sommige onderwerpen, maar de aanbevelingen uit het GVVP behoeven geen aanpassing en zijn dus ongewijzigd gebleven. De reacties uit de samenspraak zijn verzameld in een opmerkingenlijst, welke is te vinden op de gemeentelijke website.

Nu het proces van samenspraak is afgerond, is het tijd voor nader uitwerken van de basisnota GVVP. Dit betekent niet dat er verder geschreven moet worden, maar dat de aanbevelingen beoordeeld moeten worden op het al dan niet overnemen ervan en acties moeten worden uitgevoerd. Het voortraject heeft de nodige tijd in beslag genomen; nu kan worden overgegaan tot het verder voltooien van een definitief GVVP en vervolgens het daadwerkelijk oppakken van knelpunten, aanbevelingen of acties. De aanbevelingen staan vermeld in bijlage 2. Het is wenselijk dat aangegeven wordt welke aanbevelingen worden overgenomen, zodat deze tot uitvoering kunnen worden gebracht.

De knelpunten of acties staan vermeld in de actielijst (bijlage 1). Daarbij is per onderdeel een urgentie of tijdplanning aangegeven en is waar mogelijk welke gelden daarvoor benodigd zijn.

Voor het verder voltooien van een definitief GVVP zijn, bestuurlijk gezien, eerst nog enkele discussiepunten, waarvoor een koers moet worden bepaald:


 • Nieuwe weg Nieuw Lekkerland

 • Sluipverkeer Vinkenpolderweg

 • Ontbrekende fietsschakels Lammetjeswiel en Molensingel – Blokweerse molen

 • Dam – Plantageweg

2 INLEIDING

Na een uitgebreide inventarisatie van beleid op het gebied van verkeer en vervoer is in de basisnota GVVP van 27 november 2017 een aanzet gegeven voor een samenhangend verkeer- en vervoersplan voor de komende jaren. Dit Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) Alblasserdam is als ‘basisnota’ opgesteld met als titel Naar een evenwichtige en gezonde spreiding van de verkeer- en vervoersstromen.De basisnota geeft een breed beeld met betrekking tot de verkeer- en vervoersproblematiek in Alblasserdam. Ook geeft het inzicht in de huidige knelpunten, doet suggesties voor oplossingen of nader onderzoek en geeft handvatten om hierover in gesprek te gaan met het dorp. Het gaat veelal om reeds bekende knelpunten, zoals de verkeersdruk Dam-Plantageweg, de verkeersdruk op het dijklint, de verkeersveiligheidssituatie van het kruispunt van Eesterenweg/Plantageweg, de parkeersituatie rond het centrum, ontbrekende schakels in het fietsnetwerk en aandacht voor de zwakkere verkeersdeelnemers.

Op 19 december 2017 is de basisnota GVVP door de gemeenteraad vrijgegeven voor samenspraak met de inwoners en belanghebbenden in Alblasserdam. Inwoners en belanghebbenden konden kennis nemen van de basisnota via de website van gemeente Alblasserdam en met diverse berichten in o.a. de Klaroen, waarin paginagroot informatie is verstrekt over de basisnota. De samenspraak heeft in twee stappen plaats gevonden; eerst heeft overleg plaats gevonden met belangengroepen en vervolgens zijn drie dorpsgesprekken georganiseerd. Tijdens de dorpsgesprekken konden de inwoners van Alblasserdam met de raadsleden in gesprek gaan over thema's uit de basisnota.De gesprekken met belangengroepen vonden vooruitlopend op de dorpsgesprekken plaats. De gesprekken zijn gevoerd met o.a. Veilig Verkeer Nederland, de Fietsersbond, ondernemersverenigingen, scholen, wijkverenigingen en gehandicapten organisaties.

Dorpsgesprekken

In de loop van 2018 en 2019 zijn drie dorpsgesprekken georganiseerd waarin het overleg met bewoners en belanghebbenden plaats heeft gevonden. Elk dorpsgesprek kende specifieke thema’s.

De volgende onderwerpen zijn aan de orde

 • 14 mei 2018: Veiligheid, fietsers, voetgangers en mensen met een handicap.

 • 26 november 2018: Ontsluiting en bereikbaarheid

 • 14 mei 2019: Openbaar vervoer.

Nadat ook de dorpsgesprekken hadden plaats gevonden, zijn de reacties die in de gehele samenspraak zijn gemaakt bekeken en verzameld in een opmerkingenlijst. Het resultaat van de samenspraak is over het algemeen dat de aanbevelingen zoals geformuleerd in de basisnota geen aanvulling of aanpassing behoeften. In enkele gevallen heeft de samenspraak geleid tot opmerkingen of wensen die expliciet in deze rapportage zullen worden vermeld en worden voorgelegd om te worden meegewogen.

Alle opmerkingen die zijn gemaakt tijdens de dorpsgesprekken zijn gebundeld in een opmerkingenlijst. Deze lijst is via de gemeentelijke website voor iedereen beschikbaar. De indeling van de opmerkingenlijst is overeenkomstig aan de indeling van de basisnota GVVP. Daar waar een opmerking leidt tot een actiepunt of een punt van besluitvorming is dit per onderwerp benoemd als actie. In bijlage 1 is een totaaloverzicht van de vervolgacties gegeven.

Voor bewoners, belanghebbenden en andere geïnteresseerden is de voorliggende rapportage op de website van Alblasserdam terug te vinden.3 RESULTAAT VAN DE SAMENSPRAAK


In dit hoofdstuk is het resultaat van de samenspraak vermeld per onderwerp in de volgorde van het GVVP basisnota 2017.


RUIMTELIJKE ORDENING

Vanuit de samenspraak wordt de zorg uitgesproken dat meer inbreiding (bouwplannen) leidt tot meer verkeer, terwijl op een aantal punten in Alblasserdam de hoeveelheid verkeer al onder druk staat op het bestaande wegennet. Het huidige centrum wordt in het algemeen als prettig ervaren en functioneert goed. Het wordt van belang geacht dit, inclusief goede parkeervoorzieningen, zo te houden. Aangegeven is dat de ontwikkeling van bouwplannen gelijke tred moet houden met de ontwikkeling van het verkeer- en vervoersysteem. Dagtoerisme en fietsvoorzieningen genereren in Alblasserdam omzet en zijn daarom voor het economisch functioneren van Alblasserdam van belang. Verplaatsing van het camperterrein biedt ruimte voor nieuwe ontwikkeling in het centrum. Verder is vanuit de samenspraak naar voren gekomen dat er behoefte is aan een vlekkenkaart waarop alle ontwikkelingen in Alblasserdam staan aangegeven.

In februari 2018 is door Deloitte in opdracht van Drechtsteden (ROM-D) een analyse op hoofdlijnen gedaan voor wat betreft de economische betekenis van Nedstaal-terrein. Evident is dat afhankelijk van de ontwikkeling er meer of minder effecten ontstaan m.b.t. de verkeerssituatie ten opzichte van de huidige situatie. In het kader van deze ontwikkeling vindt nader onderzoek naar de verkeersproblematiek plaats.

Conclusie: Vanuit de samenspraak blijkt duidelijk de wens om de ruimtelijke ontwikkeling in samenhang te bezien met consequenties van verkeer en vervoer. De ontwikkeling van het verkeers- en vervoerssysteem moet gelijke tred houden met de ontwikkeling van bouwplannen.

Actie: - Bewaken van de relatie tussen verkeer en ruimtelijke ontwikkeling

- Opstellen ‘vlekkenkaart’ ruimtelijke projecten

- Nader onderzoek naar de effecten van de ontwikkelingen v.w.b. verkeer en vervoer ( o.a. Nedstaal)DUURZAAMHEID, MILIEU en LEEFBAARHEID

Vanuit de samenspraak zijn verschillende opmerkingen naar voren gekomen over de leefbaarheid en het milieu ten aanzien van (de bekende) verkeersknelpunten in Alblasserdam. Denk hierbij aan de ontsluiting Oude Torenweg, de verkeerssituatie Dam – Ruigenhil e.d. Verderop in deze nota worden deze verkeersknelpunten nader onder de aandacht gebracht.

Het huidige beleid in Alblasserdam met betrekking tot de oplaadpunten voor elektrische auto’s wordt als positief beoordeeld.

Conclusies: Bestaande verkeersproblemen hebben een negatief effect op het milieu en de leefbaarheid. Aanpak van de bekende verkeersknelpunten is noodzakelijk.

Het huidige beleid met betrekking tot oplaadpunten moet worden voortgezet.

Acties: - Beleid oplaadpunten via marktwerking voortzetten (ook voor nieuwbouwwijken)
TOERISME

Vanuit de samenspraak komt met betrekking tot het Molengebied Kinderdijk een verdeeldheid naar voren over het verwachte effect van het geplande transferium. De locatie havengebied wordt als logisch onderschreven. Een combinatie van een transferium met het busstation Grote Beer biedt wellicht ook kansen. Ook zijn de meningen verdeeld over de camperterrein op de huidige locatie in relatie tot een mogelijk nieuwe locatie. Bezorgdheid wordt uitgesproken over de vele (toeristische) verkeer- en parkeerbewegingen met de auto, fiets en camper.

Conclusies: Het lopende onderzoek naar een nieuwe locatie voor het camperterrein geeft meer duidelijkheid.

De effecten van het verkeer als gevolg van het toerisme door middel van visitormanagement in goede banen leiden.


Acties: Aandacht voor visitormanagement voortzetten; denk hierbij onder andere aan:

 • Plan voor transferium in het Havengebied voortzetten

 • Opstellen concreet plan voor verplaatsing van het camperterrein (o.a. bij het sportterrein Souburgh)

 • Verbeteren bewegwijzering naar parkeergelegenheden voor Kinderdijk


LANDELIJK en REGIONAAL VERKEER en VERVOER


Landelijk wegennet en regionaal wegennet Drechtsteden

Vanuit de samenspraak komt tevredenheid over de Quick Win maatregelen A15. Lobby vanuit Alblasserdam en de Drechtsteden blijft nodig om versnelling te krijgen in de uitvoering van maatregelen op korte termijn en adequate plannen voor de lange termijn. In de samenspraak wordt tevens suggesties gegeven voor een extra oeververbinding.


Conclusie: Bestuurlijke lobby ten aanzien van de capaciteitsproblemen A15 intensiveren.


Actie: - Lokale en regionale lobby ter verbetering van het landelijk en regionaal wegennet

- Samen met de regio de kansen en bedreigingen van een nieuwe oeververbinding met Ridderkerk op een rij zettenRegio Alblasserwaard

Vanuit de samenspraak wordt opgemerkt dat om de regio aantrekkelijk te houden, het van belang is dat een goed regionaal wegennet meegroeit met de economische groei. Hierbij worden enkele mogelijkheden genoemd zoals: het scheiden van regionaal verkeer en doorgaand verkeer, aanpassing A15/N3, het wegnemen van de bochten bij de Peilmolenbrug (N481), een nieuwe verbinding bij Streefkerk en het doortrekken van de N3 naar A12 bij Nieuw-Lekkerland via Elzenweg. Tevens zijn ideeën geuit voor een afrit A15 bij witte brug in Papendrecht en bij de wrakkenplaats bij Alblasserdam.

Nieuwe verbindingsweg (N915-N214)

Meerdere varianten worden in de samenspraak genoemd voor een verbinding N915-N214, tussen Oude Torenweg en de N214 of als ventweg langs de A15 naar de Veerweg; als alternatief voor het sluipverkeer en voor betere bereikbaarheid Alblasserdam. De verbinding kan ook aansluiting geven op de eventuele nieuwe weg naar Nieuw-Lekkerland.Nieuwe verbindingsweg naar Nieuw Lekkerland

Vanuit de samenspraak zijn de meningen verdeeld. Vanuit de voorstanders komen veel positieve reacties, met als reden ontlasting dijklint, doorgaand verkeer om het dorp met betere aantrekkelijkheid/bereikbaarheid van het dorp en omdat de weg nodig is vanwege alle ruimtelijke ontwikkelingen. De tegenstanders geven als reden aantasting van het landschap, kwetsbaar natuurgebied; de weg is niet nodig vanwege diverse andere mogelijke maatregelen bij de A15, provinciale weg en vervoersmanagement.Oeververbindingen

Vanuit de samenspraak zijn voor de ontsluiting van de noordkant van het dorp en het molengebied suggesties naar voren gekomen voor een oeververbinding. Deze oeververbinding zou kunnen komen aan de noordkant van Alblasserdam (ter hoogte van Zwarte Paard) richting Ridderkerk (Rotterdamseweg). Gedacht wordt aan een tunnel, maar ook een burg of veerpont is genoemd. Ook een verbinding over de Lek wordt als mogelijkheid genoemd.


Conclusie: Gegeven de verschillende ideeën en inschattingen van de (positieve en negatieve) verkeerseffecten is het gewenst om een nadere studie uit te voeren naar mogelijkheden van nieuwe weg- en/of oeververbindingen. Aspecten als verkeerseffecten, milieueffecten, kosten e.d. moeten hierbij in beeld worden gebracht. Samenwerking met de omliggende gemeenten, provincie, waterschap e.d. is hierbij noodzakelijk.

Acties: - Samen met Nieuw Lekkerland de kansen en bedreigingen van een nieuwe verbindingsweg naar Nieuw Lekkerland op een rij zetten

- Samen met de regio de kansen en bedreigingen van een nieuwe verbinding N915-N214 op een rij zetten


LOKAAL AUTO NETWERK

Vanuit de samenspraak zijn meerdere suggesties of bezwaren naar voren gekomen met betrekking tot het functioneren en het mogelijk verbeteren van het lokale autonetwerk.


Ontsluiting algemeen

Aangegeven wordt dat het woon-/werkverkeer en het vrachtverkeer een zware stempel drukken op de ontsluitingswegen van Alblasserdam. Met name in de spitsuren treedt regelmatig en op verschillende plekken congestie op. Voor wat betreft de aanpak zijn de meningen verdeeld. Enerzijds wordt gesproken over het beter benutten van het bestaande wegennet en anderzijds wordt aangegeven dat uitbreiding van het wegennet noodzakelijk is.


Ontsluiting bedrijventerreinen

Afwikkeling van het verkeer Nieuwland Parc is met name in de spitsuren slecht. De beide uitgangen (Van Waenaweg en Staalindustrieweg) kunnen de hoeveelheid verkeer in het korte tijdsbestek niet verwerken.


Ontsluiting via het dijklint

Vanuit de samenspraak blijkt de bezorgdheid over de groei van de verkeersdruk op het dijklint door de aanliggende bedrijven (o.a. IHC), het molengebied en het verkeer van en naar Nieuw-Lekkerland en de nieuwe ontwikkelingen (o.a. Mercon Kloos).
Ontsluiting dorp

Er is behoefte aan een betere verdeling over de ontsluitingswegen Oude Torenweg en Dam- Ruigenhil. Maatregelen ter voorkoming van sluipverkeer en/of een extra ontsluitingsweg worden als suggesties genoemd. Verdeeldheid blijft bestaan over openstelling Oude Torenweg voor het vrachtverkeer. De nieuwe supermarkt aan de Dam-Plantageweg (Dirk) kan met vrachtverkeer beter via de Oude Torenweg worden ontsloten.


Ontsluiting via nieuwe weg havengebied

Vanuit de samenspraak wordt een onderzoek naar een nieuwe weg via havengebied wenselijk geacht. Een positief effect wordt verwacht voor de verkeersdruk op de Dam-Plantageweg.


Vinkenpolderweg

Ten aanzien van de verkeersproblemen oude Torenweg – Vinkenpolderweg worden de suggesties gedaan om het sluipverkeer te voorkomen en/of de verbinding met de Poldersemolenweg open te stellen. Ook wordt een nieuwe regionale verbinding (N915 – N214) als oplossing gezien.


Eind 2017 is de kruising Oude Torenweg/Vinkenpolderweg aangepast i.v.m. de verkeersveiligheid. In december 2018 is de evaluatie van de aanpassing van de kruising middels een raadsinformatiebrief (d.d. 18-12-2018) bekend gemaakt. In de conclusie van die raadsinformatiebrief wordt aangegeven dat met buurgemeenten en belanghebbenden contact wordt opgenomen om over met name het sluipverkeer en de handhaving te praten en dat een en ander in de analyse van het samenspraaktraject van het GVVP wordt betrokken.


Conclusie: Vanuit de samenspraak wordt geen eenduidig antwoord verkregen op de aanpak van de verkeersdruk en ontsluitingsproblematiek in en rond Alblasserdam. De belangen van de deelnemers aan de samenspraak zijn ook te verschillend om een eenduidig antwoord te krijgen. Nader (verkeers)onderzoek, waarbij ook nadrukkelijk wordt gewogen tussen publiek en privaatbelang, is nodig.


Actie: - Nader onderzoek naar herkomst en bestemming van (vracht)autoverkeer in en om Alblasserdam

- Ideeën formuleren m.b.t. lokaal verkeer- en vervoermanagement (gedrag vervoerswijze keuze)

- Nadere uitwerking van het wegvak Dam-Plantageweg

- Nadere uitwerking van het kruispunt van Eesterensingel/Plantageweg

- Nader onderzoek naar de ontsluiting en afwikkeling van Nieuwland Parc

- Nader onderzoek naar de mogelijkheden van lengte- en gewichtbeperking van het vrachtverkeer met de bestemming centrum

- Nader overleg met buurgemeenten en belanghebbenden over het sluipverkeer en handhaving Oude Torenweg-Vinkenpolderweg

- Nadere argumentatie t.b.v. bestuurlijke besluitvorming over de openstelling vrachtverkeer Oude Torenweg

- Een nieuwe verbindingsweg via het havengebied als optie in de plannen opnemen.

- Evaluatie route gevaarlijke stoffen

- Vastleggen calamiteitenroute
LANGZAAM VERKEER

Brom- fietsverkeer

Vanuit de samenspraak wordt aandacht gevraagd voor de verschillen in snelheid van snorfiets, bromfiets, e-bike en speed pedelecs. Wie hoort er wel of niet op het fietspad.

Tevens wordt gevraagd om bredere fietsstroken en voldoende stallingsplaatsen voor (brom) fietsen.


Fietspad dijklint (1a en 1b)

Vanuit de samenspraak wordt het fietspad dijklint (1a en 1b) duidelijk onderschreven.


Conclusies: 1a het gedeelte (1a)ter hoogte van de Noorderstraat is reeds opengesteld

1b het gedeelte ter hoogte van Mercon Kloos wordt onlosmakelijk onderdeel van de ontwikkeling van het terrein Mercon Kloos meegenomen.


Fietspad Ganzerik—Zwanenbloem—brug Kortlandse molen (2a en 2b)

Vanuit de samenspraak wordt het fietspad Ganzerik—Zwanenbloem—brug Kortlandse Molen (2a en 2b) onderschreven.


Conclusies: 2a dit deel wordt meegenomen bij de reconstructie wijk Blokweer

2b een plan opstellen voor inpassing van de verbinding in relatie met de groenstructuur van de singel opstellen.


Fietslus Edisonweg—Molenpad

Vanuit de samenspraak wordt de fietslus Edisonweg— Molenpad onderschreven. Een onderzoek naar de technische– en financiële haalbaarheid is afgerond, waaruit is gebleken dat het technisch mogelijk is om het fietspad in te passen. De provincie Zuid-Holland is bereid tot geven van een financiële bijdrage.


Conclusie: De fietslus Edisonweg—Molenpad opnemen op de actielijst en hiervoor financiële dekking in de begroting reserveren.  


Verbinding Lammetjeswiel (4a en 4b)

Uit de samenspraak komt geen eenduidig beeld naar voren over nut en noodzaak van een verbinding tussen het Lammetjeswiel en het park Huis te Kinderdijk (4a). Aantasting van het natuurgebied wordt als argument naar voren gebracht.


Conclusie: Nadere bestuurlijke afweging van de verbinding Lammetjeswiel 4a en 4b.


Verbinding Molensingel—Blokweerse Molen

Uit de samenspraak komt geen eenduidig beeld naar voren over nut en noodzaak van een verbinding Molensingel—Blokweerse Molen.


Conclusie: Nadere bestuurlijke afweging van de verbinding Molensingel—Blokweerse Molen.


Fietsschakels overig

Vanuit de samenspraak zijn, los van de hiervoor genoemde bekende punten, een aantal punten genoemd. Het betreft hierbij voornamelijk beperkte (technische) maatregelen.


Acties: - Beleidsuitspraak m.b.t. snorfietsen op fietspadstroken

- Uitvoeringsplan stallingsgelegenheid voor fietsers (centrum, winkelcentra, bushalten e.d.)

- Fietspad ter hoogte van Mercon Kloos (1b) in de ontwikkeling van het terrein meenemen

- Uitvoeringsplan opstellen voor een fietsverbinding Ganzerik-Zwanenbloem-brug Kortelands Molen

- Uitvoeringsplan opstellen voor een fietslus Edisonweg-Molenpad (incl. overleg RWS en subsidieaanvraag)*

- Een bestuurlijke afweging maken voor het wel of niet opstellen van een uitvoeringsplan voor een fietsverbinding Lammetjeswiel 4a en 4b.

- Een bestuurlijke afweging maken voor het wel of niet opstellen van een uitvoeringsplan voor een fietsverbinding Molensingel – Blokweerse Molen


* Het haalbaarheidsonderzoek (“Haalbaarheidsonderzoek verbinding Edisonweg-Molenpad d.d. 20-07-2018”) dat Sweco heeft uitgevoerd in opdracht van het college heeft geleid tot de conclusie dat een verbinding technisch gezien haalbaar is, waarbij de investeringen variëren van € 400.000 tot € 600.000. Voor een dergelijke verbinding is in de begroting geen geld gereserveerd. Ook heeft nog geen besluitvorming plaats gevonden over het wel of niet uitvoeren van een dergelijke verbinding. De afweging is afhankelijk van het totale netwerk van fietspaden en eventuele andere gewenste investeringen..


Voetgangers

Vanuit de samenspraak zijn met betrekking tot voorzieningen voor voetgangers vooral opmerkingen gemaakt over onvolkomenheden in trottoirs of wandelpaden. Deze punten zijn en worden in het dagelijks beheer opgepakt. Als ontbrekende schakel voor voetgangers zijn genoemd een trottoir langs Edisonweg (Wensveenrotonde - Voltastraat) en een trottoir langs het fietspad Dam -Ruigenhil (t.h.v. brandweerkazerne). Deze wensen zijn opgenomen in de actielijst.


Conclusie: Uit de samenspraak blijkt over het algemeen een positief beeld over de voorzieningen voor voetgangers in Alblasserdam.


Acties: - Ontbrekende voetgangersschakel Edisonweg de mogelijkheden onderzoeken

- Ontbrekende voetgangersschakel langs het fietspad Dam – Ruigenhil voorbereiden


Mensen met een handicap

Over het geheel genomen wordt in positieve zin gesproken over de aandacht vanuit de gemeente Alblasserdam voor mensen met een handicap in de openbare ruimte. Vanuit de samenspraak zijn met betrekking tot voorzieningen voor mensen met een handicap vooral opmerkingen gemaakt over onvolkomenheden in trottoirs of wandelpaden. In overleg met de gehandicapten worden verbeterpunten bekeken en waar mogelijk aangepakt.Conclusie: Enkele opmerkingen zijn en worden in overleg met gehandicapten bekeken en waar mogelijk aangepakt.

Acties: - Met regelmaat een schouw blijven lopen met gehandicaptenadviesraadVERKEERSVEILIGHEID

Over het geheel genomen wordt vanuit de samenspraak de verkeersveiligheid niet als problematisch ervaren. Er is enerzijds waardering voor de manier van communiceren over de verschillende verkeersveiligheidsprojecten in Alblasserdam; anderzijds worden opmerkingen gemaakt over de thema’s Fiets, Gedrag, Schoolomgeving, Snelheid en Zebrapaden.


Conclusie: Om de aanpak van kleinschalige aanpassingen van wegsituaties, ter verbetering van de verkeersveiligheid, snel en adequaat mogelijk te maken is het gewenst om jaarlijks een uitvoeringsbudget beschikbaar te hebben van € 10.000.


Actie: - De activiteiten voor communicatie en educatie met betrekking tot gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid in regionaal verband voortzetten (RPV)

- Uitvoeringsbudget jaarlijks beschikbaar stellen voor het realiseren van kleinschalige verkeersveiligheidsmaatregelen.


PARKEREN


Vanuit de samenspraak wordt aandacht gevraagd voor parkeergelegenheid in de woonbuurten. Tevens wordt gesteld dat voor een aantrekkelijk centrum meer parkeerplaatsen nodig zijn. De parkeergelegenheid moet meegroeien met de ontwikkeling van het centrum en er mogen zeker geen parkeerplaatsen worden geschrapt. Als suggestie wordt een parkeergarage genoemd op de Zuiderstek, inclusief een goede verwijzing.


Acties: - Nader onderzoek naar parkeercapaciteit en -mogelijkheden centrum

- Voorafgaand aan herinrichting/herbestrating parkeerdrukmeting uitvoeren

- Hanteren van de in de basisnota GVVP 2017 gegeven leidraad voor het hanteren van parkeernormen in AlblasserdamOPENBAAR VERVOER

Vanuit de samenspraak wordt de noodzaak van een nieuw busstation onderschreven en voor de voorzieningen bij het nieuwe busstation zijn veel ideeën meegegeven. Dit geldt ook voor de voorzieningen bij de haltes voor de bus en de waterbus. Hierbij moet worden gedacht aan voldoende stallingsplaatsen voor fietsen, toegankelijkheid voor mensen met een handicap, veilige bereikbaarheid van de halte, prullenbakken e.d. Nadrukkelijk wordt informatie gevraagd over lijnvoering, dienstregeling, overstapmogelijkheden e.d. Een snelle OV verbinding (metro / lightrail) tussen Rotterdam Zuidplein via Alblasserdam naar Dordrecht is gewenst. Ook is de suggestie meegegeven om op het tracé van de Betuwelijn personen te vervoeren. Van beide suggesties wordt veel verwacht ten aanzien van de vermindering van het autogebruik op de A15.

Nut en noodzaak van de Waterbus wordt onderschreven. Suggesties zijn gedaan om snelle verbindingen te introduceren, verbetering van de dienstregeling ’s avonds en in het weekend. De Waterbus wordt gezien als goed vervoersmiddel naar Kinderdijk met een positief effect op vermindering van de verkeersdruk van het dijklint. Het nut van een extra waterbushalte bij Mercon Kloos wordt onderschreven.
Actie: - Uitbreiding fietsenstallingsplaatsen en andere voorzieningen bij (water)bushalten

- Uitwerking busstation

- Waterbushalte bij ontwikkeling Mercon-Kloos

- Aansluiting waterbus-Driehoeksveer

- Regionaal onderzoek naar de mogelijkheden van doortrekking van de metro / lightrail van Rotterdam-Dordrecht via Ridderkerk en Alblasserdam en eventueel de mogelijkheden van . personenvervoer op de Betuwelijn.

- Bij de (jaarlijkse) gesprekken over de dienstregeling, lijnvoering e.d. met de vervoersonderneming en de Provincie de opmerkingen en suggesties vanuit de samenspraak meenemenOpmerking:Door de Hogeschool Rotterdam worden studies uitgevoerd naar verschillende mogelijkheden tot verbetering van het openbaar vervoer in Zuid Holland. Op maandag 3 juni 2019 worden in Alblasserdam 6 presentaties gegeven over ideeën en mogelijkheden, het betreft:

 1. Oosttangent in het totale vervoersplan van de regio Zuid Holland.

 2. Metro Rotterdam oost tangent Alexanderpolder – Dordrecht

 3. Alternatief Merwede Linge lijn naar Rotterdam

 4. Metro station Nieuw Lekkerland

 5. Metrostation Nicolaas Beetsstraat

 6. Metrostation Dam

Naar aanleiding van de presentaties moet nog worden nagegaan in hoeverre de ideeën geschikt zijn om verder uit te werken en regionaal bestuurlijk te bespreken.BEWEGWIJZERING

Tijdens de samenspraak is aandacht gevraagd voor de route richting de begraafplaats en voor verwijzing naar Kinderdijk. Verder bleven de opmerkingen over de bewegwijzering tijdens de samenspraak beperkt tot een aantal concrete manco’s of wensen.


Acties: - Verbetering bewegwijzering naar begraafplaats en Kinderdijk

- Opstellen uitgangspunten en spelregels voor stadsplattegronden en object bewegwijzering in samenspraak met belanghebbenden
Bijlage 1 SAMENVATTING VAN DE ACTIEPUNTEN

De nummering van de onderwerpen waaronder de actiepunten staan vermeld, verwijst naar de nummering in het GVVP. Een toelichting op (de aanleiding tot) het actiepunt kan daar desgewenst worden terug gevonden.

ONDERWERP

Planning

Wie

Prioriteit

ALGEMEEN

Ten aanzien van de verkeersprojecten de samenwerking met belanghebbenden voortzetten met regelmatig contact


continu


BR


4. RUIMELIJKE ORDENING

- Bewaken van de relatie tussen verkeer en ruimtelijke ontwikkeling

- Opstellen ‘vlekkenkaart’ ruimtelijke projecten

- Nader onderzoek naar de effecten van de ontwikkeling van het Nedstaal-terrein v.w.b. verkeer en vervoer


continu

2019

P.M.


RO/BR

RO

RO/BR


5. DUURZAAMHEID, MILIEU EN LEEFBAARHEID

- Beleid oplaadpunten via marktwerking voortzetten (ook voor nieuwbouwwijken)


continu


BR


6. TOERISME

- Aandacht voor visitormanagement voortzetten

 • Denk hierbij aan onder andere voortzetten plan voor transferium in het havengebied, opstellen concreet plan voor verplaatsing van het camperterrein (o.a. Oost Souburg) en verbeteren bewegwijzering naar Kinderdijk


2019 e.v.


RMO

(project)

7. LANDELIJK en REGIONAAL VERKEER en VERVOER

- Lokale en regionale lobby ter verbetering van het landelijk en regionaal wegennet

 • eerste inzet op A15- quick wins en aanpassing A15/N3/N214-knoop (lopend)

 • eerste inzet op aanpassing Peilmolenbrug en weg om Nieuw-Lekkerland heen.

 • Hierover loopt sinds kort een gesprek tussen Molenlanden en Alblasserdam

 • lobby nieuwe weg Edisonweg-Veerweg als onderdeel van ruimtelijke ontwikkeling gebied langs noordzijde van A15

 • Hierover loopt sinds kort een gesprek tussen Papendrecht, Molenlanden en Alblasserdam

- Samen met de regio de kansen en bedreigingen van een nieuwe oeververbinding met Ridderkerk op een

rij zetten

- Samen met Nieuw Lekkerland de kansen en bedreigingen van een nieuwe verbindingsweg naar Nieuw

Lekkerland op een rij zetten

- Samen met de regio de kansen en bedreigingen van een nieuwe verbinding N915-N214 op een rij zetten

8. LOKAAL AUTONETWERK

- Onderzoek en monitoring van intensiteitsontwikkelingen Alblasserdam

 • Nader onderzoek naar herkomst en bestemming van (vracht)autoverkeer in en om Alblasserdam

 • In relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen op het bedrijventerrein monitoring onderzoek naar de ontsluiting en afwikkeling va Parc Nieuwland

- Ideeën formuleren m.b.t. lokaal verkeer- en vervoermanagement (gedrag vervoerswijze keuze)- Aanpak kruisingen en wegvak Plantageweg-Dam

 • Afhankelijk van de bestuurlijke afweging (bio, 4 juli)


- Nader onderzoek naar de mogelijkheden van lengte- en gewichtbeperking van het vrachtverkeer met de

bestemming centrum

- Nadere argumentatie t.b.v. bestuurlijke besluitvorming over de openstelling vrachtverkeer Oude Torenweg

 • o.a. de mogelijkheid tot ontheffing van ‘schone’ vrachtwagens nader onderzoeken

- Nader onderzoek naar een nieuwe verbindingsweg via het havengebied

- Evaluatie route gevaarlijke stoffen

- Vastleggen calamiteitenroute


2020

Idem

.

.

.

.

.

.

.

.

.
2020

Proj.groep

Idem

RO

.

Team ondernemen / BR

.

.

.

.

.

.

Proj.groep


9. LANGZAAM VERKEER

Fietsverkeer

- Beleidsuitspraak m.b.t. snorfietsen op fietspadstroken

- Stallingsgelegenheid voor fietsers (centrum, winkelcentra, bushalten e.d.) betrekken bij ontwikkelingen

- Fietspad ter hoogte van Mercon Kloos (1b) in de ontwikkeling van het terrein meenemen

- Uitvoeringsplan opstellen voor een fietsverbinding Ganzerik-Zwanenbloem-brug Kortelands Molen

- Uitvoeringsplan opstellen voor een fietslus Edisonweg-Molenpad (incl. overleg RWS en subsidieaanvraag)

- Bestuurlijke afweging: wel/geen uitvoeringsplan opstellen voor een fietsverbinding Molensingel – Blokweerse Molen


Voetgangers

Concrete punten ter verbetering oppakken


Mensen met een handicap

Concrete punten ter verbetering in overleg met gehandicapten oppakken
n.t.b.

n.t.b

P.M.

2020

2019

2024continucontinu

Mercon

Blokweer


10. VERKEERSVEILIGHEID

- Aandacht voor communicatie en acties m.b.t. verkeersveiligheid

- Uitvoeringsbudget jaarlijks beschikbaar stellen voor het realiseren van kleinschalige verkeersveiligheids-

Maatregelen


continu

v.a. 202011. PARKEREN

- Nader onderzoek naar parkeercapaciteit en -mogelijkheden centrum

- Voorafgaand aan herinrichting/herbestrating parkeerdrukmeting uitvoeren

- Hanteren van de in de basisnota GVVP 2017 gegeven leidraad voor het hanteren van parkeernormen in

Alblasserdamcontinu

continu12. OPENBAAR VERVOER

- Uitbreiding fietsenstallingsplaatsen en andere voorzieningen bij (water)bushalten

- Uitwerking busstation

- Waterbushalte bij ontwikkeling Mercon-Kloos

- Aansluiting waterbus-Driehoeksveer

- Regionaal onderzoek naar de mogelijkheden van doortrekking van de metro / lightrail van Rotterdam-Dordrecht via Ridderkerk en Alblasserdam en eventueel de mogelijkheden van personenvervoer op de Betuwelijn.

- Bij de (jaarlijkse) gesprekken over de dienstregeling, lijnvoering e.d. met de vervoersonderneming en de Provincie de opmerkingen en suggesties vanuit de samenspraak meenemen2020 e.v.

2019 e.v.

P.M.

P.M.

P.M.


continu13. BEWEGWIJZERING

- (Verbetering) bewegwijzering naar begraafplaats

- Opstellen uitgangspunten en spelregels voor stadsplattegronden en commerciële/maatschappelijke

bewegwijzering in samenspraak met belanghebbendenP.M.

P.M.Bijlage 2 AANBEVELINGEN vanuit de basisnota GVVP 27 november 2017Uit de samenspraak is gebleken dat de aanbevelingen uit de basisnota GVVP geen nadere toelichting of aanvulling behoeven en derhalve kunnen worden gehandhaafd.

De aanbevelingen vanuit het GVVP basisnota van 27 november 2017 worden als volgt geciteerd:

2. INLEIDING

2.1 Een vastgesteld GVVP gebruiken als onderlegger voor de nog op te stellen Omgevingsvisie voor Alblasserdam in het kader van de nieuwe Omgevingswet (2020/2021).

2.2 Bij elke ontwikkeling in Alblasserdam moet worden gezocht naar een balans tussen o.a. veiligheid, leefbaarheid, duurzaamheid en economische aspecten.


4. RUIMTELIJKE ORDENING

4.1 Bij het opstellen van ruimtelijke plannen moeten de consequenties ten aanzien van verkeer en vervoer in een vroeg stadium in beeld worden gebracht. Denk hierbij aan de verkeersproductie, ontsluiting stallingsgelegenheid e.d.


5. DUURZAAMHEID, MILIEU en LEEFBAARHEID

5.1 De duurzaamheid, leefbaarheid en het milieu kunnen worden verbeterd door te investeren in: meer oplaadpunten, stimuleren van deel-auto’s, stimuleren van fietsbewegingen, stimuleren gebruik waterbus, minder werk – werk verkeer per auto van de gemeentelijke organisatie en het voorkomen van bronverontreiniging.

5.2 Nader onderzoek instellen naar de milieueffecten door het openstellen voor het vrachtverkeer via de Oude Torenweg/brug.

5.3 Bij het opstellen van het Groenstructuurplan rekening houden met effecten op verkeersgedrag en verkeersveiligheid.


6. TOERISME

6.1 De focus van visitormanagement richten op het spreiden van het autoverkeer en het parkeren.

6.2 De opvang van extra verkeerstromen opvangen via vervoer over water door o.a. te investeren in de transferiumfunctie aan de Zuiderstek Havengebied.

6.3 Realisatie van een overstappunt Hoogwaardig Openbaar Vervoer nabij de afrit van de snelweg.

6.4 Bij de ontwikkeling van de haven zet de gemeente in op een transferiumfunctie voor het molengebied en alternatief vervoer tussen het havengebied en de molens.


7. LANDELIJK en REGIONAAL VERKEER en VERVOER

7.1 Intensivering van de bestuurlijke lobby om het landelijk en regionaal wegennet rondom Alblasserdam qua capaciteit op orde te brengen, zoals A15 quick win maatregelen, A15/N3/N214 -knoop.

7.2 Intensivering van de bestuurlijke lobby om de overlast van groot onderhoud aan de brug over de Noord en de N3 voor Alblasserdam te minimaliseren.

7.3 Samen met de regio Alblasserwaard inzetten op het uitvoeren van regionale maatregelen.


8. LOKAAL AUTO NETWERK

8.1 De ontwikkeling van het autoverkeer op het wegennet van Alblasserdam nauwlettend volgen door regelmatig uit voeren van verkeerstellingen en het opstellen van prognoseberekeningen m.b.v. het rekenmodel voor de Regionale Verkeers-/Milieu Kaart.

8.2 Zorgdragen voor overeenstemming tussen het gewenste gebruik van wegen en straten en de inrichting ervan.
8.3 Nader onderzoek uitvoeren met betrekking tot een nieuwe verbinding met Nieuw Lekkerland, de inrichting en gebruik van de Dam – Plantageweg, openstelling voor het vrachtverkeer van de Oude Torenweg/brug en het monitoren van de ontsluiting containertransferium.

8.4 De nieuwe verbindingsweg met Nieuw Lekkerland op de regionale bestuurlijke agenda zetten.

8.5 Evaluatie opstellen van de route gevaarlijke stoffen in 2018.

8.6 Vastleggen van een calamiteitenroute voor Alblasserdam.


9. LANGZAAM VERKEER

9.1 Realisatie van ontbrekende schakels in het fietsnetwerk zoals: fietspad dijklint, fietspad Ganzerik – Zwanebloem – brug Kortlandse molen, fietslus Edisonweg – Molenpad, verbinding Lammetjeswiel en de verbinding Molensingel – Blokweerse Molen. In dit kader is het eveneens wenselijk om een voetgangersverbinding te realiseren tussen het Lammetjeswiel en het park Huis te Kinderdijk .

9.2 Zorg dat oversteekplaatsen voor voetgangers voldoen aan de gestelde eisen.

9.3 Houdt de openbare ruimte toegankelijk voor mensen met een handicap door standaard voorzieningen mee te nemen bij herbestrating, reconstructie en nieuw aanleg van de openbare ruimte. Overeenkomstig de samenlevingsagenda zal in het dorp een quick scan worden uitgevoerd.

9.4 Zorg voor maatwerk voor voorzieningen voor mensen met een visuele handicap.

9.5 Zorg voor voldoende invalide parkeerplaatsen algemeen.

9.6 Maak het openbaar vervoer toegankelijk.

9.7 Zorg voor rustpunten op belangrijke looproutes (actieve rustplek) met een onderlinge afstand van maximaal 1000 m.


10. VERKEERSVEILIGHEID

10.1 Breng jaarlijks verslag uit van het verloop en locatie van het aantal ongevallen in Alblasserdam.

10.2 Verbeter de verkeerssituatie op de kruising Plantageweg – van Eesterensingel , wegvak Dam – Plantageweg. En kruising Dam—Haven.

10.3 Blijf in samenwerking met de regio aandacht houden voor de communicatie en acties rondom de verkeersveiligheid m.b.t. (fiets)verkeer.


11. PARKEREN

11.1 Zorg bij een ontwikkeling er voor dat de parkeerdruk niet toeneemt in de omgeving.

11.2 Hanteer duidelijke en goed passende parkeernormen bij ontwikkelingen.

11.3 Stel een nader onderzoek in naar extra parkeercapaciteit voor het Centrum.

11.4 Voer een parkeerdrukmeting uit voorafgaand aan groot onderhoud of herbestrating.


13. OPENBAAR VERVOER

13.1 Een duidelijke voorkeur uitspreken met betrekking tot het toekomstig busnetwerk in Alblasserdam.

13.2 Vanuit Alblasserdam in zetten op een waterbusverbinding tussen het Havengebied en de molens van Kinderdijk en op een waterbushalte Mercon Kloos.

13.3 Vanuit Alblasserdam duidelijke randvoorwaarden in brengen in de discussie met de Provincie over het ontwerp van het busstation Grote Beer – Helling.


14. BEWEGWIJZERING

14.1 Spelregels opstellen voor de lokale doelenbewegwijzering voor zowel de commerciële als niet commerciële verwijzingen.

14.2 Illegale verwijzingsborden verwijderen.


De samenspraak heeft bij enkele onderwerpen welgeleid tot opmerkingen of wensen. Die opmerkingen of wensen worden per onderwerp in de betreffende hoofdstukken weergegeven.

1e Uitwerking samenspraak Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Alblasserdam 2019 pagina 1 Afbeelding 2