Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst

Kennisgeving kostenovereenkomst "Pijlstoep 31, Oost Kinderdijk 137-145 en Oost Kinderdijk 187a"

Burgemeester en wethouders van Alblasserdam maken ingevolge artikel 6.24 derde lid van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat op 14 februari 2022 een kostenverhaalovereenkomst (anterieure overeenkomst) is gesloten tussen de gemeente Alblasserdam en Alblasserdam Oost-Kinderdijk B.V. In de overeenkomst zijn afspraken vastgelegd ten behoeve van de beoogde ontwikkeling.


Inzage

Een korte zakelijke beschrijving van de inhoud van de anterieure overeenkomst ligt vanaf donderdag 21 april 2022 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. Mocht u deze zakelijke beschrijving in willen zien, verzoeken wij u om via het algemene telefoonnummer tel. 14078 contact op te nemen om vervolgens een afspraak te plannen. De overeenkomst zelf ligt niet ter inzage. Tegen de anterieure overeenkomst is geen bezwaar of beroep mogelijk.Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst Pijlstoep 31, Oost Kinderdijk 137-145 en Oost Kinderdijk 187a


Partijen

Gemeente Alblasserdam, hierna 'Gemeente' genoemd; Alblasserdam Oost-Kinderdijk B.V., statutair gevestigd te 2953 CL Alblasserdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 81175841, hierna genoemd; 'Initiatiefnemer'.


Datum overeenkomst

14 februari 2022 Locaties Pijlstoep 31, Oost Kinderdijk 137-145 en Oost Kinderdijk 187a, kadastraal bekend:

  1. Oost Kinderdijk 187A, 2953 CL Alblasserdam (kassen Jonker), kadastraal bekend Alblasserdam, C2251, C1746, C3836, C236;

  2. Pijlstoep 26, 2953 CS Alblasserdam; kadastraal bekend Alblasserdam C251 (deels), C789;

  3. Oost Kinderdijk 137-145, 2953 CK Alblasserdam (Baas); kadastraal bekend Alblasserdam C242, C4282, C4283, C4789; en iv. Pijlstoep 31-33, 2953 CS Alblasserdam (wasserij en bedrijfswoning); kadastraal bekend Alblasserdam C2252, C2253.


Projectinhoud (initiatief)

Initiatiefnemer zal het projectgebied herontwikkelen ten behoeve van woningbouw waarbij Initiatiefnemer het volgende zal realiseren.


1. Pijlstoep 31
De wasserij heeft haar activiteiten ter plaatse enige tijd geleden beëindigd. Het voornemen bestaat om het gebouw te slopen, de bestaande bedrijfswoning om te zetten naar een reguliere burgerwoning en de overige gronden in te zetten als tuin.

2. Oost Kinderdijk 137-145
Dit is het perceel van ‘Baas Wooncentrum’. Om de leegstand ter plaatse op te kunnen lossen, bestaat het voornemen om de bebouwing te slopen en een gebouw met 18 appartementen te realiseren.

3. Oost Kinderdijk 187a
Momenteel is hier een kassencomplex gesitueerd. Het voornemen bestaat om dit kassencomplex te slopen en hier 18 grondgebonden woningen te realiseren.
Hoofdlijnen overeenkomst

 Alblasserdam Oost-Kinderdijk B.V. zal het projectgebied onder eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico ontwikkelen en realiseren, conform vast te stellen bestemmingsplan en de overeengekomen voorwaarden.

 Alblasserdam Oost-Kinderdijk B.V. laat voor eigen rekening en risico een bestemmingsplan opstellen en de daarvoor vereiste onderzoeken uitvoeren.

 Alblasserdam Oost-Kinderdijk B.V. betaalt aan de gemeente een exploitatiebijdrage waarmee het kostenverhaal voor het projectgebied verzekerd is.

 De gemeente Alblasserdam spant zich in om met inachtneming van het publiekrechtelijke kader en haar publiekrechtelijke verantwoordelijkheden de noodzakelijke procedures te voeren en voor zo ver mogelijk te voltooien.

 Eventuele planschade is voor rekening van Alblasserdam Oost-Kinderdijk B.V.


Bezwaar/beroep

Tegen de gesloten anterieure overeenkomst is geen bezwaar of beroep mogelijk.