Zakelijke beschrijving Anterieure overeenkomst

Kennisgeving kostenovereenkomst "Oost Kinderdijk 209"

Burgemeester en wethouders van Alblasserdam maken ingevolge artikel 6.24 derde lid van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat op 14 februari 2022 een kostenverhaalovereenkomst (anterieure overeenkomst) is gesloten tussen de gemeente Alblasserdam en Plan Oost-Kinderdijk B.V. In de overeenkomst zijn afspraken vastgelegd ten behoeve van de beoogde ontwikkeling.


Inzage

Een korte zakelijke beschrijving van de inhoud van de anterieure overeenkomst ligt vanaf donderdag 24 maart 2022 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. Mocht u deze zakelijke beschrijving in willen zien, verzoeken wij u om via het algemene telefoonnummer tel. 14078 contact op te nemen om vervolgens een afspraak te plannen. De overeenkomst zelf ligt niet ter inzage. Tegen de anterieure overeenkomst is geen bezwaar of beroep mogelijk.Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst Alblasserdam, Oost-Kinderdijk nabij 9


Partijen

Gemeente Alblasserdam, hierna 'Gemeente' genoemd; Plan Oost-Kinderdijk B.V., statutair gevestigd te 2953 CL Alblasserdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 64630110, hierna genoemd; 'Initiatiefnemer'.


Datum overeenkomst

14 februari 2022 Locatie Oost-Kinderdijk 209, kadastraal bekend gemeente Alblasserdam, sectie C, nummer 14.


Projectinhoud (initiatief)

Initiatiefnemer zal het projectgebied herontwikkelen ten behoeve van woningbouw waarbij Initiatiefnemer 6 grondgebonden woningen zal realiseren.


Hoofdlijnen overeenkomst

 Plan Oost-Kinderdijk B.V. zal het projectgebied onder eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico ontwikkelen en realiseren, conform vast te stellen bestemmingsplan en de overeengekomen voorwaarden.

 Plan Oost-Kinderdijk B.V. laat voor eigen rekening en risico een bestemmingsplan opstellen en de daarvoor vereiste onderzoeken uitvoeren.

 Plan Oost-Kinderdijk B.V. betaalt aan de gemeente een exploitatiebijdrage waarmee het kostenverhaal voor het projectgebied verzekerd is.

 De gemeente Alblasserdam spant zich in om met inachtneming van het publiekrechtelijke kader en haar publiekrechtelijke verantwoordelijkheden de noodzakelijke procedures te voeren en voor zo ver mogelijk te voltooien.

 Eventuele planschade is voor rekening van Plan Oost-Kinderdijk B.V.


Bezwaar/beroep

Tegen de gesloten anterieure overeenkomst is geen bezwaar of beroep mogelijk.