Bekendmaking vaststelling BP en besluit hogere grenswaarden OK 209Bestemmingsplan, besluit hogere waarden geluid en kostenverhaalsovereenkomst Oost Kinderdijk 209


Het college van burgemeester en wethouders van Alblasserdam maakt bekend dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) het bestemmingsplan "Oost Kinderdijk 209" op 22 februari 2022 op basis van de Nota van Zienswijzen door de gemeenteraad gewijzigd is vastgesteld. Het besluit hogere grenswaarden "Oost Kinderdijk 209" is op 21 december 2021 door het college van burgemeester en wethouders van Alblasserdam vastgesteld. Vanaf donderdag 24 maart 2022 liggen de vastgestelde stukken voor zes weken ter visie.


Ter inzage

De beoogde ontwikkeling betreft de bouw van zes woningen op de voormalige bedrijfslocatie. De m.e.r. procedure is niet van toepassing. Het plangebied ligt aan de Oost Kinderdijk 209 nabij Huis te Kinderdijk. De plannen en de bijbehorende stukken zijn ook digitaal te zien en te downloaden op www.alblasserdam.nl > Ruimtelijke plannen > Bestemmingsplannen > Oost Kinderdijk 209 en op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0482.bpokindrdk209101-vg01).


Beroep

Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Degene die beroep heeft ingesteld, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.


Inwerkingtreding van het besluit

Het bestemmingsplan en het besluit hogere waarden geluid treden in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Als tijdens de beroepstermijn naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treden het bestemmingsplan en het besluit hogere waarden geluid niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening kan worden ingediend bij de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. U kunt een beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen bij de afdeling bestuursrechtspraak via https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. De formulieren in dit loket zijn uitsluitend bedoeld voor burgers en u moet daarvoor wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden. U kunt ook contact opnemen met de Raad van State in Den Haag. Het telefoonnummer is 070 - 426 44 26.

Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Voor meer informatie over de hoogte hiervan kunt u contact opnemen met de griffier van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.


Kennisgeving kostenverhaalovereenkomst "Oost Kinderdijk 209"

Burgemeester en wethouders van Alblasserdam maken ingevolge artikel 6.24 derde lid van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat op 14 februari 2022 een kostenverhaalovereenkomst (anterieure overeenkomst) is gesloten tussen de gemeente Alblasserdam en Plan Oost-Kinderdijk B.V. In de overeenkomst zijn afspraken vastgelegd ten behoeve van de beoogde ontwikkeling.


Ter inzage

Een korte zakelijke beschrijving van de inhoud van de anterieure overeenkomst ligt vanaf donderdag 24 maart 2022 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. De overeenkomst zelf ligt niet ter inzage. Tegen de anterieure overeenkomst is geen bezwaar of beroep mogelijk.


Alblasserdam, 23 maart 2022

Burgemeester en wethouders van Alblasserdam