Kapvergunning

Een kapvergunning heet officieel een omgevingsvergunning voor de activiteit kappen.

Wanneer moet u een omgevingsvergunning aanvragen?
  • Als een boom een stam doorsnede heeft van meer dan 15 centimeter, gemeten op een hoogte van 1,30 meter en binnen de grenzen van de groene zones op de Groene Kaart staat.
  • Als een boom een stam doorsnede heeft van meer dan 40 cm, gemeten op een hoogte van 1,30 meter en buiten de grenzen van de groene zones op de Groene Kaart staat.
  • Als een boom vanuit een herplantplicht is aangeplant, ongeacht de locatie of de doorsnede.
  • Als uw tuin groter is dan 150 m2, gelegen binnen de grenzen van de groene zones op de Groene Kaart en u wilt meer dan 20 % van de tuin gaan verharden, ten opzichte van de bestaande situatie.

De groene zones op de Groene Kaart van Alblasserdam zijn gebieden waarvan de gemeente het belangrijk vindt dat het groen extra beschermd wordt. Dit zijn gebieden zoals bijvoorbeeld de Groene Long, het beschermd dorpsgezicht of de hoofdwegen in het dorp. Via de link naar de Groene Kaart kunt u bepalen waar de groene zones precies liggen. 

In een stroomschema zijn de regels rondom kappen en vergunningen nog eens overzichtelijk samengevat. Link naar stroomschema. Indien u het stroomschema volgt, kunt u bepalen of er wel of geen omgevingsvergunning benodigd is voor het kappen van bomen of het verwijderen van groen.

U heeft ook een vergunning nodig voor:

  • het kappen van een dode boom
  • het verplanten van een boom
  • het zeer zwaar snoeien of kandelaberen, waarbij het kroonvolume met 20% of meer wordt verminderd, of het beschadigen van een boom waardoor het uiterlijk van de boom ernstig wordt aangetast
  • activiteiten waardoor de boom zal sterven

Het bovenstaande geldt niet voor bomen in kwekerijen en grienden en voor hakhout.

Wanneer uitsluitsel

Binnen acht weken na ontvangst van uw aanvraag, neemt de Omgevingsdienst OZHZ een besluit over de vergunning. Dit kan met maximaal zes weken worden verlengd. U krijgt hiervan schriftelijk bericht. Ook wordt de aanvraag gepubliceerd in het digitale gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl en komt er een bericht op de gemeentenieuwspagina in Het Kontakt. 

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan de aanvraag voor een omgevingsvergunning om te kappen.

Wanneer kappen na toestemming

De omgevingsvergunning voor het kappen van een boom, treedt vier weken na de verzenddatum in werking. Gedurende die periode mag er dan ook nog niet gekapt worden, omdat er door belanghebbenden nog bezwaren tegen de kap kunnen worden ingediend. De kennisgeving van de beschikking wordt gepubliceerd in het digitale gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl en er komt een bericht op de gemeentenieuwspagina in Het Kontakt.

Hoe maakt u bezwaar tegen een omgevingsvergunning voor activiteit kappen?

Bezwaar maken

Volgens de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning voor de activiteit kappen een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en wethouders van Alblasserdam, Postbus 2, 2950 AA Alblasserdam. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste de volgende gegevens te bevatten: naam, adres, telefoonnummer, eventueel e-mailadres van de indiener, de dagtekening, nummer/kenmerk van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en de reden van het bezwaar.

Digitaal bezwaar indienen is mogelijk via www.alblasserdam.nl, waarbij een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) vereist is. De exacte voorwaarden zijn te vinden op de genoemde website.

Voorlopige voorziening

Belangrijk: Het indienen van een bezwaarschrift schort de inwerkingtreding van het besluit niet op. Indien een belanghebbende wil dat de inwerkingtreding wordt opgeschort, kan deze een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank: Rotterdam, sector bestuursrecht (Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam). De Voorzieningenrechter kan het besluit dan schorsen, waarvoor griffierecht wordt geheven.

Let op: Onder de Omgevingswet kan degene die de kapvergunning heeft ontvangen, vier weken na de verzenddatum van het besluit al starten met kappen. Een belanghebbende moet dus binnen die vier weken een verzoek om een voorlopige voorziening indienen om te voorkomen dat de kap plaatsvindt. Het indienen van dit verzoek heeft zelf al een schorsende werking, die aanhoudt totdat de rechter op het verzoek heeft besloten.

Digitale verzoeken

U kunt ook een digitaal verzoek indienen bij de Voorzieningenrechter, met gebruikmaking van een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning). Raadpleeg de genoemde website voor de exacte voorwaarden.

Wetgeving

De volgende wetgeving is van toepassing: