Reconstructie De Vang

De Vang is ernstig verzakt. Dit heeft gevolgen voor de werking van het riool. Daarom gaan we het riool vervangen en de straat ophogen tot het oorspronkelijke niveau.

Luchtfoto De Vang

Hoe betrekken we de bewoners bij het project?

Wij hebben bewoners naar wensen en ideeën gevraagd. De resultaten van de ingezonden reacties zijn:

 • 20% is tevreden met hoe het nu is
 • 25% wenst minimaal een gelijk aantal parkeerplaatsen
 • 33% wil snelheidsbeperkende maatregelen
 • 55% wil meer groen

Het totaalpercentage komt boven 100% uit doordat mensen soms meerdere ideeën hadden. Denk aan een gelijk aantal parkeerplaatsen met meer groen. Opvallende voorstellen zijn: een oplaadpunt voor elektrische auto's, meer kolken en kabels en leidingen in de grond weer op een goed niveau brengen. 

Waar staan we nu?

Met een enthousiaste werkgroep hebben we een aantal overlegavonden gehouden. Daarnaast hebben bewoners die niet in de werkgroep zitten hun inbreng gegeven via de werkgroepleden. Werkgroepleden hebben hier een actieve rol in gespeeld. 

Voor het ontwerp hebben we de volgende kansen benut:

 • verhogen biodiversiteit
 • meer groen
 • rekening houden met het veranderende klimaat
 • verlagen snelheid
 • stenen uit de tuin waardoor vergroening
 • afkoppelen regenwater (vertraagde infiltratie)
 • zo min mogelijk kolken

Daarnaast is er een aantal kaders waar we tijdens de ontwerpfase rekening mee hebben gehouden:

 • beschikbaar geld
 • een 30 km/uur zone
 • standaard materiaalgebruik
 • de gemeente zorgt ervoor dat de eerste meter van de tuinen aansluit op de nieuwe straat, de kosten van maatregelen op de rest van het particulier terrein zijn voor de eigenaar
 • geen extra oplaadpaal in openbaar gebied (volgens beleid oplaadpalen)
 • geen nieuwe/andere openbare verlichting
 • geen mogelijkheid voor een speelplaats (volgens beleid speelruimtebeleidsplan)
 • natuurvriendelijke oevers van het water tussen De Vang en De Wig voor een polderuitstraling

We hebben het schetsontwerpen verfijnd. Zo hebben we belangen op elkaar afgestemd en toegewerkt naar een definitief ontwerp.

Wat kunt u doen?

U kunt zelf ook aanpassingen doen die goed zijn gelet op het veranderende klimaat. U kunt mogelijk ook gebruik maken van subsidie.