Reconstructie De Vang

De Vang is ernstig verzakt. Dit heeft gevolgen voor de werking van het riool. Daarom gaan we het riool vervangen en de straat ophogen tot het oorspronkelijke niveau.

Luchtfoto De Vang

Hoe betrekken we de bewoners bij het project?

Wij hebben bewoners naar wensen en ideeën gevraagd. De resultaten van de ingezonden reacties zijn:

 • 20% is tevreden met hoe het nu is
 • 25% wenst minimaal een gelijk aantal parkeerplaatsen
 • 33% wil snelheidsbeperkende maatregelen
 • 55% wil meer groen

Het totaalpercentage komt boven 100% uit doordat mensen soms meerdere ideeën hadden. Denk aan een gelijk aantal parkeerplaatsen met meer groen. Opvallende voorstellen zijn: een oplaadpunt voor elektrische auto's, meer kolken en kabels en leidingen in de grond weer op een goed niveau brengen. 

Waar staan we nu?

Met een enthousiaste werkgroep houden we een aantal overlegavonden. Daarnaast kunnen ook bewoners die niet in de werkgroep zitten inbreng blijven geven via de werkgroepleden. Werkgroepleden hebben aangegeven hier een actieve rol in te zullen spelen.

Voor het ontwerp willen we de volgende kansen benutten:

 • verhogen biodiversiteit
 • meer groen
 • rekening houden met het veranderende klimaat
 • verlagen snelheid
 • stenen uit de tuin waardoor vergroening
 • afkoppelen regenwater (vertraagde infiltratie)
 • zo min mogelijk kolken

Daarnaast is er een aantal kaders waar we tijdens de ontwerpfase rekening mee moeten houden, namelijk:

 • beschikbaar geld
 • een 30 km/uur zone
 • standaard materiaalgebruik
 • de gemeente zorgt ervoor dat de eerste meter van de tuinen aansluit op de nieuwe straat, de kosten van maatregelen op de rest van het particulier terrein zijn voor de eigenaar
 • geen extra oplaadpaal in openbaar gebied (volgens beleid oplaadpalen)
 • geen nieuwe/andere openbare verlichting
 • geen mogelijkheid voor een speelplaats (volgens beleid speelruimtebeleidsplan)
 • natuurvriendelijke oevers van het water tussen De Vang en De Wig voor een polderuitstraling

We gaan schetsontwerpen met elkaar combineren en verfijnen. Zo stemmen we belangen steeds beter op elkaar af en werken we toe naar een voorlopig ontwerp. Voor sommige onderdelen moeten we nog wel wat puntjes op de i zetten. Hierbij denken we aan de invulling van het groen en de haalbaarheid van wadi's. Wadi's zijn groenvoorzieningen die het teveel aan regenwater kunnen vasthouden maar het ook langzaam kunnen laten opnemen door de ondergrond.

Wat is het vervolg?

Als het voorlopig ontwerp klaar is, mogen alle bewoners deze bekijken. Als het nodig is, kunnen we het voorlopig ontwerp dan nog aanpassen. Daarna leggen we het voor aan het college van burgemeester en wethouders om het vast te laten stellen. Het is dan een definitief ontwerp. We vragen de gemeenteraad dan om het geld om het uit te voeren. Daarna mag een aantal aannemers een offerte maken. De aannemer met de beste offerte zal de wijk gaan opknappen. Eerst zal de aannemer dan nog een informatieavond voor de bewoners houden.

Wanneer starten de werkzaamheden?

Het streven is om in het derde kwartaal van 2023 te starten met de uitvoering van de werkzaamheden. Zodra hierover meer bekend is worden alle betrokkenen op de hoogte gesteld. 

Wat kunt u doen?

U kunt zelf ook aanpassingen doen die goed zijn gelet op het veranderende klimaat. U kunt mogelijk ook gebruik maken van subsidie.