Archeologie

Binnen onze gemeente hebben we al talrijke archeologische vondsten gedaan. Naar verwachting zijn er nog meer schatten in onze grond te vinden. Archeologische waarden hebben als cultureel erfgoed, naast een wetenschappelijke waarde, een waarde voor de samenleving als geheel.

Het zijn dragers van een gemeenschappelijke geschiedenis en identiteit. Deze willen we niet verloren laten gaan. Daarom overwegen we voorafgaand aan elke ingrijpende schep in de grond een archeologisch (veld)onderzoek. Dit hebben we opgenomen in het gemeentelijk archeologiebeleid.

Archeologiebeleid

Op 30 oktober 2012 heeft de gemeenteraad het archeologiebeleid vastgesteld. Het bestaat uit een adviesnota en vier kaarten. Op één van de kaarten is af te lezen waar (vermoedelijk) archeologische resten in de grond liggen. Op basis daarvan kan het college van burgemeester en wethouders afwegen om wel of geen archeologisch onderzoek te doen als in de bodem wordt gewerkt.

Adviesnota 'Van donk tot dam'

Kaartbijlage 1: Overzicht van bekende vindplaatsen, AMK-terreinen en onderzoeken

Kaartbijlage 2: Landschappelijke eenhedenkaart met archeologische vindplaatsen

Kaartbijlage 3: Historisch-geografische en archeologische waardenkaart

Kaartbijlage 4: Archeologische beleidsadvieskaart

Onderzoek en afweging voor behoud

Volgens de Erfgoedwet uit 2015 is het omgaan met archeologische resten een taak van de gemeente. De wet verplicht niet om archeologisch erfgoed altijd te beschermen.