Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud
U bent hier...  Home Actueel
 

Alblasserdam sluit 2016 positief af

De gemeente Alblasserdam staat er financieel goed voor en heeft veel doelen uit de Samenlevingsagenda gerealiseerd. Het jaar 2016 sluit zij met een positief saldo van
€ 1.649.000. Dat blijkt uit de Jaarrekening 2016, die het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad heeft aangeboden.


De meevaller is vooral het gevolg van een aantal incidentele voordelen. De budgetten voor de nieuwe taken zorg in 2016 bleken net als is 2015 meer dan toereikend. Anderzijds is dit het resultaat van het solide en duurzaam financiële beleid van het college.

Financieel resultaat 2016 in perspectief naar de toekomst

In de komende jaren voorziet de gemeente tekorten op het gebied van zorg, welzijn en jeugd. De rijksbudgetten dalen en de kosten stijgen. In 2016 was al sprake van een oplopend tekort op de bijstand en de nieuwe taken jeugdhulp. Deze tekorten werden in 2016 nog ruimschoots opgevangen doordat er geld overbleef op beschermd wonen en maatschappelijke ondersteuning. In grote lijnen kon de gemeente de nieuwe taken op een positieve manier vervullen en kregen cliënten de benodigde zorg. Ook is gestart met een aantal vernieuwende projecten. Vanaf 2017 en 2018 voorziet de gemeente geen compensatie van de tekorten door overschotten op andere onderdelen binnen het sociaal domein.

Ondersteuning mantelzorgers

Het college stelt voor van de meevaller een bedrag van € 111.000 te gebruiken voor onder meer de ondersteuning van mantelzorgers, het stimuleren van gezonder leven, tegengaan van achterstanden, maatschappelijke begeleiding van statushouders en luchtkwaliteit. Het restant van het positieve saldo van € 1.538.000 wordt ingezet om de financiële positie van de gemeente te versterken.

Wethouder Peter Verheij: "We zijn dankbaar voor de resultaten die we samen met partners tot stand brengen. Wij zijn blij dat de woonlasten voor de inwoners gelijk zijn gebleven in 2016 en met het positieve resultaat. Dit geld willen we gebruiken om onze spaarpot verder aan te vullen. Deze spaarpot hebben wij in de komende jaren hard nodig om verwachte tekorten in het sociaal domein op te kunnen vangen."

Doelen Samenlevingsagenda 2016 bereikt

Vanaf 2015 voeren de gemeente en haar partnerorganisaties de nieuwe taken uit op het gebied van jeugd, zorg en werk. In grote lijnen kon de gemeente deze nieuwe taken op een positieve manier vervullen en kregen cliënten de benodigde zorg. In 2016 is onder meer gewerkt aan het uitbreiden van cliëntondersteuning en het gebouw Lelsstraat (Partici-Pand) heeft een bestemming gekregen voor startende sociale ondernemers.


De sluiting van Nedstaal heeft geleerd dat er een grote mismatch bestaat tussen de profielen van werkzoekenden en de beschikbare vacatures. De gemeente heeft zich samen met beide lokale ondernemersverenigingen en andere partners ingezet om werkloze Alblasserdammers extra ondersteuning te bieden bij het zoeken en vinden van werk. Dat is voor een grote groep al gelukt.


De duurzaamheidsagenda 2016-2020 is in 2016 vastgesteld. Ook is gewerkt aan het actieplan luchtkwaliteit. De uitvoering is gestart. In december 2016 heeft de raad besloten krediet te verstrekken voor de luchtzuivering rond de tunnelmond A15.

Alblasserdam bouwt aan het dorp

Nog steeds wordt volop gebouwd aan en in Alblasserdam. In 2016 is onder meer gewerkt aan de renovatie van Bos Rijkee, de bouw van woonwagenwoningen, de realisatie van waterberging, woningbouwprojecten Hof en Singel en Waterhoven en de Alblasserwerf (fietspad en openbare ruimte).


Eind 2016 heeft de raad geld beschikbaar gesteld voor herinrichting van het Scheldeplein. Hiervoor start de uitvoering in 2017. In 2016 is de Visie op het centrumhart vastgesteld door de gemeenteraad en is gewerkt aan de voorbereiding van de eerste projecten die hier in uitvoering komen: het gemeentehuis en raadshuisplein en omgeving. Ook is gewerkt aan een nieuwe ontwikkelstrategie voor het havengebied en een Visie op recreatie en toerisme die onlangs zijn vastgesteld.