Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud
U bent hier...  Home Actueel
 

Alblasserdam maakt ambities voor het dorp waar

Alblasserdam wil het dorp nog mooier en beter maken om een fijne, gezonde, goede en mooie leefomgeving voor de inwoners te creëren. Dit willen we doen bij gelijkblijvende woonlasten. In de Samenlevingsagenda 'Samen Doen' zijn de grote ontwikkelingen op het gebied van werk, zorg en jeugd, duurzaamheid en herontwikkeling van het centrumhart opgenomen.
Het extra geld dat vanaf 2018 nodig is voor de lokale ambities en ontwikkelingen kan de gemeente betalen uit de extra bijdragen vanuit het Rijk. De gemeente Alblasserdam gaat de komende maanden intensief in gesprek met gemeenten en samenwerkingspartners in Drechtsteden en Zuid-Holland Zuid om samen met deze partners de tekorten in het sociaal domein (werk, zorg en jeugd) terug te dringen.

 
Dit blijkt uit de Perspectiefnota 2018, die het college heeft aangeboden aan de gemeenteraad. In de Perspectiefnota blikt het college vooruit op de financiële balans en ontwikkelingen voor de komende jaren tot 2022 en vooral naar het begrotingsjaar 2018.

Lokale ambities

In deze collegeperiode heeft de gemeente voldoende geld vrijgemaakt voor de ambities uit de Samenlevingsagenda. 'Samen Doen' is het motto van dit college. Alblasserdam bouwt samen met inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) partners verder aan het dorp. Er is jaarlijks een bedrag van € 900.000 beschikbaar om de ambities waar te maken. Dit bedrag loopt op tot jaarlijks € 1,4 miljoen vanaf 2019. Met dit geld kan de gemeente deze collegeperiode starten met de uitvoering van projecten. Het gaat bijvoorbeeld over de renovatie van het gemeentehuis, de herontwikkeling van het Raadhuisplein en omgeving, de herinrichting van het Lammetjeswiel en het Scheldeplein, de verplaatsing van het woonwagencentrum en nieuwe initiatieven zoals het Sociaal Dorpsnetwerk.

Sturen op regionale tekorten sociaal domein

In de Perspectiefnota 2018 is sprake van een stevige financiële uitdaging voor de komende jaren. Dit komt vooral door een tekort op inkomensondersteuning (Sociale dienst Drechtsteden) van € 425.000 en een extra tekort op de sociale werkvoorziening (Drechtwerk) van € 175.000. Voor de jeugdzorg is een extra tekort van circa € 200.000 vanaf 2018 voor Alblasserdam aangekondigd door de Dienst Gezondheid en Jeugd. Deze tekorten ontstaan door lagere bijdragen van het Rijk en hogere kosten (door meer vraag) voor deze taken.


De nieuwe taken van het Rijk op het gebied van zorg, werk en jeugd gaan gepaard met een veranderende kijk op die domeinen. Preventie, nabijheid en vernieuwing staan centraal en de eigen kracht van mensen is leidend. Daardoor moet de zorg goedkoper kunnen en moeten de budgetten die beschikbaar zijn afdoende zijn. Het college gelooft dat de mogelijkheden van die verandering nog onvoldoende uitgenut zijn, maar ziet ook de dilemma's. Veranderen kost ook geld en de budgetten zijn zeer krap. Dat vraagt aan de ene kant om bijstelling en versnelling van beleid op lokaal en regionaal niveau en om het nemen van maatregelen. Aan de andere kant is het noodzakelijk dat het Rijk meer geld beschikbaar stelt.

In verbondenheid op weg naar een gezonde meerjarenbegroting

Het college streeft ernaar in november een sluitende meerjarenbegroting door de raad te laten vaststellen. Zij gaat samen met gemeenten en samenwerkingspartners zoeken naar oplossingen om de tekorten in het sociaal domein te verlagen. Na verwerking van voorgenomen maatregelen en bijsturing is sprake van een financieel sluitend meerjarenperspectief.


Wethouder Peter Verheij: "Met het geld dat wij in de afgelopen jaren over hadden op de nieuwe taken zorg, jeugd en werk hebben wij onze spaarpot aangevuld. Deze spaarpot is de komende jaren hard nodig om de verwachte tekorten in het sociaal domein op te kunnen vangen."


De gemeenteraad behandelt de Perspectiefnota 2018 op 27 en 28 juni tijdens de algemene beschouwingen.