20210223 Ontwerp beschikking hogere waarden Oost Kinderdijk 137-145

Ontwerp beschikking

Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden

Bestemmingsplan Oost Kinderdijk 137-145 (locatie Baas)Inleiding

Locatie 'Baas' betreft de adressen Oost Kinderdijk 137-145. De huidige panden op deze locatie worden gesloopt waarna maximaal 18 appartementen worden terug gebouwd. Dit gebeurt op grond van het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan. Omdat de locatie gelegen is binnen de zone van de Oost Kinderdijk, is op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) akoestisch onderzoek uitgevoerd. Uit het onderzoek is gebleken dat de voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai uit de Wgh wordt overschreden. Daarom moet een hogere waarde worden vastgesteld.

Wettelijk kader

Op grond van de Wgh moet de geluidbelasting vanwege het wegverkeer ter plaatse van de nieuw te bouwen woningen getoetst worden aan de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting (voorkeursgrenswaarde). Deze bedraagt 48 dB voor wegverkeerslawaai.

Bij een overschrijding van de ten hoogst toelaatbare waarde kan door burgemeester en wethouders een hogere waarde worden vastgesteld. Dit kan indien maatregelen, die de geluidbelasting reduceren tot de voorkeursgrenswaarde of daaronder, niet mogelijk zijn. De maximaal vast te stellen hogere waarde bedraagt in dit plan 63 dB.

De gemeente Alblasserdam heeft geluidbeleid vastgesteld. Dit beleid is vastgelegd in het document 'Geluidbeleid Goede Ruimtelijke Ordening'. Omdat een hogere waarde noodzakelijk is, moet worden getoetst aan de voorwaarden die in het gemeentelijk hogere waarden beleid zijn vastgelegd.
In dit geval moet elke woning beschikken over een geluidluwe gevel en geluidluwe buitenruimte. Indien een geluidluwe gevel niet mogelijk is, moet dit worden gemotiveerd. In plaats van een geluidluwe buitenruimte bij de woning mag ook een gemeenschappelijke (geluidluwe) buitenruimte worden gerealiseerd.

Onderzoek

Door SAB is akoestisch onderzoek uitgevoerd. De bevindingen zijn vastgelegd in het rapport ‘Akoestisch onderzoek wegverkeer en scheepvaart’ van 26 augustus 2020. Aanvullend heeft SAB de notitie 'Creëren geluidluwe gevel woningen Oost Kinderdijk 137-143 Alblasserdam' van 28 januari 2021 opgesteld. Het onderzoek is gebaseerd op een plan waarbij 13 appartementen worden gerealiseerd. Uit het onderzoek van 26 augustus 2020 blijkt dat de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van 48 dB vanwege het wegverkeer op de Oost Kinderdijk wordt overschreden. De hoogst berekende geluidbelasting bedraagt 63 dB. Dit betekent dat de maximaal toegestane hogere waarde van 63 dB niet wordt overschreden.

Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat het scheepvaartverkeer over De Noord een geluidbelasting veroorzaakt die hoger is dan de richtwaarde van 55 dB. De maximaal berekende hogere waarde bedraagt 58 dB. De geluidbelasting door het scheepvaartverkeer is veel lager dan die van het wegverkeer. Daarnaast valt het geluid van beide bronnen op dezelfde gevels in. Daarom kan worden aangenomen dat de geluidwering van de woningen zodanig hoog zal zijn dat in de verblijfsruimten van de woningen geen hinder van het scheepvaartverkeer wordt ondervonden.

Uit het onderzoek blijkt verder dat geluidreducerende maatregelen niet mogelijk zijn. In hoofdlijnen kunnen we ons vinden met de genoemde afweging in het rapport. De maatregelen die bij de ontvanger (bij de appartementen) worden beschreven zijn niet in lijn met het hogere waarden beleid. Voorgesteld wordt schermen op de rand van de buitenruimten van appartement 3, 4, 7 en 10 van 2 m hoog aan te brengen. Omdat dat de beleving van de ruimte als buitenruimte ernstig schaadt, moet de hoogte van deze borstwering worden beperkt tot een hoogte van 1,5 m. Daarnaast moet het plafond van de buitenruimte (voor zover aanwezig) worden voorzien van absorberend materiaal. In combinatie met de gemeenschappelijke buitenruimte op het dak van het gebouw wordt op deze wijze voldaan aan de voorwaarden van het beleid. Het balkon wordt, door een borstwering met een gangbare hoogte van 1,5 m, nog ervaren als buitenruimte.

Vaststelling hogere waarden

De benodigde hogere waarden zijn in de hierna opgenomen tabel weergegeven. Voor de nummering van de appartementen wordt verwezen naar de nummering van de appartementen die in de aanvullende notitie van SAB van 28 januari 2021 is weergegeven.

Tabel 1 : Vast te stellen hogere waarden Oost Kinderdijk locatie Baas

Appartement

Geluidbelasting [dB]

1

52

2

62

3

62

4

63

5

55

6

62

7

62

8

63

9

62

10

62

11

63

12

62

13

62N.B. Op de genoemde geluidbelasting is de reductie van 5 dB ex artikel 110g Wgh toegepast.

Voor de, vanuit de Oost Kinderdijk gezien, terugliggende appartementen 1 en 5, zijn de geluidbelastingen uit het onderzoek van SAB geïnterpoleerd. De geluidbelasting is 2 dB lager gesteld dan de geluidbelasting die direct om de hoek van de Oost Kinderdijk is berekend.

Samengevat worden aan het vaststellen van de hogere waarden, de volgende voorwaarden verbonden:

  • De buitenruimten aan de zijde van de Oost Kinderdijk moeten zijn voorzien van een borstwering van 1,5 m;

  • Voor zover een plafond in de buitenruimte aanwezig is moet die (aan de zijde van de Oost Kinderdijk) zijn voorzien van absorptiemateriaal;

  • Op het dak van het gebouw moet een gemeenschappelijke geluidluwe buitenruimte worden gerealiseerd die voldoet aan de oppervlakte-eis zoals is aangegeven in het gemeentelijke hogere waarden beleid.

Conclusie

Gelet op het vorenstaande hebben wij besloten om de aangevraagde hogere waarden vast te stellen.


Besluit

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam concludeert dat

verdergaande geluidsreducerende maatregelen niet mogelijk zijn en acht het in verband met de

omgevingsvergunning daarom noodzakelijk om een hogere waarden geluid voor deze woningen vast te stellen.


Tijdens de ter inzage legging zijn er wel / geen zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen worden als volgt beantwoord en leiden tot wel/geen aanpassing van het besluit:

PM


Gelet op bovenstaande overwegingen en de bepalingen als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en Hoofdstuk VIIIa van de Wgh besluit het college van burgemeester en wethouders van Alblasserdam hogere waarden per woning en geluidbron inclusief aftrek art. 110g Wet geluidhinder vast te stellen.En het besluit, zodra dit onherroepelijk is geworden, zo spoedig mogelijk in te laten schrijven in de openbare registers van het kadaster.Burgemeester en wethouders van Alblasserdam,

De secretaris, de burgemeester,

Besluitdatum en verzonden op:Een exemplaar van deze beschikking is gestuurd aan de bewoners / eigenaren van de in de beschikking genoemde woningen/geluidsgevoelige gebouwen en ingevoerd in het Kadaster.Bijgevoegde documenten

De volgende documenten maken onderdeel uit van dit besluit:

  1. Rapport 'Akoestisch onderzoek wegverkeer en scheepvaart Oost Kinderdijk (Oost Kinderdijk 137-145 (locatie Baas); Oost Kinderdijk 187a (locatie Jonker); Pijlstoep 31 (locatie Pijlstoep)' van 26 augustus 2020, opgesteld door SAB.

  2. Aanvullende notitie 'Creëren geluidluwe gevel woningen Oost Kinderdijk 137-143 Alblasserdam' van 28 januari 2021, opgesteld door SAB.