20201229 Bekendmaking OBP Oost Kinderdijk - PijlstoepOntwerp bestemmingsplannen Oost Kinderdijk - Pijlstoep

Het college van burgemeester en wethouders van Alblasserdam maakt bekend dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) de ontwerp bestemmingsplannen Oost Kinderdijk 137-145, Oost Kinderdijk 187a en Pijlstoep 31 vanaf donderdag 31 december 2020 tot donderdag 11 februari 2021 voor een ieder ter inzage liggen.

Plangebied

Het plangebied bevindt zich in het westen van Alblasserdam. De plannen voorzien in de realisatie van maximaal 18 nieuwe appartementen, de realisatie van maximaal 18 nieuwe grondgebonden woningen en het saneren van een voormalige wasserij en behoud van een burgerwoning.1. Oost Kinderdijk 139-141

Dit is het perceel van ‘Baas Wooncentrum’. Om de leegstand ter plaatse op te kunnen lossen, bestaat het voornemen om de bebouwing te slopen en een gebouw met 18 appartementen te realiseren.2. Oost Kinderdijk 187a

Momenteel is hier een kassencomplex gesitueerd. Het voornemen bestaat om dit kassencomplex te slopen en hier 18 grondgebonden woningen te realiseren.3. Pijlstoep 31

De wasserij heeft haar activiteiten ter plaatse enige tijd geleden beëindigd. Het voornemen bestaat om het gebouw te slopen, de bestaande bedrijfswoning om te zetten naar een reguliere burgerwoning en de overige gronden in te zetten als tuin.De ontwerp bestemmingsplannen en de bijbehorende stukken zijn ook digitaal te zien en te downloaden op www.alblasserdam.nl > Ruimtelijke plannen > Bestemmingsplannen > Oost Kinderdijk - Pijlstoep en op www.ruimtelijkeplannen.nl

(1. NL.IMRO.0482.okinderdijk139111-on01, 2. NL.IMRO.0482.okinderdkassen110-on01, 3. NL.IMRO.0482.pijlstoep31112-on01).M.e.r.-beoordelingsbesluit

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld. De m.e.r. procedure is niet van toepassing. Uit de bestemmingsplannen blijkt dat door de voorgenomen activiteit geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zich voordoen die het opstellen van een milieueffectrapport noodzakelijk maken.Zienswijzen

Tijdens de termijn van terinzagelegging bestaat de mogelijkheid schriftelijk op de stukken te reageren door middel van het indienen van een zienswijze. U kunt uw zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Alblasserdam, Postbus 2, 2950 AA, Alblasserdam. Ook het indienen van een mondelinge zienswijze is mogelijk. Hiervoor dient u tijdig, bij voorkeur uiterlijk één week voor het einde van de terinzagelegging, een afspraak te maken met de Gemeente Alblasserdam via telefoonnummer 14078. Het is niet mogelijk telefonisch uw zienswijze kenbaar te maken.Alblasserdam, 30 december 2020

Burgemeester en wethouders van Alblasserdam