Ondergrondse hoogspanningsverbinding 150 kV

Op verzoek van netbeheerder TenneT wordt een bestemmingsplanwijziging voorbereid voor de aanleg van een ondergrondse hoogspanningsverbinding van Dordrecht naar Alblasserdam.

Het ontwerpbestemmingsplan 150kV Kabeltracé Alblasserdam-Dordrecht Merwedehaven wordt in procedure gebracht.

De aanleg van de ondergrondse 150kV kabel is m.e.r.-beoordelingsplichtig. Dit houdt in dat, voordat gestart kan worden met de procedure van het bestemmingsplan, beoordeeld moet worden of voor de voorgenomen activiteit een Milieu Effect Rapport (MER) moet worden opgesteld. De gemeenteraad heeft op 29 mei 2018 besloten geen MER op te stellen.

MER

Verzoek Tennet
Aanmeldingsnotitie vormvrije MER-beoordeling
Beoordelingsnotitie MER OZHZ
Bekendmaking MER
Getekend raadsbesluit m.b.t. MER

 

Ontwerpbestemmingsplan

Let op: bevat grote bestanden

Bekendmaking
Toelichting
Verbeelding
Regels
Bijlage 1: Archeologisch onderzoeksrapport
Bijlage 2: Bodemonderzoek
Bijlage 3: Nader bodemonderzoek
Bijlage 4: Natuurtoets
Bijlage 5: Vooronderzoek explosieven
Bijlage 6: Watertoets
Bijlage 7: Magneetveldberekeningen
Bijlage 8: Gecombineerde magneetveldberekening
Bijlage 9: M.e.r.-aanmelding
Bijlage 10: Nota vooroverlegreacties

 

Vastgesteld bestemmingsplan

Vaststellingsbesluit
Bekendmaking
Toelichting
Verbeelding
Regels
Bijlagen bij de toelichting (let op: groot bestand)