Reconstructie Willem Dreeshof

De Willem Dreeshof is toe aan een opknapbeurt. Wij bereiden dit in overleg met bewoners voor.

De gemeente ontvangt al geruime tijd vragen en opmerkingen over de Willem Dreeshof. Het gaat om verzakkingen, wateroverlast bij regenval, de werking van de riolering en de verkeerssituatie. Naar aanleiding van gesprekken met een vertegenwoordiging van bewoners zijn in 2017 rioleringswerkzaamheden uitgevoerd zoals het zuigen van kolken en een rioolinspectie. Het is de bedoeling dat de uitvoering van de reconstructie en herbestrating begin 2020 gaan plaatsvinden.

Luchtfoto

Uitgangspunten en kaders

Belangrijke uitgangspunten voor de opknapbeurt zijn onder meer:

  • het herstellen en deels vervangen van de riolering
  • het vervangen van de huisaansluitingen
  • het ophogen en opnieuw bestraten van de straat (hergebruik bestratingsmateriaal)
  • het creëren van een veilige verkeerssituatie
  • het behoud van de vier moeraseiken in de fietsdoorsteek Wiardi Beckmanstraat-Blokweerweg
Startbijeenkomst

Tijdens een startbijeenkomst op 8 april 2019 kregen ruim 30 belangstellenden meer informatie over het project. De gemeente gaf tijdens deze avond uitgangspunten en kaders aan en aanwezigen brachten wensen en ideeën naar voren. De input van de bewoners is hier in te zien. Bij de uitvoering van het project houden wij waar mogelijk rekening met de inbreng van bewoners. Bekijk hier de op de avond getoonde presentatie.

Ontwerp en vervolgproces

Na de startbijeenkomst hebben wij de inbreng van bewoners beoordeeld. Samen met een werkgroep van betrokkenen hebben we een ontwerp opgesteld. Daarbij hebben we zoveel mogelijk rekening gehouden met de inbreng van de aanwezigen tijdens de startbijeenkomst.

Op 16 oktober vindt een inloopavond plaats waarop wij het ontwerp met bewoners en betrokkenen delen. De inloopavond vindt plaats van 19.15 tot 20.00 uur in Cultureel centrum Landvast, Haven 4 in zaal Salon. Tijdens de inloopavond kan de omgeving nog kleine ideeën en/of aanvullingen aangeven. Deze bespreken we met de betreffende vakdeskundigen en verwerken we eventueel nog in het ontwerp.

Na de inloopavond beoordelen het college van B&W en de gemeenteraad het ontwerp en de bijbehorende financiële raming. Na instemming wordt het ontwerp definitief vastgesteld.

Aanbesteding en uitvoering

Na vaststelling door de gemeenteraad start het aanbestedingstraject aan de hand van bestek en werktekeningen. Zodra de aannemer die het werk gaat uitvoeren bekend is, ontvangen bewoners en betrokkenen een uitnodiging voor een kennismakingsavond. De aannemer stelt zich op deze avond voor en de gemeente geeft aanvullende informatie over de uitvoering van het project.

Onvoorziene omstandigheden voorbehouden vindt de uitvoering begin 2020 plaats.