Kijk voor de meest actuele informatie over het coronavirus op www.zhzveilig.nl.
Meer informatie vindt u op onze speciale pagina over corona.

Reconstructie Willem Dreeshof

De Willem Dreeshof is toe aan een opknapbeurt. Wij hebben het ontwerp in overleg met betrokkenen voorbereid. De werkzaamheden zijn in de week van 18 mei van start gegaan.

Belangrijke uitgangspunten voor de opknapbeurt zijn onder meer:

  • het deels vervangen van het hoofdriool
  • het vervangen van alle huisaansluitingen vanaf het hoofdriool tot en met het ontstoppingsstuk
  • het ophogen en opnieuw bestraten van de straat (hergebruik bestratingsmateriaal)
  • het verbeteren van de verkeersveiligheid
  • het behoud van de vier moeraseiken in de fietsdoorsteek Wiardi Beckmanstraat-Blokweerweg

Een toelichting op de uitgangspunten en procedures vindt u onder het kopje 'veelgestelde vragen'. U kunt één en ander ook hier inzien. Het definitieve ontwerp is hier beschikbaar.

Meer informatie over een eventuele subsidiemogelijkheid voor de herinrichting van (voor)tuinen vindt u op de website van Waterschap Rivierenland. 

Luchtfoto

Uitvoering en planning

Aannemer Hak Kraanverhuur en Grondverzet B.V. uit Alblasserdam voert de werkzaamheden uit. Heeft u vragen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden? Neemt u dan contact op met:

Bij de werkzaamheden wordt uitgegaan van deze fasering. De planning is uiteraard onder voorbehoud van onvoorziene (weers)omstandigheden.

Werkzaamheden week 40 (28 september t/m 2 oktober)

Fase B
Afrondende werkzaamheden met betrekking tot het aanbrengen van de bestrating

Fase C
Verwijderen bestrating (inclusief de parkeerplaatsen)

Wilt u er voor zorgen dat de parkeerplaatsen op maandag 28 september vóór 07.00 uur vrij zijn?

Voortraject

De gemeente kreeg al langer vragen en opmerkingen over de Willem Dreeshof. Met name over verzakkingen, wateroverlast bij regenval, de werking van de riolering en de verkeerssituatie. Naar aanleiding van gesprekken met een vertegenwoordiging van bewoners werden in 2017 rioleringswerkzaamheden uitgevoerd zoals het zuigen van kolken en een rioolinspectie.

Tijdens een startbijeenkomst op 8 april 2019 kreeg een groot aantal belangstellenden meer informatie over het project. De gemeente gaf tijdens deze avond uitgangspunten en kaders aan en aanwezigen brachten wensen en ideeën naar voren. Bekijk hier de op de avond getoonde presentatieDe input van de belangstellenden is hier in te zien. Na de startbijeenkomst hebben wij de inbreng van belangstellenden beoordeeld. Met een bewonerswerkgroep is vervolgens een ontwerp opgesteld. Hierbij hebben wij waar mogelijk rekening gehouden met de inbreng van bewoners en betrokkenen.

Op 16 oktober hebben wij het ontwerp en ook het groenplan met bewoners en betrokkenen tijdens een inloopavond besproken. Van het ontwerp is ook een artistieke impressie gemaakt. Ideeën en aanvullingen die tijdens de inloopavond naar voren werden gebracht, zijn voor zover mogelijk nog in het ontwerp verwerkt.

Aan deze impressie kunt u geen rechten ontlenen. Sommige details kunnen afwijken van de reconstructie zoals we die op termijn daadwerkelijk gaan uitvoeren.

Het college van B&W heeft het ontwerp inclusief benodigde financïën vervolgens in december 2019 beoordeeld en definitief vastgesteld. Eind maart 2020 zijn bestek en tekeningen verstuurd naar geselecteerde aannemers.