Kijk voor de meest actuele informatie over het coronavirus op www.zhzveilig.nl.
Meer informatie vindt u op onze speciale pagina over corona.

Reconstructie Kerkstraat/Oude Lijnbaan

In overleg met wijkbewoners en andere betrokkenen gaan we de Kerkstraat en de Oude Lijnbaan opknappen.

Op dit moment bereiden wij de reconstructie voor.

Tijdens een startbijeenkomst op 14 februari 2019 kregen bewoners en betrokkenen informatie over het project. Ook konden zij wensen en ideeën naar voren brengen. Sinds deze bijeenkomst hebben veel overleggen plaatsgevonden, waaronder ook een aantal met een bewonerswerkgroep. Uit al deze overleggen is een voorlopig ontwerp ontstaan.

Om het project door de coronacrisis zo min mogelijk vertraging te laten oplopen, kregen alle bewoners en betrokkenen tot 11 april gelegenheid om digitaal (of op verzoek van bewoners schriftelijk) te reageren op het voorlopig ontwerp. Lees hier meer over onder de kop 'Voorlopig ontwerp'.

Doorkijk Kerkstraat naar Dam

Beschermd dorpsgezicht

De Kerkstraat is een karakteristieke straat met een grote historische waarde. De straat is in 2013 aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Dit heeft gevolgen voor de reconstructie. Bij de totstandkoming van het voorlopig ontwerp is, naast de wensen van belanghebbenden, zo veel mogelijk rekening gehouden met uitgangspunten van de Historische Vereniging, de Erfgoedcommissie en de gemeente. Dit, om het authentieke karakter van de Kerkstraat ook na de reconstructie te behouden.

Belangrijke uitgangspunten voor de opknapbeurt zijn onder meer:

  • behoud van de historische uitstraling
  • waarborgen van de gezondheid van de bomen
  • herstel van de boomstructuur

Daarnaast zijn er meer zaken om rekening mee te houden. Omdat de Kerkstraat een waterkering is, stelt bijvoorbeeld ook het Waterschap eisen aan aanpak en uitvoering van de reconstructie. Gezien de historische waarde zijn ook archeologische onderzoeken van belang. En natuurlijk houden we rekening met de traditionele Paardenmarkt, die al eeuwenlang met de Kerkstraat verbonden is.

Voorlopig ontwerp

Normaal gesproken krijgen bewoners en belanghebbenden de gelegenheid om op een inloopavond kennis te nemen van het voorlopig ontwerp. Ook is er dan ruimte voor het stellen van vragen en het maken van opmerkingen. Niet al te ingrijpende veranderingen kunnen dan eventueel nog een plek krijgen in het voorlopig ontwerp.

Door de coronacrisis was een inloopavond helaas niet mogelijk. Om het project zo min mogelijk vertraging te laten oplopen, hebben wij bewoners/belanghebbenden verwezen naar deze pagina op de gemeentewebsite. Tot 11 april was het voor hen mogelijk om te reageren op de informatie die hier beschibaar is. Iedereen zonder toegang tot een online-omgeving kon schriftelijke informatie aanvragen.

De tekening van het voorlopig ontwerp en een uitgebreide beschrijving van het ontwerp zijn hier nog steeds beschikbaar. Het werkboek bevat uitgangspunten, 3D-visualisaties (vanaf pagina 27) en informatie over parkeren, boomstructuur en verlichting. Informatie over de profielen die op het voorlopig ontwerp staan aangegeven, is ook in het werkboek beschikbaar (vanaf pagina 10).

Door de grootte van genoemde documenten, kan het even duren voordat de inhoud zichtbaar is. De documenten zijn met behulp van de + en - knop (in de documenten rechts in beeld) te vergroten respectievelijk te verkleinen.

Voortraject

Circa 90 bewoners en betrokkenen lieten zich tijdens een startbijeenkomst op 14 februari 2019 informeren over de manier waarop wij de reconstructie van de Kerkstraat en de Oude Lijnbaan willen aanpakken. Ook konden zij wensen en ideeën kenbaar maken. Hier bekijkt u de op de avond getoonde presentatie. Bovendien waren vertegenwoordigers van de Erfgoedcommissie, de Historische Vereniging en Stichting Sint Jacobus Paardenmarkt aanwezig. In negen groepen gingen belangstellenden met elkaar in gesprek om alle inzichten in beeld te krijgen. De input van deze avond kunt u hier bekijken. Tijdens de startbijeenkomst werd ook een bewonerswerkgroep gevormd. Hiermee is intensief besproken hoe de inbreng van de bewoners zo goed mogelijk verwerkt kon worden in een voorlopig ontwerp. Ook waren hierbij vertegenwoordigers van de Historische Vereniging en de Erfgoedcommissie aanwezig.

Om zo veel mogelijk tegemoet te komen aan wensen en belangen van alle partijen, heeft de gemeente daar waar mogelijk ook uitkomsten van overleggen met andere belanghebbenden in het voorlopig ontwerp verwerkt. Te denken valt aan Stichting Sint Jacobus Paardenmarkt, hulpdiensten, nutsbedrijven, de gemeentelijke buitendienst (i.v.m. beheer nieuwe situatie), de begraafplaatsbeheerder, Waterschap Rivierenland en diverse externe specialisten.

Vervolgproces

Iedereen die op het voorlopig ontwerp heeft gereageerd, krijgt bericht. De vakafdeling brengt de reacties op dit moment in beeld.

Het voorlopig ontwerp dat na 11 april ontstaat, wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het college van B&W. Als het college instemt, is sprake van een definitief ontwerp. De gemeenteraad beslist vervolgens over het beschikbaar stellen van de benodigde financiën voor de uitvoering van het project. Zodra het budget beschikbaar is gesteld, worden bestek en tekeningen uitgewerkt waarna de aanbesteding kan plaatsvinden.

Zodra meer informatie beschikbaar is, maken wij dit bekend. Ook over het moment waarop wij tot uitvoering kunnen overgaan.