Blokweer 2

De wijk Blokweer 2 in Alblasserdam is in de jaren 80 van de vorige eeuw aangelegd in het gebied dat aansluit op de Middelwetering. De wijk wordt op dit moment in fases onder handen genomen.

Dit gebied is van oorsprong een polder met weilanden en watergangen. In de ondergrond zit een flinke laag veen. Het gevolg hiervan is dat de ondergrond sneller verzakt. In 1990-1991 is de wijk al eens opgehoogd en opnieuw bestraat. De afgelopen jaren is de verzakking zodanig toegenomen (30 – 60 cm) dat er problemen in de wijk ontstaan. Bijvoorbeeld de rioleringen raken verstopt en de bestrating zakt steeds verder, waardoor de opstap naar de voordeuren hoger wordt. Daarom wordt de wijk nu opnieuw onder handen genomen.

Planning

Blokweer 2Omdat de wijk groot is, voeren we de werkzaamheden in fases uit. Waar mogelijk werken we in iedere fase gelijktijdig aan de riolering, de bestrating en het groen. Fase 1 en 2 zijn inmiddels gereed. Fase 3 start in 2020. Voordat dit deel van de wijk aan de beurt is, nodigen we de bewoners die woonachtig zijn in fase 3 uit voor een informatieavond. Tijdens deze informatieavond is de uitvoerende aannemer aanwezig om een toelichting te geven op de werkzaamheden en planning. Vooruitlopend op de werkzaamheden willen wij u graag attenderen op de meest gestelde vragen bij een reconstructie. U kunt hier dit document lezen.

Weekplanning fase 3-2020

Begin maart zijn het bestek en de tekeningen verstuurd naar geselecteerde aannemers. Volgens planning vindt de definitieve gunning half april 2020 plaats. U kunt rond die tijd een uitnodiging tegemoet zien voor een bewonersavond. Tijdens deze bewonersavond maakt u kennis met de aannemer en wordt ook de planning getoond. 

U kunt hier, zodra de werkzaamheden voor fase 3 zijn gestart, wekelijks de planning van de civiele aannemer lezen.

Nutsbedrijven

De nutsbedrijven zijn op 6 januari 2020 gestart met de uitvoering van de werkzaamheden voor fase 3. De uitvoerende aannemer is Van Vulpen BV. U kunt hier de planning van de nutsbedrijven inzien (WK=weeknummer). De planning is onder voorbehoud van het weer en onvoorziene omstandigheden. Hieronder treft u de contactpersonen/aanspreekpunten namens de nutsbedrijven. Heeft u vragen aangaande werkzaamheden van de nutsbedrijven? Neemt u dan gerust contact op.

Johan Bijkerk (uitvoerder)
Telefoonnummer: 06-52550572
Frank Bakker (voorman)
Telefoonnummer: 06-10572804

Ontwerpen

Bekijk hier:

Kaptekening en kaplijst fase 3

U vindt hier de kaptekening (inclusief kaplijst) voor fase 3. U kunt via de kaplijst inzien welke bomen worden gekapt.

Fase 3

  • In het besluit van de gemeenteraad van 18 april 2017 staat dat de gemeente de plannen zoveel mogelijk samen met bewoners uitwerkt.
  • Van de hierna genoemde onderdelen van het plan moet het ontwerp nog verder worden uitgewerkt. Het fietspad bij de Zwanebloem en het inpassen van dit fietspad in de omgeving. De inrichting van de 30 km zone in de Wervel en de inrichting van de speelplaatsen. Wij hechten veel waarde aan wat de bewoners hiervan vinden.
  • Het werk van fase 3 begint in 2020. In deze fase staat ook de groenstrook en het fietspad langs de Middelwetering op de planning. Tijdens een informatieavond voor bewoners geven we uitleg over deze werkzaamheden.

Uitgangspunten

Wat gaan we de komende tijd doen? Hieronder vindt u per onderwerp een overzicht van de werkzaamheden.

Riolering

Bijna de hele riolering wordt vervangen of gerepareerd. Ook komt er een zogenoemd DT-riool met een aansluiting op de straatkolken. Zo vangen we regenwater op om te lozen op sloten en de rivier. Hiermee voorkomen we dat redelijk schoon water naar de waterzuivering gaat. Het is mogelijk om drainage-aansluitingen vanuit woningen op het schoonwaterriool aan te sluiten. In de Kamgras, ter hoogte van de Middelwetering en de speelplaats, komt een nieuw rioolgemaal.

Bestrating

De bestrating in de rijbanen en trottoirs is versleten en beschadigd. Daarom komt overal nieuwe bestrating.

Groen

We proberen bestaande bomen en struiken zoveel mogelijk opnieuw te planten. We houden er rekening mee dat niet alle bomen en struiken de werkzaamheden overleven. In de ecologische zone bij de Middelwetering komt een natuurvriendelijke oever met planten die op deze plek passen. Zo gaan de Middelwetering en omgeving er natuurlijker uitzien. 

Speelplaatsen

Tegelijk met de wegen, het groen en de riolering krijgen ook de speelplaatsen een nieuwe inrichting. Dit gebeurt in overleg met de direct omwonenden.

Ophogen

Afhankelijk van de locatie gaat de wijk met 20 tot 50 cm omhoog. Waar mogelijk gebruiken we hiervoor een licht ophoogmateriaal.

Inrichting

De wijk wordt zoveel mogelijk ingericht als 30 km zone. Op 2 plaatsen is eenrichtingverkeer. toegepast.

Water

De waterpartij middenin de wijk is vergroot en heeft nieuwe beschoeiing en composiet bruggen gekregen.

Afvalinzameling

Zoals is vastgelegd in het grondstoffenplan komen in de wijk ondergrondse containers voor restafval.