Kijk voor de meest actuele informatie over het coronavirus op www.zhzveilig.nl.
Meer informatie vindt u op onze speciale pagina over corona.

Blokweer 2

De wijk Blokweer 2 in Alblasserdam is in de jaren 80 van de vorige eeuw aangelegd in het gebied dat aansluit op de Middelwetering. De wijk wordt op dit moment in fases onder handen genomen.

Dit gebied is van oorsprong een polder met weilanden en watergangen. In de ondergrond zit een flinke laag veen. Het gevolg hiervan is dat de ondergrond sneller verzakt. In 1990-1991 is de wijk al eens opgehoogd en opnieuw bestraat. De afgelopen jaren is de verzakking zodanig toegenomen (30 – 60 cm) dat er problemen in de wijk ontstaan. Bijvoorbeeld de rioleringen raken verstopt en de bestrating zakt steeds verder, waardoor de opstap naar de voordeuren hoger wordt. Daarom wordt de wijk nu opnieuw onder handen genomen.

Planning

Blokweer 2Omdat de wijk groot is, voeren we de werkzaamheden in fases uit. Waar mogelijk werken we in iedere fase gelijktijdig aan de riolering, de bestrating en het groen. Fase 1 en 2 zijn inmiddels gereed. Fase 3 start medio mei 2020. Vanwege de extra maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, is het niet mogelijk om voor dit deel van de wijk een kennismakingsavond met de aannemer te organiseren. Om u zo goed mogelijk te informeren, ontvangt u voor de start van de werkzaamheden twee berichten. Een bericht van de gemeente met daarin de bekendmaking wie de aannemer is en een overzicht met veelgestelde vragen. Daarna ontvangt u van de aannemer een bericht met onder andere informatie over de werkplanning en het vervangen van de huisaansluitingen. Vooruitlopend op de werkzaamheden willen wij u graag attenderen op de veelgestelde vragen bij een reconstructie. U kunt dit document hier lezen.

Weekplanning fase 3 - Week 4 (25 januari 2021 t/m 29 januari 2021)

Fase J & K - De Wig 
Het aanbrengen van de verharding (trottoir en parkeervakken) en het bestraten van de kruising De Wig-Kamgras. De aannemer stelt ter plaatse een omleiding in.
De Wig en de kruising Kamgras-Krabbescheer-De Wig wordt voor alle verkeer afgesloten. Gemotoriseerd verkeer komende uit de Krabbescheer, wordt omgeleid via de Wederik en de Kattestaart. De bewoners uit De Wervel en de Kamgras kunnen via de Anjerstraat en de Sportlaan de wijk verlaten.
Fase G - gemaal en speelplaats Ganzerik
Start aanleg van de speelplaats Ganzerik. 
Fase G - ecologische zone tussen de Kamgras en de Plantageweg
Kap- en snoeiwerkzaamheden. 

U kunt hier de faseringskaart van de aannemer bekijken.
De bovenstaande (week)planning is onder voorbehoud van weers- en onvoorziene omstandigheden.

Aanspreekpunten aannemer Hak

Hieronder treft u de aanspreekpunten namens Hak Kraanverhuur en Grondverzet BV. Heeft u tijdens de uitvoering vragen aan de aannemer? Neemt u dan gerust contact op.

Arie de Bes (projectleider)
Telefoonnummer: 06-52550277
Jan Peter Milort (uitvoerder)
Telefoonnummer: 06-52880809

Veiligheid in eigen tuin

Wij hebben geconstateerd dat veel bewoners goed bezig zijn door al te beginnen met het graven van sleuven in hun eigen tuin t.b.v. het vervangen van de huisaansluitingen. Graag willen wij u er op wijzen dat dit soms tot gevaarlijke situaties kan leiden. Wees u ervan bewust dat bezoekers van uw woning veilig uw tuin kunnen betreden.

Ontwerpen

Bekijk hier:

Kaptekening en kaplijst fase 3

U vindt hier de kaptekening (inclusief kaplijst) voor fase 3. U kunt via de kaplijst inzien welke bomen worden gekapt.

Uitgangspunten

Wat gaan we de komende tijd doen? Hieronder vindt u per onderwerp een overzicht van de werkzaamheden.

Riolering

Bijna de hele riolering wordt vervangen of gerepareerd. Ook komt er een zogenoemd DT-riool met een aansluiting op de straatkolken. Zo vangen we regenwater op om te lozen op sloten en de rivier. Hiermee voorkomen we dat redelijk schoon water naar de waterzuivering gaat. Het is mogelijk om drainage-aansluitingen vanuit woningen op het schoonwaterriool aan te sluiten. In de Kamgras, ter hoogte van de Middelwetering en de speelplaats, komt een nieuw rioolgemaal.

Bestrating

De bestrating in de rijbanen en trottoirs is versleten en beschadigd. Daarom komt overal nieuwe bestrating.

Groen

We proberen bestaande bomen en struiken zoveel mogelijk opnieuw te planten. We houden er rekening mee dat niet alle bomen en struiken de werkzaamheden overleven. In de ecologische zone bij de Middelwetering komt een natuurvriendelijke oever met planten die op deze plek passen. Zo gaan de Middelwetering en omgeving er natuurlijker uitzien. 

Speelplaatsen

Tegelijk met de wegen, het groen en de riolering krijgen ook de speelplaatsen een nieuwe inrichting. Dit gebeurt in overleg met de direct omwonenden.

Ophogen

Afhankelijk van de locatie gaat de wijk met 20 tot 50 cm omhoog. Waar mogelijk gebruiken we hiervoor een licht ophoogmateriaal.

Inrichting

De wijk wordt zoveel mogelijk ingericht als 30 km zone. Op 2 plaatsen is eenrichtingverkeer. toegepast.

Water

De waterpartij middenin de wijk is vergroot en heeft nieuwe beschoeiing en composiet bruggen gekregen.

Afvalinzameling

Zoals is vastgelegd in het grondstoffenplan komen in de wijk ondergrondse containers voor restafval.