College laat lokale lasten in 2023 niet stijgen door eenmalige compensatie

Het college van burgemeester en wethouders maakt in de begroting 2023 ruimte voor een eenmalige compensatie van €75,- voor alle huishoudens in Alblasserdam. Op deze manier wil zij in deze financieel onzekere en dure tijden een geste doen naar de inwoners. "Als lokale overheid hebben wij helaas weinig invloed op de stijgende prijzen, zoals bijvoorbeeld de energiekosten. En ontkomen wij er ook niet aan om alle tarieven en producten van de gemeente, zoals de afvalstoffenheffing, kostendekkend te maken en ook de ozb stijgt. Maar door de incidentele compensatie stijgen de gemeentelijke lasten voor veel huishoudens in 2023 niet, "zegt Ramon Pardo, wethouder financiën.

Het college presenteert in haar eerste collegeperiode een sluitende begroting en ook de begroting voor de komende jaren ziet er vooralsnog positief uit. "Dat wil overigens niet zeggen dat we ruim in ons jasje zitten. Het blijft zeker nodig om kritisch op de uitgaven te blijven en te sturen op de budgetten. Dit omdat het verdere financieel perspectief er negatief uitziet door teruglopende rijksinkomsten."

Investeren in fit en groen

Het college zet in op behoud van alle (maatschappelijke en culturele) voorzieningen en hoopt eind 2023 het zwembad Blokweer in gebruik te nemen. Veel activiteiten in 2023 staan in het teken van de vergroening en verduurzaming van de buitenruimte. "Vooruitlopend op de definitieve omgevingsvisie, waar in 2023 een uitgebreid participatietraject voor start, gaat het college al richting geven aan het accent Fit en groen dorp in de polder. In de begroting is een extra bedrag van 1,5 miljoen opgenomen voor klimaatadaptieve maatregelen in de buitenruimte, onder andere bij reconstructies in de Staatsliedenbuurt en bij het parkeerterrein van de Nicolaas Beetstraat," licht Pardo toe.

Tegenover behoud van deze voorzieningen en investeringen staat wel een stijging van de woonlasten. "De nullijn van de afgelopen jaren is niet realistisch meer. Ook wij worden geconfronteerd met hogere kosten van bijvoorbeeld materialen en energie. We kijken echter wel kritisch naar deze stijging en passen alleen noodzakelijke (inflatie)correcties toe," zegt Pardo.

Lokale verordeningen

De nieuwe samenwerking in de Drechtsteden in het sociaal domein maakt het mogelijk voor de gemeenteraad om lokaal verordeningen vast te stellen op het gebied van de WMO, minima en jeugd. In 2023 gaat het college deze regels uitvoeren. De partners in Het Brughuis, als centrale toegang voor de zorg in ons dorp, spelen daarin een belangrijke rol. Naast meer aandacht voor preventie, zet het college ook in op het zoveel mogelijk aanbieden van lokale zorg en op voldoende, kwalitatieve participatieplekken via het leerlint Kansrijk. Daar worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt direct opgeleid voor banen bij bedrijven in de buurt.  Zo heeft iedereen in Alblasserdam kans zich te ontwikkelen via werk of onderwijs. 

Verkeersveilig en bereikbaar

Als uitwerking van het Gemeentelijk Verkeer- en VervoersPlan (GVVP) wordt jaarlijks een (fiets)onveilig verkeerspunt aangepakt. In 2023 onderzoekt het college de aanleg van de fietslus en starten de voorbereidingen voor aanpassing van de kruising Grote Beer/helling. Voor de bereikbaarheid van ons dorp, maar ook voor de regio Drechtsteden, start in 2023 de aanleg van het Transferium als onderdeel van de gebiedsontwikkeling Poort aan de Noord. 

Huisvesting

Waar mogelijk geeft het college een impuls aan de geplande woningbouwprojecten. Het bestemmingsplan voor de nieuwbouw op het Zuidelijk Havengebied wordt in 2023 aangepast, waarmee woningbouw daar weer een stap dichterbij komt. En op het Wipmolenterrein start naar verwachting eind 2023 de bouw van ca. 33 woningen. "Voor andere nieuwbouwlocaties zijn wij afhankelijk van bijvoorbeeld de ontwikkelaar en de beslissing van de Raad van State op het bestemmingsplan. Maar waar wij onze invloed kunnen uitoefenen op versnelling, laten wij dat zeker niet na", besluit Pardo. 

Meer informatie

De conceptbegroting wordt behandeld in de raad op dinsdag 8 november, vanaf 19.00 uur. De agenda en de stukken zijn t.z.t. te vinden in het raadsinformatiesysteem.