Bewoners en gemeente kijken terug op vruchtbare bijeenkomst

Maandag 3 oktober is de bewonerswerkgroep Oost Kinderdijk bijeen gekomen. Daarbij waren 5 bewoners en een aantal ambtenaren aanwezig. Tijdens de avond hebben de aanwezigen teruggeblikt op de acties van deze zomer en gebeurtenissen van de laatste week (26-30 september). Er is veel informatie uitgewisseld, er werden zorgen gedeeld en tot slot werd gekeken naar hoe nu verder.

Asfalt

Uit het asfaltonderzoek is gebleken dat het wegdek in de bocht niet meer voldeed aan de gewenste stroefheid. Daarom heeft de gemeente op 28 september als 1e maatregel het asfalt laten opruwen. Ook is besloten om het asfalt in de bocht eind oktober helemaal te vervangen. Dit stuk is mogelijk, omdat de gemeente in die periode ook het traject De Helling-Dam-Haven gaat asfalteren. Voor grotere asfalt-projecten geldt al snel een wachttijd van 3 maanden in verband met de beperkte beschikbaarheid van materialen. 
De bewoners reageerden positief op deze acties van de gemeente. “Het was echt nodig, we zagen het elke dag wel een paar keer bijna misgaan,” vertelde een van hen. “Ik was het zat, daarom heb ik die camera daar neergezet. Nu kan iedereen zien hoe gevaarlijk het is,” vult haar buurvrouw aan. En een derde:  “Nadat die auto in de Noord was beland, stond ik op het punt om een brandbrief naar de gemeente te sturen. Gelukkig bleek dat niet nodig, want diezelfde avond stond er een bord met 30 en slipgevaar en direct de volgende dag gingen ze aan de slag.” 


Ongevallenanalyse

Naast het asfaltonderzoek presenteerde de gemeente de resultaten van de ongevallenanalyse en de snelheidsanalyse. De uitkomsten hiervan waren lastiger te duiden. 
De ongevallenanalyse is gebaseerd op een landelijke registratie en heeft als nadeel dat niet alle (bijna) ongelukken hierin terecht komen. Daardoor ontstaat een vertekend beeld. Een auto die slipt, maar vervolgens weer doorrijdt staat er bijvoorbeeld niet in. Ook andere incidenten waarbij wel schade is, ontbreken. De gemeente gaat uitzoeken hoe dit komt. 
Wel laat het onderzoek zien dat het aantal verkeersongelukken in Alblasserdam in de periode 2014-2022 toeneemt. Qua ongeval-locaties staat de Oost Kinderdijk op de 11e plek, na bijvoorbeeld de A15, Edisonweg en N915. De omstandigheden van de geregistreerde ongelukken op de Oost Kinderdijk zijn tamelijk divers. Het gebeurt met nat en droog weer, het gebeurt in de ochtendspits en in de avond, maar ook op andere momenten en het zijn vaak wat jongere bestuurders. Maar gelet op het beperkt aantal geregistreerde ongevallen is het lastig eenduidige conclusies te trekken. 
De bewoners gaven aan dat zij wel de indruk hebben dat het najaar en nat wegdek leiden tot meer ongelukken. Een bewoner: “In dit seizoen is het altijd raak. En ik zie dat vooral de oudere, lichtere auto’s kwetsbaar zijn. Zij hebben geen tractie-control-functie. Nieuwere auto’s hebben dat wel waardoor de auto bestuurbaar blijft.”

Snelheid

Het display meet sinds deze zomer de gereden snelheden in de bocht. In de bewonersavond van 11 juli werden al enige cijfers gedeeld, maar inmiddels is er over een langere periode gemeten. Dat geeft een beter beeld. 
Met betrekking tot snelheid is de V85 een belangrijke waarde. Deze geeft aan wat de gereden snelheid is van 85% van alle bestuurders. De overige 15% is niet beïnvloedbaar met maatregelen en wordt daarom buiten beschouwing gelaten. De V85-waarde op de Oost Kinderdijk was in de periode 5 juli - 1 augustus 51 km per uur. De piek van de curve ligt zelfs nog iets lager, bij ongeveer 46 km/ u. 
De bewoners reageerden dat deze meting is uitgevoerd in de zomerperiode. Dan is er minder werkverkeer en rijden er meer toeristen. “Die rijden juist altijd heel voorzichtig.” De gemeente heeft toegezegd de snelheden te blijven monitoren. Zeker ook om te kijken of de genomen maatregelen invloed hebben op de gereden snelheid. 
 

Handhaving

Tot slot is de procedure om een flitskast te laten plaatsen besproken. Het Openbaar Ministerie heeft hiervoor een beleidskader opgesteld. Het is een lang en arbeidsintensief traject, maar de gemeente heeft desondanks de eerste stap gezet. Die bestond uit een gesprek met de politie waarbij eerst wordt gekeken naar infrastructurele mogelijkheden over deze situatie.
De politie ziet het vooral als een asfaltprobleem en benadrukte het belang van deze weg voor de hulpdiensten. Ze zijn echter wel bereid om mee te denken m.b.t. infrastructurele maatregelen, zoals het aanpassen van de middengeleider en eventueel een drempel. 
Bewoners reageerden teleurgesteld over deze opstelling. “De politie is er nooit. Ze weten niet hoe erg het is.” Ook verwezen ze naar een toezegging van 11 juli dat er vaker gecontroleerd zou worden. “Dat is dus niet gebeurd.”


Vervolg

Aan het einde van de avond werd nog even stil gestaan bij het vervolg. De bewoners gaven nogmaals aan blij te zijn dat de gemeente naar hen luistert en dat het project wordt opgepakt. Ook waarderen ze de maatregelen rondom het asfalt opruwen en vervangen. Begin november komt de werkgroep opnieuw bij elkaar om opnieuw informatie uit te wisselen en andere maatregelen te bespreken. 

 

Gereden snelheden in bocht

Gereden snelheid in bocht 1