Borden afsluiting Lammetjeswiel en sportparken aangepast

De snelle afsluiting van het Lammetjeswiel (en de sportparken Molenzicht en Souburgh) op dinsdag 24 maart vanwege baldadigheid, overlast en vernielingen, en de reacties uit de samenleving vragen om nadere uitleg.

Ten onrechte is op de aankondigingen van het besluit op de geplaatste hekken een exclusieve link gelegd naar de omwonenden. Bij het nemen van het besluit hebben de vragen en klachten van omwonenden een duidelijke rol gespeeld, net als eigen waarnemingen van beheerders, medewerkers en passanten. Exclusief verwijzen naar de omwonenden op de kennisgevingen gaat voorbij aan de eigenstandige keuze, afweging en motivatie van het besluit van het college van burgemeester en wethouders. Natuurlijk speelt daarin de actualiteit en de context van de bestrijding en aanpak van de coronacrisis een rol. 

Tegelijk is dit nog geen maatregel in het kader van de landelijke aanpak van deze crisis. Maatregelen op dat vlak komen regionaal onder verantwoordelijkheid van de voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid zodra de nieuwe noodverordening is vastgesteld en bekend gemaakt. Dit omdat sprake is vaneen GRIP4 situatie waarin een deel van de bevoegdheden van de burgemeester of het college dan worden uitgeoefend door de voorzitter van de Veiligheidsregio.
 
Voor het veroorzaakte en het gevoelde ongemak - in de breedte van de groep omwonenden, met name zij die niet gemeld noch geklaagd hebben - bied ik als verantwoordelijke voor de boodschap en vorm van de communicatie mijn verontschuldigingen aan.

Het college is bevoegd om tot afsluiting van gebieden over te gaan, op basis van artikel 2.47a van de Algemeen Plaatselijke Verordening Alblasserdam 2019 als daar vanwege baldadigheid, overlast en vernieling aanleiding voor is. Het college heeft op 24 maart besloten op mondeling voorstel van de burgemeester. 

Natuurlijk heb ik ambtshalve in mijn afwegingen om te komen tot dit voorstel de feiten en omstandigheden gewogen. Daarbij speelden in de afweging de volgende zaken een rol:
1.    meerdere meldingen en klachten over overlast, baldadigheid en vernieling. Zowel bij de sportparken als bij het Lammetjeswiel;
2.    gelimiteerd beschikbare handhavingscapaciteit op basis van de, voor uitvoering van het door de gemeenteraad vastgestelde beleid en de prioriteiten, beschikbare budgetten en bemensing;
3.    de context van een coronacrisis die aanleiding geeft tot maatregelen waarvoor veel van de beschikbare handhavingscapaciteit nu en later in de volle breedte van het dorp nodig is;
4.    de onevenredige inzet die nodig is van zowel gemeentelijke handhavers als politie om de betreffende gebieden consequent overlast vrij te krijgen terwijl elders/ in het hele dorp inzet van handhavers en politie nodig zal zijn vanwege de coronacrisis.

Op grond van het bovenstaande en op basis van de ontvangen reacties heb ik besloten de communicatie op de hekken van de drie gebieden aan te laten passen. Zodra zich feitelijke omstandigheden voordoen voor 1 juni 2020 die daartoe aanleiding geven zal de afsluiting van de gebieden worden ingetrokken. Zoals er overigens ook na 1 juni aanleiding kan ontstaan om de werking van het besluit te verlengen. Alhoewel ik me realiseer dat er inwoners, bezoekers en passanten zullen zijn die het niet eens zijn met dit besluit, vertrouw ik erop dat de aanwijzingen en afsluitingen worden gerespecteerd en nageleefd.

Alblasserdam, 25 maart 2020

Jaap Paans, burgemeester