Begroting 2020: Seinen op groei

Alblasserdam kan in 2020 tot en met 2023 een vangnet blijven bieden voor de meest kwetsbaren in de samenleving én blijven investeren in het dorp. We zetten de eigen spaarpot in en laten de woonlasten voor inwoners de komende jaren beperkt stijgen om een financieel gezond huishoudboekje te waarborgen.

Dat blijkt uit de Begroting 2020 die het college van B&W op 17 oktober 2019 aan de raad heeft aangeboden. De gemeenteraad behandelt de begroting op 12 november.

Zorg en werkgelegenheid

Voor de ambities uit de samenlevingsagenda is jaarlijks ruim 1 miljoen euro beschikbaar. Wij zetten extra geld in voor het sociaal domein. Wij willen een integrale toegang realiseren voor alle hulp en ondersteuning en werken aan nog betere ondersteuning van kwetsbare ouderen, de aanpak van armoede en het project kansrijk Alblasserdam. De jeugdhulp willen wij dichterbij en zichtbaar organiseren. Dit vraagt om nog intensiever samenwerken met en tussen onze partners. Nieuwe bedrijven die zich vestigen op het Nedstaal-terrein en Nieuwland Parc zorgen voor werkgelegenheid en economische groei. Wij faciliteren de ontwikkelingen op deze bedrijventerreinen. In 2020 ronden wij de renovatie van het gemeentehuis en de herinrichting van het Raadhuisplein en omgeving af en zetten stappen om het Havengebied te ontwikkelen inclusief het transferium. Daarmee versterken wij het centrumgebied en verbeteren de bereikbaarheid. Wij werken aan verhoging van de beeldkwaliteit in de buitenruimte en samen met OZHZ, Politie en BOA's intensiveren wij toezicht en handhaving.

'Tevreden met structureel sluitende begroting'

Wethouder Peter Verheij: ,,Ik ben tevreden dat we erin zijn geslaagd in 2023 een structureel sluitende begroting te hebben. Ons solide financieel beleid stelt ons in staat om onze spaarpot in te zetten, zodat wij geen bezuinigingen moeten doorvoeren die de sociale structuur of belangrijke voorzieningen in het dorp afbreken. Het is niet meer verantwoord om de nullijn voor de woonlasten te blijven hanteren. De jaarlijkse stijging van 1,55% is in vergelijking met andere gemeenten beperkt en is gelijk aan de gemiddelde inflatie in de afgelopen 10 jaar.''

Financieel gezond perspectief

In de Perspectiefnota 2020 voorzag Alblasserdam net als veel andere gemeenten in Nederland aanzienlijk oplopende kosten in het sociaal domein. Zonder aanvullende maatregelen zou de gemeente jaarlijks 2 miljoen euro te kort komen op een totale begroting van tussen de 45 en 50 miljoen per jaar. Het college is in de zomermaanden aan de slag gegaan met de in de perspectiefnota gepresenteerde scenario's en de suggesties die de raad tijdens de algemene beschouwingen op 9 en 10 juli heeft meegegeven.In de Begroting 2020 is een mix van maatregelen voorgesteld met als resultaat dat vanaf 2023 de structurele uitgaven weer in evenwicht zijn met de structurele inkomsten.