Alblasserdam sluit 2018 af met positief resultaat van 1,3 miljoen

De gemeente Alblasserdam sluit het jaar 2018 af met een positief saldo van € 1.293.000. Dat blijkt uit de Jaarrekening 2018 die het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad heeft aangeboden.

De meevaller is vooral het gevolg van voordelen uit de gemeenschappelijke regelingen die pas na de 2e bestuursrapportage 2018 bekend zijn geworden en door inkomsten uit leges omgevingsvergunningen voor een aantal grote projecten in 2018. Anderzijds is dit het resultaat van het solide en duurzame financiële beleid van het college. Het college stelt voor van de meevaller een bedrag van € 73.000 te gebruiken voor onder meer handhaving en voor het doorschuiven van budgetten voor de tijdelijke huisvesting van de gemeentelijke organisatie tijdens de renovatie van het gemeentehuis. Het restant van het positieve saldo van € 1.220.000 wordt ingezet om de financiële positie van de gemeente te versterken.

Grote projecten afgerond
In 2018 is volop gebouwd aan en in Alblasserdam. Het Scheldeplein en recreatiegebied het Lammetjeswiel zijn in 2018 opgeleverd en geopend. De gemeente heeft verder onder meer gewerkt aan de grootschalige opknapbeurt van de openbare ruimte in de wijk Blokweer Noord, de nieuwe woonwagenstandplaatsen en het fietspad Kinderdijk Oost. In 2018 hebben partners sporthal Molenzicht in gebruik genomen en de renovatie van verpleeghuis de Alblashof afgerond. De gemeente heeft een gemeentegarantie afgegeven om deze projecten mogelijk te maken. Verder is in het centrum van Alblasserdam cameratoezicht gerealiseerd.

Financieel resultaat 2018 in perspectief naar de toekomst
In de komende jaren voorziet de gemeente aanzienlijke tekorten in het sociaal domein. De rijksbudgetten dalen en de kosten stijgen. In 2018 was al sprake van een tekort op de bijstand en de nieuwe taken jeugdhulp. Deze tekorten werden vorig jaar nog opgevangen doordat er geld overbleef op beschermd wonen en de wet maatschappelijke ondersteuning. De nieuwe taken zijn tot en met 2018 binnen het kader van de beschikbare rijksbudgetten uitgevoerd. Vanaf 2019 voorziet de gemeente geen compensatie op andere onderdelen binnen het sociaal domein voor de oplopende kosten voor de jeugdhulp en de wet maatschappelijke ondersteuning.
Wethouder Peter Verheij: ,,We zijn dankbaar voor de resultaten die wij in 2018 hebben bereikt. Wij zijn blij dat de woonlasten voor de inwoners in 2018 verder zijn gedaald. Het geld dat in 2018 over is gebruiken we om onze spaarpot verder aan te vullen. Deze spaarpot hebben wij in de komende jaren hard nodig om verwachte tekorten in het sociaal domein te kunnen opvangen. Regionaal hebben wij een taskforce ingesteld om ons te helpen tot scherpe keuzes te komen, om het sociaal domein betaalbaar te houden.’

Taskforce
De gemeente Alblasserdam en de andere gemeenten in de regio Drechtsteden staan voor grote uitdagingen in hun begroting voor 2020 en verder. De gemeenten willen hun ambities waarmaken en tegemoet komen aan de steeds verder toenemende vraag naar zorg. De kosten lopen op terwijl het rijk niet voldoende middelen beschikbaar stelt om deze te kunnen betalen. Gemeenten moeten daarom keuzes maken om dit te kunnen opvangen. Regionaal is in afstemming met de zeven gemeenten een ambtelijke taskforce ingesteld, met deskundigen vanuit de Sociale Dienst Drechtsteden, Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid, gemeentelijke vertegenwoordigers en controllers. Zij gaan de gemeenten ondersteunen in het blijven verbinden van ambitie, inhoud en geld. Daarnaast hebben zij de opdracht de financiële positie van de gemeenten te actualiseren en inzicht te geven in mogelijke beleidsaanpassingen.