Stand van zaken rond renovatie gemeentehuis

Wethouders Peter Verheij en Arjan Kraijo gaven donderdag 11 oktober een toelichting aan de media op de stand van zaken rond de renovatie van het gemeentehuis. Namens de Bibliotheek AanZet, beoogd samenwerkingspartner in het nieuwe gemeentehuis, lichtte adjunct-directeur Chantal Cunnen de overwegingen voor de samenwerking toe.

Waarom wordt het gemeentehuis gerenoveerd?

Het gemeentehuis is toe aan renovatie. Sinds is 2014 is er leegstand; de energetische en technische staat van het gebouw is slecht en het voldoet niet meer aan de (wettelijke) eisen. Dit alles bij elkaar was aanleiding om de initiatieffase voor de renovatie te starten. De gemeenteraad heeft gevraagd om, naast de noodzakelijke aanpassingen, een relatie te leggen met de centrumontwikkeling en een verbinding te maken met het plein. Daarbij moeten verlevendiging en een huiskamergevoel het uitgangspunt zijn.

Waarom wil de bibliotheek naar het gemeentehuis?

In december 2017 gaf de bibliotheek aan dat zij graag wil verhuizen naar het te renoveren gemeentehuis, omdat zij wil samenwerken met andere maatschappelijke organisaties en omdat de locatie past bij de veranderende rol van de bibliotheek in de samenleving. De bibliotheek en de gemeente zijn toen in gesprek gegaan waarna de haalbaarheid is onderzocht. Toen bleek dat het mogelijk was om een ruimte in het te renoveren gemeentehuis voor de bibliotheek te bestemmen is dit ingepast in het ontwerp.

Tijdlijn juni 2017 – september 2018

In juni 2017 heeft de raad ingestemd met een definitief ontwerp voor de renovatie van het gemeentehuis en hiervoor een uitvoeringskrediet van € 7.937.000 beschikbaar gesteld. Daarnaast heeft de raad via een motie het college opgedragen om maximale inspanningen te leveren om economisch maatschappelijke waarde toe te voegen aan de vrije ruimte in het nieuwe gemeentehuis.

In november 2017 is een Europese Aanbestedingsprocedure gestart waarbij vier partijen zich hebben ingeschreven. Daarvan haakten drie partijen af. Als reden voerden zij aan dat ze onvoldoende tijd hadden voor de uitwerking van de offerte of om het werk uit te voeren. Dit ondanks het feit dat ze extra tijd kregen om een passende aanbieding te doen. Uiteindelijk heeft in mei 2018 één inschrijver een offerte ingediend. De inhoud van de offerte werd als goed beoordeeld, maar omdat de prijs ruim boven de raming lag was de inschrijving ongeldig.

In december 2017 gaf de bibliotheek aan dat zij graag wil verhuizen naar het te renoveren gemeentehuis, omdat zij wil samenwerken met andere maatschappelijke organisaties en omdat de locatie past bij de veranderende rol van de bibliotheek in de samenleving. De bibliotheek en de gemeente zijn toen in gesprek gegaan waarna de haalbaarheid is onderzocht. Toen bleek dat het mogelijk was om een ruimte in het te renoveren gemeentehuis voor de bibliotheek te bestemmen is dit ingepast in het ontwerp.

In januari 2018 is het Definitief Ontwerp verder uitgewerkt in een bestek. De raming daarvan is voor een second opinion aan derden voorgelegd. Hieruit kwamen nagenoeg geen afwijkende bedragen ten opzichte van de oorspronkelijke raming.

In de zomerperiode van 2018 zijn onderhandelingen gestart met de inschrijver om te kijken of het mogelijk is om de prijs bij te stellen door aanpassingen in het plan te doen die tot bezuinigingen leiden. De consequenties van deze aanpassingen brengen met zich mee dat er keuzes gemaakt moeten worden op het gebied van duurzaamheid, comfort en de monumentale eigenschappen van het gebouw. De gesprekken over deze keuzes zijn nu in een afrondende fase.

In juli 2018 is naar buiten gebracht dat het aanbestedingstraject voor de renovatie van het gemeentehuis nog niet tot een gunning van de opdracht heeft geleid. Ook is toen gemeld dat de start van de renovatie naar verwachting enkele maanden vertraging zou oplopen.

Half september 2018 hebben wij bekend gemaakt dat de selectie van een aannemer voor de renovatie van het gemeentehuis langer zou duren dan voorzien. Op dat moment konden we nog geen inhoudelijke informatie over de mogelijke besparingen en de gevolgen hiervan voor het ontwerp naar buiten brengen, omdat het gemeentebestuur het onderhandelingsproces niet wilde verstoren en zorgvuldigheid van groot belang vindt. Wel heeft het college van B&W de gemeenteraad een aantal keren (voor en na de zomervakantie) vertrouwelijk geïnformeerd.
Soms staat de gemeente voor dilemma's: wanneer is het juiste moment om naar buiten te treden? Hoe kunnen we voldoen aan de vraag naar informatie en tegelijkertijd zorgvuldig en volledig zijn? We willen het onderhandelingsproces immers niet schaden en ook geen onjuiste en onvolledige informatie geven. Dat heeft ons doen besluiten om nu, zonder volledig te kunnen zijn omdat we nog niet op alle vragen antwoorden hebben, naar buiten te treden over de huidige stand van zaken.

Waar staan we nu?

De gemeenteraad heeft verzocht om drie scenario's uit te werken:

1. De gevolgen van de aanpassingen in het plan nader uitwerken tot een voorstel voor de gemeenteraad

Over dit scenario is het college van B&W positief, omdat we met serieuze partners in gesprek zijn die interesse hebben om een deel van de vrije ruimte in het nieuwe gemeentehuis te huren. Daarmee voegt de gemeente economisch maatschappelijke waarde toe aan het nieuwe gemeentehuis en geeft ze gehoor aan de motie van de gemeenteraad. Bovendien blijven de exploitatielasten hierdoor hetzelfde. We zijn bezig om de overeenkomsten met deze drie samenwerkingspartners (politie, bibliotheek en leerwerkbedrijf Smile) uit te werken. Het is aan de raad om hierover uiteindelijk te beslissen.

2. Onderhandeling stoppen en een nieuwe aanbesteding starten (alleen mogelijk bij substantiële wijziging van het plan). De kans dat er een inschrijving voor een lager bedrag komt is klein.

3. Onderhandeling stoppen en ander plan voor gemeentehuis maken

Het college verwacht het raadsvoorstel met de aanpassingen in het plan in november aan de gemeenteraad te sturen. De verwachting is dat de gemeenteraad dit voorstel in december zal behandelen. Op donderdag 15 november is er een bijeenkomst over de gemeentehuis voor de inwoners. De reacties die voortvloeien uit deze bijeenkomst gebruikt de raad om in december tot een weloverwogen besluit te komen.