Terinzagelegging parkeervisie

Het College van Alblasserdam onderzoekt hoe de parkeersituatie in het dorp verbeterd kan worden. In Alblasserdam zien we steeds meer auto's, maar er is niet altijd genoeg plek meer om ze te parkeren. Er wordt een parkeervisie ontwikkeld die kijkt naar hoe parkeren eruitziet in 2030 met een doorkijk naar 2040.

Inzage

De ontwerp parkeervisie ligt ter inzage van 11 juli tot en met 9 september 2024. Gedurende de termijn van terinzagelegging kunt u de stukken digitaal raadplegen via de website: Digitale terinzagelegging - Gemeente Alblasserdam

Zienswijze

Van 11 juli tot en met 9 september 2024 kunt u mondeling of schriftelijk een zienswijze op de ontwerp parkeervisie met de gemeente delen. Voor het indienen van een schriftelijk zienswijze mailt u naar gemeente@alblasserdam.nl met als onderwerp "Zienswijze Parkeervisie". U kunt daarnaast een brief sturen aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam, Postbus 2, 2950 AA onder vermelding van “Zienswijze Parkeervisie”. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u tijdig, bij voorkeur uiterlijk één week voor het einde van de ter inzage legging, een afspraak te maken met de gemeente Alblasserdam, via telefoonnummer 078-7714078

Document(en)

De kennisgeving is ook gepubliceerd in het Gemeenteblad en online te vinden op officiëlebekendmakingen.nl

Meer informatie over de parkeervisie

Kijk op de projectpagina Parkeervisie voor meer informatie of aanvullende documenten.