Wet Openbaarheid Bestuur (WOB)

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt de toegang van burgers tot informatie die bij de overheid aanwezig is.

Het uitgangspunt van de wet is dat alle bestuurlijke informatie openbaar is, tenzij een in de Wob genoemde uitzonderingsgrond of andere wetgeving bepaalt dat gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken.

Informatie opvragen

Wilt u informatie opvragen? Dan kunt u een Wob-verzoek indienen bij de gemeente. Een verzoek om informatie kan schriftelijk en digitaal worden ingediend. Wij vragen u uw telefoonnummer te vermelden bij uw Wob-verzoek, zodat bij eventuele vragen telefonisch contact met u opgenomen kan worden. In uw verzoek moet staan over welke bestuurlijke aangelegenheid informatie wordt gevraagd. Bij voorkeur wordt het document genoemd dat de verzoeker wil ontvangen. De gemeente zal sneller en beter in staat zijn om een besluit te nemen op het verzoek om informatie als het verzoek zo concreet en duidelijk mogelijk is.

Voorwaarden

U kunt alleen een Wob-verzoek indienen als u op zoek bent naar overheidsinformatie die opgenomen is in een op een 'gegevensdrager' (bijvoorbeeld op papier, film, foto, tape of een computerbestand). De Wob is niet bedoeld voor het stellen van vragen. Heeft u een vraag? Gebruik dan het contactformulier. 

Wob-verzoek indienen

Een verzoek om informatie kan schriftelijk en digitaal worden ingediend. Wij vragen u uw telefoonnummer te vermelden bij uw Wob-verzoek, zodat bij eventuele vragen telefonisch contact met u opgenomen kan worden.

Een digitaal verzoek kunt u indienen via het formulier WOB-verzoek. In uw verzoek moet staan over welke bestuurlijke aangelegenheid informatie wordt gevraagd. Bij voorkeur wordt het document genoemd dat de verzoeker wil ontvangen. De gemeente zal sneller en beter in staat zijn om een besluit te nemen op het verzoek om informatie als het verzoek zo concreet en duidelijk mogelijk is.

Een schriftelijk verzoek kunt u sturen naar:
Gemeente Alblasserdam
College van burgemeester en wethouders
Postbus 2
2950 AA Alblasserdam

Kosten

De gemeente kan vergoeding (leges) vragen voor het verstrekken van kopieën, een uittreksel of een samenvatting van de inhoud van een document. Bij Wob-verzoeken die betrekkelijk gering zijn, worden over het algemeen geen kosten in rekening gebracht.

Verloop

De beslissing op een Wob-verzoek wordt zo spoedig mogelijk genomen. Uiterlijk moet binnen 4 weken een beslissing genomen worden op het verzoek om documenten openbaar te maken. De beslissing mag één keer voor een periode van ten hoogste 4 weken worden uitgesteld. Als dat gebeurt, moet dat schriftelijk en gemotiveerd aan u worden meegedeeld voordat de eerste termijn is verstreken. Als de gemeente verwacht dat een belanghebbende bezwaar zal maken tegen het verstrekken van de informatie, dan mag de gemeente die informatie niet eerder verstrekken dan 2 weken na de bekendmaking van het besluit dat de informatie wordt verstrekt.

Wetgeving

De volgende wetgeving is van toepassing:
 Wet openbaarheid van bestuur