Veilig en gezond

In mijn vorige column heb ik een oproep gedaan voor nieuwe leden voor de Adviesraad Sociaal Domein. Of de oproep de aanleiding is geweest, weet ik niet zeker maar sinds het verschijnen van de column zijn we wel in gesprek met enkele geïnteresseerden.

LHBTI-beleid

Als wethouder publieke gezondheid, zorg en welzijn mag ik me bezig houden met veel verschillende zaken. Een van de meest opvallende zaken is het LHBTI-beleid dat begin dit jaar door de gemeenteraad is vastgesteld. Sinds die vaststelling heb ik een groot aantal oriënterende gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van uiteenlopende organisaties zoals scholen, kerken, sportverenigingen, jongerenclubs, de LHBTI-gemeenschap.

Veiligheid en acceptatie

De kern van die gesprekken bestaat uit twee woorden, namelijk veiligheid en acceptatie. Over veiligheid is grote eensgezindheid. Iedereen vindt dat het recht op veiligheid niet ter discussie staat en dat niemand om wat hij is of doet, gepest, gediscrimineerd, genegeerd, bedreigd of mishandeld mag worden. Over acceptatie echter is er veel minder eensgezindheid. Woorden als afwijkend, anders, niet normaal, zondig, worden meermaals gebruikt. Ik stel dan altijd de vraag of de verschillende opvattingen over acceptatie kunnen leiden tot vijandig of afwerend gedrag en tot gevoelens van onveiligheid. Het antwoord is nooit eenduidig ‘nee’. Dat antwoord betekent dat er nog een hele weg te gaan is voordat iedereen de ruimte heeft om open te zijn over wat hij/zij is of voelt. 

VervolggesprekkenKees Jongmans webformaat

Een antwoord dus dat aanleiding is voor vervolggesprekken. Geen vervolggesprekken die mensen op andere gedachten moeten brengen maar gesprekken die moeten leiden naar zekerheid over veiligheid. Ook gesprekken waarbij we kunnen uitwerken wat nodig is om die veiligheid te garanderen. De komende maanden hoop ik die vervolggesprekken te kunnen gaan voeren.

Gezondheidsakkoord

Als wethouder publieke gezondheid heb ik ook te maken met preventie. Anders gezegd: voorkomen dat onze inwoners ziek worden. Landelijk is een debat gaande of preventie een verplicht onderdeel wordt van onze gezondheidszorg. Waarschijnlijk gaat dat niet gebeuren omdat dit ingrijpt in de individuele vrijheid. Wel is er tussen veel organisaties een landelijk preventieakkoord gesloten. Vanuit de gemeente willen we dit vertalen in een lokaal gezondheidsakkoord. De komende weken gaan we hierover met veel lokale partijen afspraken maken. Het ligt nog niet vast welke thema’s speerpunt worden, maar dat zaken als roken, alcohol en overgewicht daarin aandacht zullen krijgen ligt voor de hand. Een gezonde geest in een gezond lichaam.

Kees Jongmans,
wethouder