Goede start...

13 juni 2018. Alweer een kleine maand geleden, op 15 mei, ging het nieuwe college van B&W van start voor de periode 2018-2022.

Samen doen

De beëdiging is daarbij steeds opnieuw een persoonlijk en gewichtig moment waarin, in mijn geval, de eed ‘Zo waarlijk helpe mij God Almachtig’ wordt afgelegd om in dit publieke ambt benoemd te kunnen worden. Het is niet alleen een eed, 'zo waarlijk', het is ook een gebed 'helpe mij' en een openbare belijdenis 'God Almachtig'. Het is voor mij een gebed om in afhankelijkheid van Hem wijsheid, kracht, voorzichtigheid en vrijmoedigheid te mogen ontvangen om ieder in onze onderscheiden verantwoordelijkheden dienstbaar te mogen zijn voor de Alblasserdamse samenleving.

Ervaren bestuurders

Mede dankzij een verkiezingsuitslag waarin een stem van vertrouwen werd uitgebracht kunnen we als wethouders opnieuw aan de slag voor Alblasserdam. Dat heeft als voordeel dat we kunnen voortbouwen op de bestaande samenwerking en de bestuurlijke ervaring snel en productief kunnen  inzetten en de trein (om in de metafoor van dit college te spreken) gelijk kan vertrekken. Uiteraard besteden we de eerste tijd ook aandacht aan het rangeren van de treinen naar de goede sporen. We hebben immers als basis een nieuw coalitieakkoord ‘Samen maken we Alblasserdam’ gemaakt. Dit akkoord kent vijf (nieuwe) sporen. Speerpunten van beleid waarop dit college het verschil wil maken.

Nieuw akkoord

Als basis hebben we twee perspectieven geschetst: Daarom willen we hier wonen! en: Daarom willen we hier ondernemen. Op beide perspectieven willen we in 2022 merkbaar aantrekkelijker zijn als gemeente. We hebben hiervoor vijf sporen ontwikkeld. Spoor 1: Actiever en zorgzamer. Dat gaat onder andere over gezond en actief meedoen in de samenleving, met keuzevrijheid voor mensen op een voor hen passende manier. Spoor 2: Buiten beter. Dit gaat over een omgeving die merkbaar toegankelijker, veiliger, groener en schoner is voor iedereen. Spoor 3: Beter wonen. Dit gaat over het verbeteren van de woonkwaliteit voor starters, doorstromers en senioren en over een diverser en duurzaam woningaanbod. Spoor 4: Bereikbaarder. Dit gaat over een bereikbaarder dorp. Spoor 5: Ondernemender. Dit gaat onder andere over meer inwoners aan het werk, scholingsmogelijkheden en duurzame en kansrijke ondernemers met open armen ontvangen.
Het coalitieakkoord staat op de website onder kopje actueel.

Uw inbreng: ‘Samen doen’

Met de ervaring van een op elkaar ingespeeld team bestuurders is het mogelijk om de bijdrage van inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen snel te identificeren. Veel is al eens ingebracht of gezegd. Op nieuwe thema’s is het goed een nieuw gesprek aan te gaan. Vanaf 15 mei zijn we daar als college en gemeenteraad gelijk mee begonnen. De dorpsgesprekken rond verkeer en vervoer en de ondernemende kant van Alblasserdam zijn daar voorbeelden van. We hebben ons ook verplicht de samenwerking naar een hoger niveau te tillen. We willen nog transparanter en helderder maken wanneer u kunt instappen of uitstappen in onze trein. Ook willen we meer helderheid bieden over wie waarover wanneer beslist. Een spoorboekje is noodzakelijk om alle treinen geordend over de sporen te laten vertrekken en rijden.
Op die manier maken we het samen in Alblasserdam aantrekkelijker wonen en ondernemen!

Peter Verheij
Wethouder

Foto: Cees van der Wal